Monday, 25 June 2018

Today's Word - Psalms 119:28

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 119:28

My soul melts from heaviness; Strengthen me according to Your word.

சஞ்சலத்தால் என் ஆத்துமா கரைந்துபோகிறது; உமது வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும்.

వ్యసనమువలన నా ప్రాణము నీరైపోయెను నీ వాక్యముచేత నన్ను స్థిరపరచుము.

Prayer:

Strengthen us our Lord as our soul melts when we see these younger generation being misled. Open their eyes, that they may look unto you and be saved. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் வாலிபர்கள் தவறான பாதைகளில் வழிநடத்தப்படுவதை பார்க்கும்போது எங்கள் ஆத்துமா  சஞ்சலத்தால் கரைந்துபோகிறது. தேவரீர் அவர்கள் கண்களை திறந்தருளும். உம்மை அவர்கள் உண்மையாய் அறிந்துகொள்ளவும் உம்மை பின்பற்றவும் கிருபையருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 23 June 2018

Today's Word - Job 37:5

THEOPHONY

Today's Word - Job 37:5

God thunders marvelously with His voice; He does great things which we cannot comprehend.

தேவன் தம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரியமானவிதமாய்க் குமுறப்பண்ணுகிறார்; நாம் கிரகிக்கக் கூடாத பெரியகாரியங்களை அவர் செய்கிறார். 

ఆశ్చర్యముగా ఉరుముధ్వని చేయును మనము గ్రహింపలేని గొప్పకార్యములను ఆయన చేయును.

Prayer:

Yes Lord Jesus, man cannot comprehend your work. Do great things in our midst, you make cripple, the evil plans of greedy leaders and save our people who are suffering for your name's sake, bless all the missions and missionaries and let their be a mighty revival in every place across the world. Let the leaders know that you are The Sovereign God. In Jesus mighty name we pray. Amen.

ஆம் ஆண்டவரே, உமது செயல்கள் மனிதனின் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டதாயிருக்கிறது. பணம் மற்றும் பதவி வெறிபிடித்த தலைவர்களின் கைக்கு எங்களை தப்புவியும். உமது நாமத்தினிமித்தம் ரத்தம் சிந்தின ஓவ்வொரு மிஷனரி மற்றும் பிற ஊழியர்களின் நிமித்தம் கணக்கு கேட்டருளும். உம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரியமானவிதமாய்க் குமுறப்பண்ணும். எங்கள் தேசத்தில் நீர் பெரிய எழுப்புதலை ஊற்றும். இயேசுவின் மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 22 June 2018

Today's Word - 1 John 4:16

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 4:16

And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. 

தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம். தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்; அன்பில் நிலைத்திருக்கிறவன் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான், தேவனும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார். 

మనయెడల దేవునికి ఉన్న ప్రేమను మనమెరిగినవారమై దాని నమ్ముకొనియున్నాము; దేవుడుreference ప్రేమాస్వరూపియై యున్నాడు, ప్రేమయందు నిలిచి యుండువాడు దేవునియందు నిలిచియున్నాడు, దేవుడుreference వానియందు నిలిచియున్నాడు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, your love and grace endures forever. Help us to abide in your love and exhibit the same to those who don't know you. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் தேவனே, எங்கள் இயேசு நாத, உமது அன்பும் இரக்கமும் எங்களில் நிலைத்திருக்கச்செய்யும். உமது அற்புத அன்பை உம்மை அறியாத மக்களுக்கு வெளிப்படுத்த எங்களைப்பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Thursday, 21 June 2018

Today's Word - Psalms 119:173

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 119:173

Let Your hand become my help, For I have chosen Your precepts.

நான் உம்முடைய கட்டளைகளைத் தெரிந்துகொண்டபடியால், உமது கரம் எனக்குத் துணையாயிருப்பதாக. 

నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియున్నాను నీ చెయ్యి నాకు సహాయమగును గాక.

Prayer:

Be with us and help us Lord that we may overcome any situation and be conquerors in you. In Jesus name we pray. Amen.

நீங்காதிரும் எம் நேச கர்த்தரே. வெளிச்சம் மங்கி இருளானாலும் உம்மில் தரித்திருந்து உமது நாமத்தில் ஜெயமெடுக்க கிருபை தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Wednesday, 20 June 2018

Today's Word - Isaiah 48:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 48:10

Behold, I have refined you, but not as silver; I have tested you in the furnace of affliction.

இதோ, உன்னைப் புடமிட்டேன்; ஆனாலும் வெள்ளியைப்போலல்ல, உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னைத் தெரிந்துகொண்டேன்.

నేను నిన్ను పుటమువేసితిని వెండిని వేసినట్లు కాదు ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించితిని

Prayer:

Thank you Lord, for you have tested us, and refined us, as silver which reflects the purifier's face. Thank you for holding us all through, till this moment. Be with us' and let's be yours forever. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி இயேசுவே. இதோ உமது மகிமையை பிரதிபலிக்கும்படியாய், எங்களை புடமிட்டு சுத்தமாக்கினீர். எல்லா சூழ்நிலையிலும் எங்களை தாங்கினீர். உமக்கே ஸ்தோத்திரம். நீரே எங்களோடிருந்து முடிவு பரியந்தம் கரம்பிடித்து நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Tuesday, 19 June 2018

Today's Word - 1 John 4:12

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 4:12

No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. 

தேவனை ஒருவரும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை; நாம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்புகூர்ந்தால் தேவன் நமக்குள் நிலைத்திருக்கிறார்; அவருடைய அன்பும் நமக்குள் பூரணப்படும்.

ఏ మానవుడును దేవుని ఎప్పుడును చూచియుండ లేదు; మన మొకనినొకడు ప్రేమించిన యెడల దేవుడుreference మనయందు నిలిచియుండును; ఆయన ప్రేమ మనయందు సంపూర్ణమగును.

Prayer:

Abba father, make us exhibit you in us by showing your love and kindness to one and all. In Jesus mighty name we pray. Amen

அப்பா பிதாவே, உமது அன்பையும் இரக்கத்தையும் எங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாய், சாட்சியாக  மற்றவர்களுக்கு உம்மை காண்பிக்கும்படி எங்களை நடத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையான நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 18 June 2018

Today's Word - Hebrews 11:6

THEOPHONY

Today's Word - Hebrews 11:6

But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.

விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம்; ஏனென்றால், தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும், அவர் தம்மைத்தேடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்கவேண்டும்.

విశ్వాసములేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము; దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా.

Prayer:

Increase our faith Lord, so that we may stand strong in times of trouble and proclaim your gospel. In Jesus name  we pray. Amen.

எங்கள் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும் கர்த்தாவே, கொடிய நாட்களில் உம்மில் நிலைத்து நின்று, உமது சுவிசேஷத்தை நீங்காமல் எடுத்துச்செல்ல. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Sunday, 17 June 2018

Today's Word - Mark 16:16

THEOPHONY

Today's Word - Mark 16:16

He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned. 

விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் இரட்சிக்கப்படுவான்; விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படுவான். 

నమ్మి బాప్తిస్మము పొందినవాడు రక్షింపబడును; నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును.

Prayer:

Help us to get rid of our poor belief Lord. Strengthen our belief, that we may be save and not be condemned. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் அவிசுவாசம் நீங்கவும், உம்மை பற்றும் விசுவாசத்தில் நாங்கள் பலப்படவும், நீரே கிருபை செய்யும் தேவரீர். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 15 June 2018

Today's Word - Numbers 6:26

THEOPHONY

Today's Word - Numbers 6:26

The Lord lift up His countenance upon you, And give you peace.

கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி, உனக்குச் சமாதானம் கட்டளையிடக்கடவர் என்பதே.

యెహోవా నీమీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును గాక.

Prayer:

Thank you Master for your blessings as we step into a new day, let this be a new beginning in you for everyone. In Jesus matchless name we pray. Amen.

நன்றி ராஜா, உமது இந்த ஆசீர்வாதத்துக்காக. ஒரு புதிய நாளுக்குள் நாங்கள் கடந்து செல்லும்போது உமக்குள் எங்களுக்கு இது ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை உருவாக்கட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையில்லா நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Thursday, 14 June 2018

Today's Word - Deuteronomy 33:29

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 33:29

Happy are you, O Israel! Who is like you, a people saved by the Lord, The shield of your help And the sword of your majesty! Your enemies shall submit to you, And you shall tread down their high places.

இஸ்ரவேலே, நீ பாக்கியவான்; கர்த்தரால் இரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே, உனக்கு ஒப்பானவன் யார்? உனக்குச் சகாயஞ்செய்யும் கேடகமும் உனக்கு மகிமைபொருந்திய பட்டயமும் அவரே; உன் சத்துருக்கள் உனக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள்; அவர்கள் மேடுகளை மிதிப்பாய், என்று சொன்னான்.

ఇశ్రాయేలూ, నీ భాగ్యమెంత గొప్పది యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔన్నత్యమును కలిగించు ఖడ్గము నీ శత్రువులు నీకు లోబడినట్లుగా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉన్నతస్థలములను త్రొక్కుదువు. శ

Prayer:

Let your shield of help and sword of majesty lead us, so that our enemies will submit and let your children triumph in your name Lord. In Jesus mighty name we pray. Amen.

ஏசுவே  நீரே எங்களுக்கு சகாயஞ்செய்யும் கேடகமும், எங்களுக்கு மகிமைபொருந்திய பட்டயமுமாயிருக்கிறீர். நீரே எங்களை என்றும் ஆளுகை செய்யும். எங்கள் சத்துருக்கள் எங்களுக்கு இச்சகம் பேசி அடங்கவும்; அவர்கள் மேடுகளை நாங்கள் மிதிக்கவும் செய்யும். இயேசுவின் மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Wednesday, 13 June 2018

Today's Word - Philippians 2:12

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 2:12

Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling;

ஆதலால், எனக்குப் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிகிறபடியே, நான் உங்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கும்பொழுது மாத்திரமல்ல, நான் தூரமாயிருக்கிற இப்பொழுதும், அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் இரட்சிப்பு நிறைவேறப் பிரயாசப்படுங்கள். 

కాగా నా ప్రియులారా, మీరెల్లప్పుడును విధేయులై యున్న ప్రకారము, నాయెదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గాక మరి యెక్కువగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి.

Prayer:

Thank you Lord for the word of caution. Give us an obedient heart, with fear and trembling about our salvation, that we may obey you in your presence and in your absence. In Jesus glorious name we pray. Amen.

இந்த எச்சரிப்பின் வார்த்தைக்காக நன்றி தகப்பனே. நீர் எங்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கும்பொழுது மாத்திரமல்ல, தூரமாயிருக்கிற இப்பொழுதும், அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும், எங்கள் இரட்சிப்பு நிறைவேறப் பிரயாசப்படும்படியான, கீழ்ப்படிதலுள்ள இருதயம் தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Tuesday, 12 June 2018

Today's World - Luke 8:39

THEOPHONY

Today's World - Luke 8:39

Return to your own house, and tell what great things God has done for you." And he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done for him.

இயேசு அவனை நோக்கி: நீ உன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்போய், தேவன் உனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் அறிவி என்று சொல்லி, அவனை அனுப்பிவிட்டார். அந்தப்படி அவன் போய், இயேசு தனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் பட்டணத்தில் எங்கும் பிரசித்தப்படுத்தினான். 

జనసమూహము ఆయనకొరకు ఎదురుచూచుచుండెను గనుక యేసు తిరిగివచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను చేర్చు కొనిరి.

Prayer:

Yes Lord. This is a mandate you have given any disciple of yours to go out into this world and preach the gospel to every living creature. Enable us to fulfill this great commission in any circumstance. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, உமது அன்பை உலகுக்கு எடுத்துச்சொல்வதே, ஓவ்வொரு விசுவாசி மற்றும் சீடனின்மேல் விழுந்த கடமையாய் இருக்கிறது. எந்த சூழ்நிலையிலும், அந்த மேலான அழைப்பை விடாது தொடர, எங்கள் இருதயத்தை ஏவியருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 11 June 2018

Today's Word - Luke 9:62

THEOPHONY

Today's Word - Luke 9:62

But Jesus said to him, "No one, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God."

அதற்கு இயேசு: கலப்பையின்மேல் தன் கையை வைத்துப் பின்னிட்டுப்பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குத் தகுதியுள்ளவன் அல்ல என்றார். 

యేసునాగటిమీద చెయ్యిపెట్టి వెనుకతట్టు చూచు వాడెవడును దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడుకాడని వానితో చెప్పెను.

Prayer:

Yes Lord, as we've put our hands to be a part of your kingdom building on earth, let's not look back, as you are our provider. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, இப்பூவலகில் உமது ராஜ்ஜியத்தின் பணிக்காக எங்களை அழைத்தீரே ஸ்தோத்திரம். அப்பணியின் விலைக்கிரயம் எதுவாயிருந்தாலும் பயப்படாமல் முன்னேறிச்செல்ல, உமக்கு சாட்சியாய் வாழ கிருபை செய்ய்யும். எங்கள் அருள்நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே.

Sunday, 10 June 2018

Today's Word - 2 Corinthians 5:10

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 5:10

For we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. 

ஏனென்றால், சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு, நாமெல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்படவேண்டும். 

ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియలచొప్పున, అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడును పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలయును.

Prayer:

Yes Lord, help us to live a life in which we seriously have registered this thought that we need to stand before the judgement of Christ and we will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Help us to live with that holy reverence. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, அவனவன் சரீரத்தில் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு, கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிற்கவேண்டும், என்பதை நினைவு கொண்டவர்களாய் வாழும் சிந்தை தாரும். அதின்படி நடக்க உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Saturday, 9 June 2018

Today's Word - Ephesians 5:21

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 5:21

Submitting to one another in the fear of God. 

தெய்வ பயத்தோடே ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். 

క్రీస్తునందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి.

Prayer:

Our father, give us the heart to submit ourselves with holy reverence and reciprocate the same with whomever we deal with. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் பரம தகப்பனே, தெய்வ பயத்தோடே ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருக்க எங்கள் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 8 June 2018

Today's Word - Psalms 7:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 7:10

My defense is of God, Who saves the upright in heart.

செம்மையான இருதயமுள்ளவர்களை இரட்சிக்கிற தேவனிடத்தில் என் கேடகம் இருக்கிறது.

దుష్టుల చెడుతనము మాన్పుమునీతిగలవారిని స్థిరపరచుముయథార్థ హృదయులను రక్షించు దేవుడేనా కేడెమును మోయువాడై యున్నాడు.

Prayer:

Our father, you have been our defense all through. Be with us and lead us forever. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீரே எங்கள் கேடகமாயிருக்கிறீர். கரம்பிடித்து வழிநடத்தும், இன்றும் என்றென்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Thursday, 7 June 2018

Today's Word - Romans 11:20

THEOPHONY

Today's Word - Romans 11:20

Well said. Because of unbelief they were broken off, and you stand by faith. Do not be haughty, but fear.

நல்லது, அவிசுவாசத்தினாலே அவைகள் முறித்துப்போடப்பட்டன, நீ விசுவாசத்தினாலே நிற்கிறாய்; மேட்டிமைச் சிந்தையாயிராமல் பயந்திரு.

మంచిది; వారు అవి శ్వాసమునుబట్టి విరిచివేయబడిరి, నీవైతే విశ్వాసమునుబట్టి నిలిచియున్నావు; గర్వింపక భయపడుము;

Prayer:

Our father, Let's not be broken by unbelief. Strengthen our faith, and with your strength, make us stand courageous, in any given circumstance. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நாங்கள் அவிசுவாசத்தினால் உடைக்கப்படாமல், விசுவாசத்தில் பலப்பட, உமது பெலத்தினால் நிறைந்து, தைரியமாய் எந்த சூழ்நிலையையும் மேற்கொள்ள, எங்களுக்கு கிருபையருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்..

Wednesday, 6 June 2018

Today's Word - Joshua 1:9

THEOPHONY

Today's Word - Joshua 1:9

Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." 

நான் உனக்குக் கட்டளையிடவில்லையா? பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு; திகையாதே, கலங்காதே, நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார். 

నేను నీ కాజ్ఞయిచ్చియున్నాను గదా, నిబ్బరముగలిగి ధైర్యముగా నుండుము, దిగులుపడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును.

Prayer:

Thank you Lord, for you are with us. We will not be shaken. Go before and guide us. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, நீர் எம்மோடிருப்பதால் நாங்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை. நீரே எங்களுக்கு முன்சென்று எங்களை வழிநடத்தும். இயேசுவின் விலையேறப்பற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

Tuesday, 5 June 2018

Today's Word- Psalms 86:11

THEOPHONY

Today's Word- Psalms 86:11

Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name.

கர்த்தாவே, உமது வழியை எனக்குப் போதியும், நான் உமது சத்தியத்திலே நடப்பேன்; நான் உமது நாமத்திற்குப் பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும்.

యెహోవా, నేను నీ సత్యము ననుసరించి నడచు కొనునట్లు నీ మార్గమును నాకు బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునట్లు నా హృదయమునకు ఏకదృష్టి కలుగజేయుము.

Prayer:

Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name. In Jesus name we pray. Amen.

கர்த்தாவே, உமது வழியை எனக்குப் போதியும், நான் உமது சத்தியத்திலே நடப்பேன்; நான் உமது நாமத்திற்குப் பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 4 June 2018

Today's Word - Psalms 7:9

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 7:9

Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, But establish the just; For the righteous God tests the hearts and minds.

துன்மார்க்கனுடைய பொல்லாங்கை ஒழியப்பண்ணும்; நீதிமானை ஸ்திரப்படுத்துவீராக; நீதியுள்ளவராயிருக்கிற தேவரீர் இருதயங்களையும் உள்ளிந்திரியங்களையும் சோதித்தறிகிறவர்.

హృదయములను అంతరింద్రియములనుపరిశీలించు నీతిగల దేవా,

Prayer:

Our father, you are aware of the atrocities happening around. For the sake of gospel your children are persecuted, And for money and power many are loosing their lives. We pray that you bring an end to all this and establish the just. In Jesus righteous name we pray. Amen.

எங்கள் பரம தகப்பனே, எங்கள் தேசத்தில் நடக்கும் அநீதியையும், நியாயக்கேட்டையும் நீர் காண்கிறீர். உமது நாமத்தின் நிமித்தமும், பணம் மற்றும் பதவி ஆசையின் நிமித்தமும், என் ஜனம் பலியாகிறதே. நீரே இறங்கி நீதியை சரிக்கட்டும். நீதிமான்கள் செழிக்க உதவி செய்யும். இயேசுவின் நீதி நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Sunday, 3 June 2018

Today's Word - Jude 1:3

THEOPHONY

Today's Word - Jude 1:3

Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. 

பிரியமானவர்களே, பொதுவான இரட்சிப்பைக்குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாயிருக்கையில், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய்ப் போராடவேண்டுமென்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய்க் கண்டது. 

ప్రియులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూర్చి మీకు వ్రాయవలెనని విశేషాసక్తిగలవాడనై ప్రయత్నపడు చుండగా, పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవలెనని మిమ్మును వేడుకొనుచు మీకు వ్రాయవలసివచ్చెను.

Prayer:

Thank you Lord for emphasizing through this word today that we need to diligent concerning our salvation. Help us to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி ராஜா, இந்த நேரத்திலும் எங்களோடு இடைப்படுகிறீர். இரட்சிப்பைக்குறித்து நாங்கள் மிகவும் கருத்துள்ளவர்களாய் இருக்க, ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக, நாங்கள் தைரியமாய்ப் போராடவேண்டுமென்று, எங்களுக்கு உணர்த்துகிறீர். அப்படியே நிலை நிற்க பலம் தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 1 June 2018

Today's Word - Genesis 12:2

THEOPHONY

Today's Word - Genesis 12:2

I will make you a great nation; I will bless you And make your name great; And you shall be a blessing.

நான் உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்கி, உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப்படுத்துவேன்; நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். 

నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామ మును గొప్ప చేయుదును, నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు. 

Prayer:

Thank you father for this promise on the first day of this month. Make your children shine. Lift them up in their work places, centers of studies, place where they do ministry and wherever you lead them, and in whatever they do, let everyone shine as heavenly light. In Jesus precious name we pray. Amen.

நன்றி ராஜா, இந்த வாக்குத்தத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். வேலை ஸ்தலங்களிலும், படிக்கும் இடங்களிலும், ஊழியம் மற்றும் நீர் நிறுத்தும் எல்லா ஸ்தானங்களிலும், உமக்கு சாட்சியாய் ஜொலிக்க நீரே எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த மாதம், ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் மாதமாய் மாற்றித்தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.