Monday, 23 July 2018

Today's Word - Proverbs 29:23

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 29:23

A man's pride will bring him low, But the humble in spirit will retain honor.

மனுஷனுடைய அகந்தை அவனைத் தாழ்த்தும்; மனத்தாழ்மையுள்ளவனோ கனமடைவான். 

ఎవని గర్వము వానిని తగ్గించును వినయమనస్కుడు ఘనతనొందును

Prayer:

Fill us with humble spirit, Oh Lord, that we may not fall by pride, but stand rooted strong in you with pure humbleness. In Jesus name we pray. Amen.

தாழ்மை நிறைந்த சுத்த இருதயம் தாருமாண்டவரே. அகந்தையால் விழுந்துபோகாமல் மனத்தாழ்மையால் உம்மில் நிலைக்க கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Sunday, 22 July 2018

Today's Word - Romans 13:12

THEOPHONY

Today's Word - Romans 13:12

The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. 

இரவு சென்றுபோயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று; ஆகையால் அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை நாம் தள்ளிவிட்டு, ஒளியின் ஆயுதங்களைத் தரித்துக்கொள்ளக்கடவோம்.

రాత్రి చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉన్నది గనుక మనము అంధకార క్రియలను విసర్జించి, తేజస్సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు ధరించు కొందము.

Prayer:

Dear Lord Jesus, your word comes back to us again as a warning of the days to come and the preparation we need to take by strengthening us in you. Let's not take it light. Strengthen us Lord so that we would endure all circumstances and stay strong in you. In Jesus name we pray. Amen

எங்கள் இயேசு ராஜா, உம்முடைய வார்த்தை மீண்டுமாய் எங்களுடன் இடைபடுவதற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். வருகின்ற நாட்களைக்குறித்தும், அதற்கான ஆயத்தங்களைக்குறித்தும், நீர் கூறும் உம வார்த்தைகளை நாங்கள் விளையாட்டாய் எண்ணாமல், உம்மில் வளர்ந்தோங்க, எந்த சூழ்நிலையிலும் உம்மில் உறுதியாய் நிலைத்து நிற்க, எங்களை பெலப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Saturday, 21 July 2018

Today's Word - Psalms 63:3

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 63:3
Because Your loving kindness is better than life, My lips shall praise You.

ஜீவனைப்பார்க்கிலும் உமது கிருபை நல்லது; என் உதடுகள் உம்மைத் துதிக்கும். 

నీ కృప జీవముకంటె ఉత్తమము నా పెదవులు నిన్ను స్తుతించును.

Prayer

Yes Lord. Your loving kindness is better than life. Praise, honor & glory be unto you, now and forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, ஜீவனைப்பார்க்கிலும் உமது கிருபை நல்லது; என் உதடுகள் இன்றும் என்றென்றும் உம்மைத் துதிக்கும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 20 July 2018

Today's Word - Jeremiah 18:11

THEOPHONY

Today's Word - Jeremiah 18:11

Now therefore, speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, Thus says the Lord: Behold, I am fashioning a disaster and devising a plan against you. Return now every one from his evil way, and make your ways and your doings good

இப்பொழுதும், நீ யூதாவின் மனுஷரையும் எருசலேமின் குடிகளையும் நோக்கி: இதோ, நான் உங்களுக்கு விரோதமாக ஒரு தீங்கை உருவப்படுத்தி, உங்களுக்கு விரோதமாக ஒரு காரியத்தை யோசிக்கிறேன்; ஆகையால், உங்களில் ஒவ்வொருவரும் தன் பொல்லாத வழியைவிட்டுத் திரும்பி, உங்கள் வழிகளையும், உங்கள் கிரியைகளையும் சீர்ப்படுத்துங்கள் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல். 

కాబట్టి నీవు వెళ్లి యూదావారితోను యెరూషలేము నివాసులతోను ఇట్లనుముయెహోవా సెలవిచ్చినమాట ఏదనగామీమీదికి తెచ్చుటకై నేను కీడును కల్పించుచున్నాను, మీకు విరోధముగా ఒక యోచనచేయుచున్నాను, మీరందరు మీ మీ దుష్టమార్గములను విడిచి మీ మార్గములను మీ క్రియలను చక్కపరచుకొనుడి. 

Prayer:

Your word is very clear, Repent and Return. Forgive our sins Lord. Transform us so that our thoughts, speech and action be good and pleasing in your sight. In Jesus precious name we pray. Amen.

தெளிவான உமது வார்த்தைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசு ராஜா. எங்களை மாற்றும். சிந்தை, செயல், வார்த்தை யாவும் நன்மைக்கேதுவாய், உமக்கு பிரியமானதாய் இருக்கும்படி எங்களை முற்றிலும் மாற்றும். இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Thursday, 19 July 2018

Today's Word - Jude 1:14-15

THEOPHONY

Today's Word - Jude 1:14

Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men also, saying, "Behold, the Lord comes with ten thousands of His saints, to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him."

ஆதாமுக்கு ஏழாந்தலைமுறையான ஏனோக்கும் இவர்களைக்குறித்து: இதோ, எல்லாருக்கும் நியாயத்தீர்ப்புக் கொடுக்கிறதற்கும், அவர்களில் அவபக்தியுள்ளவர்கள் யாவரும் அவபக்தியாய்ச் செய்துவந்த சகல அவபக்தியான கிரியைகளினிமித்தமும், தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகளெல்லாவற்றினிமித்தமும், அவர்களைக் கண்டிக்கிறதற்கும், ஆயிரமாயிரமான தமது பரிசுத்தவான்களோடுங்கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தான்.

ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకుకూడ వీరినిగూర్చి ప్రవచించి యిట్లనెను ఇదిగో అందరికిని తీర్పు తీర్చుటకును, వారిలో భక్తి హీనులందరును భక్తిహీనముగా చేసిన వారి భక్తిహీన క్రియలన్నిటిని గూర్చియు, భక్తిహీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెప్పిన కఠినమైన మాటలన్నిటినిగూర్చియు వారిని ఒప్పించుటకును, ప్రభువు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారముతో వచ్చెను.

Prayer:

Come soon Lord as the judge who brings rewards to everyone according to their deeds. You crown the godly and convict the ungodly, not only for the deeds they committed but also for the words spoken. In your coming, let's not meet you empty handed and this time of grace, let's go out and share your love with everyone in and around us. In Jesus name we pray. Amen.

மகா நீதிபதியாய் நீர் விரைந்து வாரும் எங்கள் ராஜனே. உம்மோடுகூட எங்கள் கிரியைகளுக்கேற்ற பலனை கொன்டுவருகிறீர். செயல்களால் மட்டுமல்ல, வார்த்தையினால் செய்த காரியங்களுக்கும் நீர் நீதி செய்வீர். உமக்கு பயந்தோரை கிரீடத்தால் முடிசூட்டுகிறீர். உமக்கு விரோதமாய் அவபக்தியுள்ளவர்கள், பாவிகள், பேசின, செய்துவந்த கிரியைகளினிமித்தம், நியாயம் தீர்ப்பீர். நீர் வரும் நாளில் வெறுங்கையாய் உமமுன் நில்லாதபடி, நீர் கொடுத்த இந்த கிருபையின் காலத்தில் உமது அன்பை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க எங்களை பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Wednesday, 18 July 2018

Today's Word - Proverbs 10:3

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 10:3

The Lord will not allow the righteous soul to famish, But He casts away the desire of the wicked.

கர்த்தர் நீதிமான்களைப் பசியினால் வருந்தவிடார்; துன்மார்க்கருடைய பொருளையோ அகற்றிவிடுகிறார்.

యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియ్యడు భక్తిహీనుని ఆశను భంగముచేయును.

Prayer:

Thank you Lord for leading us as the apple of your eye. Lead us forevermore. In Jesus gracious name we pray. Amen.

நன்றி நாதா, உமது கண்ணின்மணிபோல எங்களை நித்தமும் காத்துவருகிறீர். தொடர்ந்து நீரே எங்களை நடத்தும். இயேசுவின் இரக்கம் நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Tuesday, 17 July 2018

Today's Word - -Luke 21:36

THEOPHONY

Today's Word - -Luke 21:36

Watch therefore, and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man.

ஆகையால் இனிச் சம்பவிக்கப்போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி, மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்கப் பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு, எப்பொழுதும் ஜெபம்பண்ணி விழித்திருங்கள் என்றார்.

కాబట్టి మీరు జరుగబోవు వీటినెల్లను తప్పించు కొని, మనుష్యకుమారుని యెదుట నిలువబడుటకు శక్తిగల వారగునట్లు ఎల్లప్పుడును ప్రార్థనచేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెప్పెను.

Prayer:

Times of darkness is approaching. Therefore Lord, to escape the wickedness, enable us to pray steadfastly Lord, so that we may be found worthy to stand before your presence. In Jesus holy name we pray. Amen.

இருள் சூழும் காலம் இனி வருதே. ஆகையால் இனிச் சம்பவிக்கப்போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் தப்ப, எப்போதும் தேவரீர் உமக்கு முன்பாக நிற்கப் பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு, எப்பொழுதும் ஜெபம்பண்ணி விழித்திருக்க, எங்களை பெலப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 16 July 2018

Today's Word - Proverbs 5:21

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 5:21

For the ways of man are before the eyes of the Lord, And He ponders all his paths.

மனுஷனுடைய வழிகள் கர்த்தரின் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது; அவனுடைய வழிகளெல்லாவற்றையும் அவர் சீர்தூக்கிப்பார்க்கிறார்.

నరుని మార్గములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలన్నిటిని ఆయన గుర్తించును.

Prayer:

Yes Lord. You are watching over us every second. Help us to be walk in the ways pleasing in your sight. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் தகப்பனே,  நீர் எங்களை காண்கின்ற தேவனாய் இருக்கிறீர். உமக்குகந்த வழியில் நடக்கும்படியாய் எங்கள் இருதயத்தை ஏவியருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Saturday, 14 July 2018

Today's Word - Ecclesiastes 12:14

THEOPHONY

Today's Word - Ecclesiastes 12:14

For God will bring every work into judgment, Including every secret thing, Whether good or evil.

ஒவ்வொரு கிரியையையும், அந்தரங்கமான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நன்மையானாலும் தீமையானாலும், தேவன் நியாயத்திலே கொண்டுவருவார். 

గూఢమైన ప్రతి యంశమునుగూర్చి దేవుడుreference విమర్శచేయునప్పుడు ఆయన ప్రతిక్రియను అది మంచిదే గాని చెడ్డదే గాని, తీర్పులోనికి తెచ్చును.

Prayer:

Yes Lord. Many a times we forget that you are watching over us and we do what's abomination in your sight. Forgive us, renew us and lead us not into judgement. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, நீர் காண்கிற தேவன் என்பதை மறந்து வழி விலகி, பாவத்தில் வாழ்வதை வழிமுறையாக்கிவிட்டோம். எங்களை மன்னியும், புதுப்பியும். நியாயத்தீர்ப்பில் தண்டிக்கப்படாதபடி பாவத்திலிருந்து விலகி வாழ உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 13 July 2018

Today's Word - 1 Chronicles 29:12

THEOPHONY

Today's Word - 1 Chronicles 29:12

Both riches and honor come from You, And You reign over all. In Your hand is power and might; In Your hand it is to make great And to give strength to all.

ஐசுவரியமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது; தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர்; உம்முடைய கரத்திலே சத்துவமும் வல்லமையும் உண்டு; எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முடைய கரத்தினால் ஆகும். 

ఐశ్వర్యమును గొప్పతనమును నీవలన కలుగును, నీవు సమస్తమును ఏలువాడవు, బలమును పరాక్రమమును నీ దానములు, హెచ్చించు వాడవును అందరికి బలము ఇచ్చువాడవును నీవే.

Prayer:

Lord you change the times and the seasons; You remove kings and raises up kings; You give wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Rule over us and lead us. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர், நீர் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறீர்; ராஜாக்களைத் தள்ளி, ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறீர்; ஞானிகளுக்கு ஞானத்தையும், அறிவாளிகளுக்கு அறிவையும் கொடுக்கிறீர். நீரே எங்களை ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Thursday, 12 July 2018

Today's Word - James 4:4

THEOPHONY

Today's Word - James 4:4

Adulterers and adulteresses! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. 

விபசாரரே, விபசாரிகளே, உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகையென்று அறியீர்களா? ஆகையால் உலகத்துக்குச் சிநேகிதனாயிருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்குப் பகைஞனாகிறான். 

వ్యభిచారిణులారా, యీ లోకస్నేహము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబట్టియెవడు ఈ లోకముతో స్నేహము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శత్రువగును.

Prayer:

Lord God, our father, let's not keep worldly things too close and keep you away. Let our friendship with the world reduce and make us to be rooted strong in you. In Jesus name we pray. Amen.

தேவனே, உலக சிநேகம் எங்களுக்குள் வளர்ந்து, உம்மைவிட்டு தூரமாய் எங்களை பிரிக்காதபடி, உம்மை நேசிக்க கற்றுத்தாரும். உலகத்தை வெறுத்து உம்மில் பலப்பட அருள்புரியும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Wednesday, 11 July 2018

Today's Word - Psalms 40:4

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 40:4

Blessed is that man who makes the Lord his trust, And does not respect the proud, nor such as turn aside to lies.

அகங்காரிகளையும் பொய்யைச் சார்ந்திருக்கிறவர்களையும் நோக்காமல், கர்த்தரையே தன் நம்பிக்கையாக வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.

గర్విష్ఠులనైనను త్రోవ విడిచి అబద్ధములతట్టు తిరుగు వారినైనను లక్ష్యపెట్టక యెహోవాను నమ్ముకొనువాడు ధన్యుడు.  

Prayer:

Our father, give us the courage to face those filled with pride and with lies. Let our hearts not be shaken but to focus on you and conquer. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர், உம்மில் பலம்கொண்டு தைரியமாய் அகங்காரிகளையும் பொய்யைச் சார்ந்திருக்கிறவர்களையும் விட்டு உம்மை மட்டும் நோக்கி பார்க்க அவர்கள் மத்தியில் துணிவாய் உமக்காக நிலைத்து நிற்க உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Tuesday, 10 July 2018

Today's Word - Nehemiah 13:31

THEOPHONY

Today's Word - Nehemiah 13:31

and to bringing the wood offering and the firstfruits at appointed times. Remember me, O my God, for good!

குறிக்கப்பட்ட காலங்களிலே செலுத்தப்படவேண்டிய விறகுகாணிக்கையையும் முதற்பலன்களையுங்குறித்துத் திட்டம்பண்ணினேன். என் தேவனே எனக்கு நன்மையுண்டாக என்னை நினைத்தருளும்.

మరియు కావలసి వచ్చినప్పుడెల్ల కట్టెల అర్పణను ప్రథమ ఫలములను తీసికొని వచ్చునట్లుగా నేను నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై నన్ను జ్ఞాపకముంచుకొనుము.

Prayer:

Remember us Oh Lord, end enable to come into your presence with thanksgiving and praise. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள்  தேவனே எங்களுக்கு நன்மையுண்டாக எங்களை நினைத்தருளும். துதி கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்த எங்களை எழுப்பியருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 9 July 2018

Today's Word - 1 Thessalonians 4:16

THEOPHONY

Today's Word - 1 Thessalonians 4:16

For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. 

ஏனெனில், கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும், பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும், தேவ எக்காளத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கிவருவார்; அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். 

ఆర్భాటముతోను, ప్రధానదూతశబ్దముతోను, దేవుని బూరతోను పరలోకమునుండి ప్రభువు దిగివచ్చును; క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు.

Prayer:

Come soon Lord Jesus. Come in our midst and rule us forever. In Jesus name we pray. Amen.

விரைந்து வாரும் ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியில். எங்களை என்றும் நீரே ஆட்சி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Sunday, 8 July 2018

Today's Word - Psalms 105:1

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 105:1

Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!

கர்த்தரைத் துதித்து, அவருடைய நாமத்தைப் பிரஸ்தாபமாக்குங்கள், அவருடைய செய்கைகளை ஜனங்களுக்குள்ளே பிரசித்தப்படுத்துங்கள்.

యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి జనములలో ఆయన కార్యములను తెలియచేయుడి.

Prayer:

Yes Lord, whatever the situation may be, let's call upon your name and in your strength, let's the courage to make known your deeds among the people. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, எந்த காலத்திலும், எந்த நேரத்திலும், உம்மை துதித்து, உமது நாமத்தைப் பிரஸ்தாபமாக்கவும், உம்முடைய செய்கைகளை ஜனங்களுக்குள்ளே பிரசித்தப்படுத்தப்படுத்தவும் நீர் எங்களை உமது பராக்கிரமத்தினால் நிறைத்தருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 6 July 2018

Today's Word - Psalms 40:4

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 40:4

Blessed is that man who makes the Lord his trust, And does not respect the proud, nor such as turn aside to lies.

அகங்காரிகளையும் பொய்யைச் சார்ந்திருக்கிறவர்களையும் நோக்காமல், கர்த்தரையே தன் நம்பிக்கையாக வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். 

గర్విష్ఠులనైనను త్రోవ విడిచి అబద్ధములతట్టు తిరుగు వారినైనను లక్ష్యపెట్టక యెహోవాను నమ్ముకొనువాడు ధన్యుడు.

Prayer:

Help us Lord to trust in you and you alone. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர் உம்மையே. உம்மை மட்டுமே எங்கள் நம்பிக்கையாக வைக்கும்படி எங்களை நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Thursday, 5 July 2018

Today's Word - Psalms 16:8

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 16:8

I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.

கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. 

సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచున్నాను.ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు గనుకనేను కదల్చబడను.

Prayer:

Dear Lord, go before us, hide us and lead us. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர் நீரே எங்களுக்கு முன்செல்லும். எங்களை மறைத்து ஆட்கொண்டு என்றும் நடத்தும் . இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Tuesday, 3 July 2018

Today's Word - 1 Chronicles 4:10

THEOPHONY

Today's Word - 1 Chronicles 4:10

And Jabez called on the God of Israel saying, "Oh, that You would bless me indeed, and enlarge my territory, that Your hand would be with me, and that You would keep me from evil, that I may not cause pain!" So God granted him what he requested. 

யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி: தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து, என் எல்லையைப் பெரிதாக்கி, உமது கரம் என்னோடிருந்து, தீங்கு என்னைத் துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கிக் காத்தருளும் என்று வேண்டிக்கொண்டான்; அவன் வேண்டிக்கொண்டதை தேவன் அருளினார். 

యబ్బేజు ఇశ్రాయేలీ యుల దేవునిగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టినీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దును విశాల పరచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి నన్ను తప్పించుము అని ప్రార్థింపగా దేవుడుreference అతడు మనవిచేసిన దానిని అతనికి దయచేసెను.

Prayer:

Enlarge our territories Lord, that we may proclaim the Good News of your salvation through Christ, to every nook and corner on earth and to all living creature. Let every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

இயேசுவின் மூலம் மீட்பு, இரட்சிப்பு, எனும் நற்செய்தியை உலகின் மூலையிலும், உயிருள்ள ஓவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் சொல்ல, எங்கள் எல்லைகளை விரிவாக்கும் தேவா. முழங்கால் யாவும் உமக்கு முன்பாக முடங்கட்டும். நாவு யாவும் நீரே தேவன் என்று அறிக்கை செய்யட்டும். மீட்பர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 2 July 2018

Today's Word - Psalms 136:23

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 136:23

Who remembered us in our lowly state,For His mercy endures forever;

நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரைத் துதியுங்கள்; அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

మనము దీనదశలోనున్నప్పుడు ఆయన మనలను జ్ఞాప కము చేసికొనెను ఆయన కృప నిరంతరముండును.

Prayer:

Your mercy is everlasting our master. Lord Jesus grant us your merciful heart that we may exhibit the same compassion to needy ones. In Jesus name we pray. Amen.

உமது கிருபை என்றுமுள்ளது. தாழ்வில் எம்மை நினைத்தீரய்யா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அந்த இரக்க குணத்தை எங்களில் நிலைக்கச்செய்யும். உம்முடைய இரக்கத்தை எங்களில் ஏழைகள் தேவையுள்ளோர் காணட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Sunday, 1 July 2018

Today's Word - Deuteronomy 15:10

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 15:10

You shall surely give to him, and your heart should not be grieved when you give to him, because for this thing the Lord your God will bless you in all your works and in all to which you put your hand. 

அவனுக்குத் தாராளமாய்க் கொடுப்பாயாக; அவனுக்குக் கொடுக்கும்போது உன் இருதயம் விசனப்படாதிருப்பதாக; அதினிமித்தமாக உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னுடைய எல்லாக் கிரியைகளிலும், நீ கையிட்டுச் செய்யும் எல்லாக் காரியங்களிலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். 

నీవు నిశ్చయముగా వానికియ్యవలెను. వాని కిచ్చినందుకు మనస్సులో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కార్యములన్నిటిలోను నీవు చేయు ప్రయత్నములన్నిటిలోను నిన్ను ఆశీర్వదించును.

Prayer:

Our father, give us a heart of compassion that we would not be grieved in giving to poor and let is not be for exalting ourselves in eyes of man to to be pleasing in your eyes. In Jesus compassionate name we pray. Amen

அப்பா பிதாவே, இரக்கம் நிறைந்த உள்ளம் தாரும். ஏழைகளுக்கு இறங்கவும், ஆனால் சுயலாபம் தேடாமல், உம்முடைய அன்பை பிரதிபலிக்கும்படிக்கு, எங்களை உம்மைப்போல மாற்றும். இயேசுவின் இரக்கம் நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Saturday, 30 June 2018

Today's Word - Isaiah 40:29

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 40:29

He gives power to the weak, And to those who have no might He increases strength

சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார். 

సొమ్మసిల్లినవారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగజేయువాడు ఆయనే.

Prayer:

Fill us Lord, weak vessels with your strength that we may go in leaps to proclaim your love. In Jesus adorable name we pray. Amen.

நிரப்பும் தேவா, பலவீன பாண்டமாம் எங்களை உம்முடைய பலத்தினால். உம்முடைய அன்பை நாங்கள் உலகிற்கு சொல்ல. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 29 June 2018

Today's Word - Jeremiah 20:11

THEOPHONY

Today's Word - Jeremiah 20:11

But the Lord is with me as a mighty, awesome One. Therefore my persecutors will stumble, and will not prevail. They will be greatly ashamed, for they will not prosper. Their everlasting confusion will never be forgotten.

கர்த்தரோ பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் என்னோடு இருக்கிறார், ஆகையால் என்னைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் மேற்கொள்ளாமல் இடறுவார்கள்; தங்கள் காரியம் வாய்க்காதபடியால் மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள்; மறக்கப்படாத நித்திய இலச்சை அவர்களுக்கு உண்டாகும்.

అయితే పరాక్రమముగల శూరునివలె యెహోవా నాకు తోడైయున్నాడు; నన్ను హింసించు వారు నన్ను గెలువక తొట్రిల్లుదురు; వారు యుక్తిగా జరుపుకొనరు గనుక బహుగా సిగ్గుపడుదురు, వారెన్న డును మరువబడని నిత్యావమానము పొందుదురు.

Prayer:

Our father, those who persecute thy children not prevail, let them be ashamed. Confuse their evil plans, make their hearts melt and lift up your children. Wherever people are persecuted, pour out a mighty revival. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உம்முடைய பிள்ளைகளை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் மேற்கொள்ளாமல் இடறட்டும். தங்கள் காரியம் வாய்க்காமல் வெட்கப்படுவார்களாக .அவர்களது மறக்கப்படாததாக நிலைக்கச்செய்யும்  கர்த்தர் நீரே  பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் எங்களோடு இருந்து எங்கள் தலையை உயர்த்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Thursday, 28 June 2018

Today's Word - Acts 2:28

THEOPHONY

Today's Word - Acts 2:28


You have made known to me the ways of life; You will make me full of joy in Your presence.

ஜீவமார்க்கங்களை எனக்குத் தெரியப்படுத்தினீர்; உம்முடைய சந்நிதானத்திலே என்னைச் சந்தோஷத்தினால் நிரப்புவீர் என்று சொல்லுகிறான்.

నాకు జీవమార్గములు తెలిపితివి నీ దర్శన మనుగ్రహించి నన్ను ఉల్లాసముతో నింపెదవు

Prayer:

Dear Lord Jesus, thank you for in your presence, there's joy. Hold our hands, lead us through, today and forevermore. In Jesus gracious name we pray. Amen.

Wednesday, 27 June 2018

Today's Word - Psalms 40:4

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 40:4

Blessed is that man who makes the Lord his trust, And does not respect the proud, nor such as turn aside to lies.

அகங்காரிகளையும் பொய்யைச் சார்ந்திருக்கிறவர்களையும் நோக்காமல், கர்த்தரையே தன் நம்பிக்கையாக வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். 

గర్విష్ఠులనైనను త్రోవ విడిచి అబద్ధములతట్టు తిరుగు వారినైనను లక్ష్యపెట్టక యెహోవాను నమ్ముకొనువాడు ధన్యుడు.

Prayer:

Lord JEsus, give us a blessed life, on which we keep our trust only in you and not respect ones filled with pride and arrogant and not listen to their lying lips. In Jesus precious name we pray. Amen.

இயேசு ராஜா, உம்மையே தன் நம்பிக்கையாக வைக்கிற பாக்கியவனாய் நிற்கவும், அகங்காரிகளையும் பொய்யைச் சார்ந்திருக்கிறவர்களையும் நோக்காமல், உம்மை மட்டுமே நோக்கிப்பார்த்து வாழ, உதவி செய்யும். இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Tuesday, 26 June 2018

Today's Word - Luke 18:27

THEOPHONY

Today's Word - Luke 18:27

But He said, "The things which are impossible with men are possible with God." 

அதற்கு அவர்: மனுஷரால் கூடாதவைகள் தேவனால் கூடும் என்றார். 

ఆయన మనుష్యులకు అసా ధ్యములైనవి దేవునికి సాధ్యములని చెప్పెను.

Prayer:

There's nothing impossible for you Lord. You make or break kings and you are the creator of the entire universe. Shake up every situation, every place Oh Lord, and let every knee bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. In Jesus name we pray. Amen.

உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை ராஜனே. நீரே ராஜாக்களை உருவாக்கி, ராஜாக்களை தள்ளுகிறவர். இந்த பிரபஞ்சத்தையும் படைத்தவர் நீரே. எங்கள் தேசத்திலே ஒரு பெரிய அசைவை உண்டாக்கும், எல்லா முழங்காலும் முடங்கட்டும், நாவு யாவும் பிரஸ்தாபிக்கட்டும், நீரே தேவனென்று. எங்கள் அருள்நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 25 June 2018

Today's Word - Psalms 119:28

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 119:28

My soul melts from heaviness; Strengthen me according to Your word.

சஞ்சலத்தால் என் ஆத்துமா கரைந்துபோகிறது; உமது வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும்.

వ్యసనమువలన నా ప్రాణము నీరైపోయెను నీ వాక్యముచేత నన్ను స్థిరపరచుము.

Prayer:

Strengthen us our Lord as our soul melts when we see these younger generation being misled. Open their eyes, that they may look unto you and be saved. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் வாலிபர்கள் தவறான பாதைகளில் வழிநடத்தப்படுவதை பார்க்கும்போது எங்கள் ஆத்துமா  சஞ்சலத்தால் கரைந்துபோகிறது. தேவரீர் அவர்கள் கண்களை திறந்தருளும். உம்மை அவர்கள் உண்மையாய் அறிந்துகொள்ளவும் உம்மை பின்பற்றவும் கிருபையருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 23 June 2018

Today's Word - Job 37:5

THEOPHONY

Today's Word - Job 37:5

God thunders marvelously with His voice; He does great things which we cannot comprehend.

தேவன் தம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரியமானவிதமாய்க் குமுறப்பண்ணுகிறார்; நாம் கிரகிக்கக் கூடாத பெரியகாரியங்களை அவர் செய்கிறார். 

ఆశ్చర్యముగా ఉరుముధ్వని చేయును మనము గ్రహింపలేని గొప్పకార్యములను ఆయన చేయును.

Prayer:

Yes Lord Jesus, man cannot comprehend your work. Do great things in our midst, you make cripple, the evil plans of greedy leaders and save our people who are suffering for your name's sake, bless all the missions and missionaries and let their be a mighty revival in every place across the world. Let the leaders know that you are The Sovereign God. In Jesus mighty name we pray. Amen.

ஆம் ஆண்டவரே, உமது செயல்கள் மனிதனின் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டதாயிருக்கிறது. பணம் மற்றும் பதவி வெறிபிடித்த தலைவர்களின் கைக்கு எங்களை தப்புவியும். உமது நாமத்தினிமித்தம் ரத்தம் சிந்தின ஓவ்வொரு மிஷனரி மற்றும் பிற ஊழியர்களின் நிமித்தம் கணக்கு கேட்டருளும். உம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரியமானவிதமாய்க் குமுறப்பண்ணும். எங்கள் தேசத்தில் நீர் பெரிய எழுப்புதலை ஊற்றும். இயேசுவின் மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 22 June 2018

Today's Word - 1 John 4:16

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 4:16

And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. 

தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம். தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்; அன்பில் நிலைத்திருக்கிறவன் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான், தேவனும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார். 

మనయెడల దేవునికి ఉన్న ప్రేమను మనమెరిగినవారమై దాని నమ్ముకొనియున్నాము; దేవుడుreference ప్రేమాస్వరూపియై యున్నాడు, ప్రేమయందు నిలిచి యుండువాడు దేవునియందు నిలిచియున్నాడు, దేవుడుreference వానియందు నిలిచియున్నాడు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, your love and grace endures forever. Help us to abide in your love and exhibit the same to those who don't know you. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் தேவனே, எங்கள் இயேசு நாத, உமது அன்பும் இரக்கமும் எங்களில் நிலைத்திருக்கச்செய்யும். உமது அற்புத அன்பை உம்மை அறியாத மக்களுக்கு வெளிப்படுத்த எங்களைப்பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Thursday, 21 June 2018

Today's Word - Psalms 119:173

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 119:173

Let Your hand become my help, For I have chosen Your precepts.

நான் உம்முடைய கட்டளைகளைத் தெரிந்துகொண்டபடியால், உமது கரம் எனக்குத் துணையாயிருப்பதாக. 

నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియున్నాను నీ చెయ్యి నాకు సహాయమగును గాక.

Prayer:

Be with us and help us Lord that we may overcome any situation and be conquerors in you. In Jesus name we pray. Amen.

நீங்காதிரும் எம் நேச கர்த்தரே. வெளிச்சம் மங்கி இருளானாலும் உம்மில் தரித்திருந்து உமது நாமத்தில் ஜெயமெடுக்க கிருபை தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Wednesday, 20 June 2018

Today's Word - Isaiah 48:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 48:10

Behold, I have refined you, but not as silver; I have tested you in the furnace of affliction.

இதோ, உன்னைப் புடமிட்டேன்; ஆனாலும் வெள்ளியைப்போலல்ல, உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னைத் தெரிந்துகொண்டேன்.

నేను నిన్ను పుటమువేసితిని వెండిని వేసినట్లు కాదు ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించితిని

Prayer:

Thank you Lord, for you have tested us, and refined us, as silver which reflects the purifier's face. Thank you for holding us all through, till this moment. Be with us' and let's be yours forever. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி இயேசுவே. இதோ உமது மகிமையை பிரதிபலிக்கும்படியாய், எங்களை புடமிட்டு சுத்தமாக்கினீர். எல்லா சூழ்நிலையிலும் எங்களை தாங்கினீர். உமக்கே ஸ்தோத்திரம். நீரே எங்களோடிருந்து முடிவு பரியந்தம் கரம்பிடித்து நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Tuesday, 19 June 2018

Today's Word - 1 John 4:12

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 4:12

No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. 

தேவனை ஒருவரும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை; நாம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்புகூர்ந்தால் தேவன் நமக்குள் நிலைத்திருக்கிறார்; அவருடைய அன்பும் நமக்குள் பூரணப்படும்.

ఏ మానవుడును దేవుని ఎప్పుడును చూచియుండ లేదు; మన మొకనినొకడు ప్రేమించిన యెడల దేవుడుreference మనయందు నిలిచియుండును; ఆయన ప్రేమ మనయందు సంపూర్ణమగును.

Prayer:

Abba father, make us exhibit you in us by showing your love and kindness to one and all. In Jesus mighty name we pray. Amen

அப்பா பிதாவே, உமது அன்பையும் இரக்கத்தையும் எங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாய், சாட்சியாக  மற்றவர்களுக்கு உம்மை காண்பிக்கும்படி எங்களை நடத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையான நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 18 June 2018

Today's Word - Hebrews 11:6

THEOPHONY

Today's Word - Hebrews 11:6

But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.

விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம்; ஏனென்றால், தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும், அவர் தம்மைத்தேடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்கவேண்டும்.

విశ్వాసములేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము; దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా.

Prayer:

Increase our faith Lord, so that we may stand strong in times of trouble and proclaim your gospel. In Jesus name  we pray. Amen.

எங்கள் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும் கர்த்தாவே, கொடிய நாட்களில் உம்மில் நிலைத்து நின்று, உமது சுவிசேஷத்தை நீங்காமல் எடுத்துச்செல்ல. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Sunday, 17 June 2018

Today's Word - Mark 16:16

THEOPHONY

Today's Word - Mark 16:16

He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned. 

விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் இரட்சிக்கப்படுவான்; விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படுவான். 

నమ్మి బాప్తిస్మము పొందినవాడు రక్షింపబడును; నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును.

Prayer:

Help us to get rid of our poor belief Lord. Strengthen our belief, that we may be save and not be condemned. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் அவிசுவாசம் நீங்கவும், உம்மை பற்றும் விசுவாசத்தில் நாங்கள் பலப்படவும், நீரே கிருபை செய்யும் தேவரீர். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 15 June 2018

Today's Word - Numbers 6:26

THEOPHONY

Today's Word - Numbers 6:26

The Lord lift up His countenance upon you, And give you peace.

கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி, உனக்குச் சமாதானம் கட்டளையிடக்கடவர் என்பதே.

యెహోవా నీమీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును గాక.

Prayer:

Thank you Master for your blessings as we step into a new day, let this be a new beginning in you for everyone. In Jesus matchless name we pray. Amen.

நன்றி ராஜா, உமது இந்த ஆசீர்வாதத்துக்காக. ஒரு புதிய நாளுக்குள் நாங்கள் கடந்து செல்லும்போது உமக்குள் எங்களுக்கு இது ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை உருவாக்கட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையில்லா நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Thursday, 14 June 2018

Today's Word - Deuteronomy 33:29

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 33:29

Happy are you, O Israel! Who is like you, a people saved by the Lord, The shield of your help And the sword of your majesty! Your enemies shall submit to you, And you shall tread down their high places.

இஸ்ரவேலே, நீ பாக்கியவான்; கர்த்தரால் இரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே, உனக்கு ஒப்பானவன் யார்? உனக்குச் சகாயஞ்செய்யும் கேடகமும் உனக்கு மகிமைபொருந்திய பட்டயமும் அவரே; உன் சத்துருக்கள் உனக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள்; அவர்கள் மேடுகளை மிதிப்பாய், என்று சொன்னான்.

ఇశ్రాయేలూ, నీ భాగ్యమెంత గొప్పది యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔన్నత్యమును కలిగించు ఖడ్గము నీ శత్రువులు నీకు లోబడినట్లుగా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉన్నతస్థలములను త్రొక్కుదువు. శ

Prayer:

Let your shield of help and sword of majesty lead us, so that our enemies will submit and let your children triumph in your name Lord. In Jesus mighty name we pray. Amen.

ஏசுவே  நீரே எங்களுக்கு சகாயஞ்செய்யும் கேடகமும், எங்களுக்கு மகிமைபொருந்திய பட்டயமுமாயிருக்கிறீர். நீரே எங்களை என்றும் ஆளுகை செய்யும். எங்கள் சத்துருக்கள் எங்களுக்கு இச்சகம் பேசி அடங்கவும்; அவர்கள் மேடுகளை நாங்கள் மிதிக்கவும் செய்யும். இயேசுவின் மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Wednesday, 13 June 2018

Today's Word - Philippians 2:12

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 2:12

Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling;

ஆதலால், எனக்குப் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிகிறபடியே, நான் உங்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கும்பொழுது மாத்திரமல்ல, நான் தூரமாயிருக்கிற இப்பொழுதும், அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் இரட்சிப்பு நிறைவேறப் பிரயாசப்படுங்கள். 

కాగా నా ప్రియులారా, మీరెల్లప్పుడును విధేయులై యున్న ప్రకారము, నాయెదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గాక మరి యెక్కువగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి.

Prayer:

Thank you Lord for the word of caution. Give us an obedient heart, with fear and trembling about our salvation, that we may obey you in your presence and in your absence. In Jesus glorious name we pray. Amen.

இந்த எச்சரிப்பின் வார்த்தைக்காக நன்றி தகப்பனே. நீர் எங்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கும்பொழுது மாத்திரமல்ல, தூரமாயிருக்கிற இப்பொழுதும், அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும், எங்கள் இரட்சிப்பு நிறைவேறப் பிரயாசப்படும்படியான, கீழ்ப்படிதலுள்ள இருதயம் தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Tuesday, 12 June 2018

Today's World - Luke 8:39

THEOPHONY

Today's World - Luke 8:39

Return to your own house, and tell what great things God has done for you." And he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done for him.

இயேசு அவனை நோக்கி: நீ உன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்போய், தேவன் உனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் அறிவி என்று சொல்லி, அவனை அனுப்பிவிட்டார். அந்தப்படி அவன் போய், இயேசு தனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் பட்டணத்தில் எங்கும் பிரசித்தப்படுத்தினான். 

జనసమూహము ఆయనకొరకు ఎదురుచూచుచుండెను గనుక యేసు తిరిగివచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను చేర్చు కొనిరి.

Prayer:

Yes Lord. This is a mandate you have given any disciple of yours to go out into this world and preach the gospel to every living creature. Enable us to fulfill this great commission in any circumstance. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, உமது அன்பை உலகுக்கு எடுத்துச்சொல்வதே, ஓவ்வொரு விசுவாசி மற்றும் சீடனின்மேல் விழுந்த கடமையாய் இருக்கிறது. எந்த சூழ்நிலையிலும், அந்த மேலான அழைப்பை விடாது தொடர, எங்கள் இருதயத்தை ஏவியருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 11 June 2018

Today's Word - Luke 9:62

THEOPHONY

Today's Word - Luke 9:62

But Jesus said to him, "No one, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God."

அதற்கு இயேசு: கலப்பையின்மேல் தன் கையை வைத்துப் பின்னிட்டுப்பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குத் தகுதியுள்ளவன் அல்ல என்றார். 

యేసునాగటిమీద చెయ్యిపెట్టి వెనుకతట్టు చూచు వాడెవడును దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడుకాడని వానితో చెప్పెను.

Prayer:

Yes Lord, as we've put our hands to be a part of your kingdom building on earth, let's not look back, as you are our provider. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, இப்பூவலகில் உமது ராஜ்ஜியத்தின் பணிக்காக எங்களை அழைத்தீரே ஸ்தோத்திரம். அப்பணியின் விலைக்கிரயம் எதுவாயிருந்தாலும் பயப்படாமல் முன்னேறிச்செல்ல, உமக்கு சாட்சியாய் வாழ கிருபை செய்ய்யும். எங்கள் அருள்நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே.

Sunday, 10 June 2018

Today's Word - 2 Corinthians 5:10

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 5:10

For we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. 

ஏனென்றால், சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு, நாமெல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்படவேண்டும். 

ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియలచొప్పున, అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడును పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలయును.

Prayer:

Yes Lord, help us to live a life in which we seriously have registered this thought that we need to stand before the judgement of Christ and we will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Help us to live with that holy reverence. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, அவனவன் சரீரத்தில் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு, கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிற்கவேண்டும், என்பதை நினைவு கொண்டவர்களாய் வாழும் சிந்தை தாரும். அதின்படி நடக்க உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Saturday, 9 June 2018

Today's Word - Ephesians 5:21

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 5:21

Submitting to one another in the fear of God. 

தெய்வ பயத்தோடே ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். 

క్రీస్తునందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి.

Prayer:

Our father, give us the heart to submit ourselves with holy reverence and reciprocate the same with whomever we deal with. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் பரம தகப்பனே, தெய்வ பயத்தோடே ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருக்க எங்கள் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 8 June 2018

Today's Word - Psalms 7:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 7:10

My defense is of God, Who saves the upright in heart.

செம்மையான இருதயமுள்ளவர்களை இரட்சிக்கிற தேவனிடத்தில் என் கேடகம் இருக்கிறது.

దుష్టుల చెడుతనము మాన్పుమునీతిగలవారిని స్థిరపరచుముయథార్థ హృదయులను రక్షించు దేవుడేనా కేడెమును మోయువాడై యున్నాడు.

Prayer:

Our father, you have been our defense all through. Be with us and lead us forever. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீரே எங்கள் கேடகமாயிருக்கிறீர். கரம்பிடித்து வழிநடத்தும், இன்றும் என்றென்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Thursday, 7 June 2018

Today's Word - Romans 11:20

THEOPHONY

Today's Word - Romans 11:20

Well said. Because of unbelief they were broken off, and you stand by faith. Do not be haughty, but fear.

நல்லது, அவிசுவாசத்தினாலே அவைகள் முறித்துப்போடப்பட்டன, நீ விசுவாசத்தினாலே நிற்கிறாய்; மேட்டிமைச் சிந்தையாயிராமல் பயந்திரு.

మంచిది; వారు అవి శ్వాసమునుబట్టి విరిచివేయబడిరి, నీవైతే విశ్వాసమునుబట్టి నిలిచియున్నావు; గర్వింపక భయపడుము;

Prayer:

Our father, Let's not be broken by unbelief. Strengthen our faith, and with your strength, make us stand courageous, in any given circumstance. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நாங்கள் அவிசுவாசத்தினால் உடைக்கப்படாமல், விசுவாசத்தில் பலப்பட, உமது பெலத்தினால் நிறைந்து, தைரியமாய் எந்த சூழ்நிலையையும் மேற்கொள்ள, எங்களுக்கு கிருபையருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்..

Wednesday, 6 June 2018

Today's Word - Joshua 1:9

THEOPHONY

Today's Word - Joshua 1:9

Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." 

நான் உனக்குக் கட்டளையிடவில்லையா? பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு; திகையாதே, கலங்காதே, நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார். 

నేను నీ కాజ్ఞయిచ్చియున్నాను గదా, నిబ్బరముగలిగి ధైర్యముగా నుండుము, దిగులుపడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును.

Prayer:

Thank you Lord, for you are with us. We will not be shaken. Go before and guide us. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, நீர் எம்மோடிருப்பதால் நாங்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை. நீரே எங்களுக்கு முன்சென்று எங்களை வழிநடத்தும். இயேசுவின் விலையேறப்பற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

Tuesday, 5 June 2018

Today's Word- Psalms 86:11

THEOPHONY

Today's Word- Psalms 86:11

Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name.

கர்த்தாவே, உமது வழியை எனக்குப் போதியும், நான் உமது சத்தியத்திலே நடப்பேன்; நான் உமது நாமத்திற்குப் பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும்.

యెహోవా, నేను నీ సత్యము ననుసరించి నడచు కొనునట్లు నీ మార్గమును నాకు బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునట్లు నా హృదయమునకు ఏకదృష్టి కలుగజేయుము.

Prayer:

Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name. In Jesus name we pray. Amen.

கர்த்தாவே, உமது வழியை எனக்குப் போதியும், நான் உமது சத்தியத்திலே நடப்பேன்; நான் உமது நாமத்திற்குப் பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 4 June 2018

Today's Word - Psalms 7:9

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 7:9

Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, But establish the just; For the righteous God tests the hearts and minds.

துன்மார்க்கனுடைய பொல்லாங்கை ஒழியப்பண்ணும்; நீதிமானை ஸ்திரப்படுத்துவீராக; நீதியுள்ளவராயிருக்கிற தேவரீர் இருதயங்களையும் உள்ளிந்திரியங்களையும் சோதித்தறிகிறவர்.

హృదయములను అంతరింద్రియములనుపరిశీలించు నీతిగల దేవా,

Prayer:

Our father, you are aware of the atrocities happening around. For the sake of gospel your children are persecuted, And for money and power many are loosing their lives. We pray that you bring an end to all this and establish the just. In Jesus righteous name we pray. Amen.

எங்கள் பரம தகப்பனே, எங்கள் தேசத்தில் நடக்கும் அநீதியையும், நியாயக்கேட்டையும் நீர் காண்கிறீர். உமது நாமத்தின் நிமித்தமும், பணம் மற்றும் பதவி ஆசையின் நிமித்தமும், என் ஜனம் பலியாகிறதே. நீரே இறங்கி நீதியை சரிக்கட்டும். நீதிமான்கள் செழிக்க உதவி செய்யும். இயேசுவின் நீதி நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Sunday, 3 June 2018

Today's Word - Jude 1:3

THEOPHONY

Today's Word - Jude 1:3

Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. 

பிரியமானவர்களே, பொதுவான இரட்சிப்பைக்குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாயிருக்கையில், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய்ப் போராடவேண்டுமென்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய்க் கண்டது. 

ప్రియులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూర్చి మీకు వ్రాయవలెనని విశేషాసక్తిగలవాడనై ప్రయత్నపడు చుండగా, పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవలెనని మిమ్మును వేడుకొనుచు మీకు వ్రాయవలసివచ్చెను.

Prayer:

Thank you Lord for emphasizing through this word today that we need to diligent concerning our salvation. Help us to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி ராஜா, இந்த நேரத்திலும் எங்களோடு இடைப்படுகிறீர். இரட்சிப்பைக்குறித்து நாங்கள் மிகவும் கருத்துள்ளவர்களாய் இருக்க, ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக, நாங்கள் தைரியமாய்ப் போராடவேண்டுமென்று, எங்களுக்கு உணர்த்துகிறீர். அப்படியே நிலை நிற்க பலம் தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 1 June 2018

Today's Word - Genesis 12:2

THEOPHONY

Today's Word - Genesis 12:2

I will make you a great nation; I will bless you And make your name great; And you shall be a blessing.

நான் உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்கி, உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப்படுத்துவேன்; நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். 

నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామ మును గొప్ప చేయుదును, నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు. 

Prayer:

Thank you father for this promise on the first day of this month. Make your children shine. Lift them up in their work places, centers of studies, place where they do ministry and wherever you lead them, and in whatever they do, let everyone shine as heavenly light. In Jesus precious name we pray. Amen.

நன்றி ராஜா, இந்த வாக்குத்தத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். வேலை ஸ்தலங்களிலும், படிக்கும் இடங்களிலும், ஊழியம் மற்றும் நீர் நிறுத்தும் எல்லா ஸ்தானங்களிலும், உமக்கு சாட்சியாய் ஜொலிக்க நீரே எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த மாதம், ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் மாதமாய் மாற்றித்தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Thursday, 31 May 2018

Today's Word - Matthew 6:8

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 6:8

Therefore do not be like them. For your Father knows the things you have need of before you ask Him. 

அவர்களைப்போல நீங்கள் செய்யாதிருங்கள்; உங்கள் பிதாவை நோக்கி நீங்கள் வேண்டிக்கொள்ளுகிறதற்கு முன்னமே உங்களுக்கு இன்னது தேவை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார். 

మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునుపే మీకు అక్కరగా నున్నవేవో ఆయనకు తెలి యును 

Prayer:

Our father, you know our needs before we ask you, Let our prayers before fervent, and not be hypocritical for others to see. Transform our hearts. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நாங்கள் கேட்குமுன் எங்கள் தேவைகளை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். மற்றவர்கள் பார்ப்பதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்காமல், உண்மையாய் முழு இருதயத்தோடும் ஜெபிக்க, எங்களை பக்குவப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Wednesday, 30 May 2018

Today's Word - 1 Samuel 12:22

THEOPHONY

Today's Word - 1 Samuel 12:22

For the Lord will not forsake His people, for His great name's sake, because it has pleased the Lord to make you His people. 

கர்த்தர் உங்களைத் தமக்கு ஜனமாக்கிக்கொள்ளப் பிரியமானபடியினால், கர்த்தர் தம்முடைய மகத்துவமான நாமத்தினிமித்தம் தமது ஜனத்தைக் கைவிடமாட்டார்.

యెహోవా మిమ్మును తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇష్టము గలిగి యున్నాడు; తన ఘనమైన నామము నిమిత్తము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. 

Prayer:

Thank you Lord, that you will not forsake your people and it pleased you to make us your people. Protect your people in Tamilnadu, especially Tuticorin. Let the killing stop and your heavenly peace be established in our country. Let your people not perish. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, எங்களைத் உமக்கு ஜனமாக்கிக்கொள்ளப் கர்த்தர் பிரியமானபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தூத்துக்குடியில் நடக்கும் இந்த தீய செயல்கள் அடியோடு அகன்று போகட்டும். உமது ஜனத்துக்கு நீர் நீதியை சரிகட்டும். உமது சமாதானத்தை எங்கள் தேசத்தின்மேல் ஊற்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Tuesday, 29 May 2018

Today's Word - Lamentation 3:27

THEOPHONY

Today's Word - Lamentation 3:27

It is good for a man that he bear the yoke in his youth. 

தன் இளம்பிராயத்தில் நுகத்தைச் சுமக்கிறது மனுஷனுக்கு நல்லது. 

యవనకాలమున కాడి మోయుట నరునికి మేలు.

Prayer:

Our father, let our youngsters know this truth and this word be preached. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் வாலிபர்கள் இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வார்களாக. இந்த உமது சத்தியம், சுவிசேஷம் உண்மையாய் பிரசங்கிக்கப்படட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 28 May 2018

Today's Word - 1 Timothy 6:6

THEOPHONY

Today's Word - 1 Timothy 6:6

But godliness with contentment is great gain.

போதுமென்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். 

సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్పలాభసాధనమై యున్నది.

Prayer:

Our father, create in us a contented heart with holy reverence that we will gain our soul and add souls in your kingdom. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் தகப்பனே, போதுமென்கிற மனம் தாரும், சுத்த இருதயமும் தேவபக்தியும் எம்மில் நிறைந்தோங்க கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Sunday, 27 May 2018

Today's Word - Isaiah 55:6

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 55:6

Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.

கர்த்தரைக் கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரைத் தேடுங்கள்; அவர் சமீபமாயிருக்கையில் அவரை நோக்கிக் கூப்பிடுங்கள். 

యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడు కొనుడి. 

Prayer:

Forgive us Lord, we put our trust on human beings and worldly things. Transform us especially the younger generation that we will seek you as the scarcity for your true word is increasing. Help us to seek you and your word when it's available. In Jesus name we pray. Amen.

மன்னியும் தேவனே, இவ்வுலகத்தின் காரியங்களையும், மனிதர்களையும் நம்பி வீண்போனோம். புதிய எழுப்புதலை எங்கள்மேலும், எங்கள் பிள்ளைகள்மேலும் ஊற்றும். உண்மையான உம்முடைய வார்த்தைக்கு பஞ்சம் வருமுன், உம்மை முழுமையாய் அறிந்துகொண்டு, உம்மைப்பற்றிக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Saturday, 26 May 2018

Today's Word - Proverbs 10:29

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 10:29

The way of the Lord is strength for the upright, But destruction will come to the workers of iniquity.

கர்த்தரின் வழி உத்தமர்களுக்கு அரண்; அக்கிரமக்காரருக்கோ கலக்கம்.

యథార్థవంతునికి యెహోవా యేర్పాటు ఆశ్రయదుర్గము పాపముచేయువారికి అది నాశనకరము.

Prayer:

You are our strength master. You know what's happening in our country today. People are getting killed for your name's sake and for power and greed. Bring upon your judgement over this land Lord Jesus. Those who oppress the just, be gone and peace upon your children. In Jesus name we pray. Amen.

You are our strength master. You know what's happening in our country today. People are getting killed for your name's sake and for power and greed. Bring upon your judgement over this land Lord Jesus. Those who oppress the just, be gone and peace upon your children. In Jesus name we pray. Amen.

நீரே எங்கள் பெலனாயிருக்கிறீர். எங்கள் தேசத்தின் சூழ்நிலையை உமது கரத்தில் கொடுக்கிறோம். உமது நாமத்தின் நிமித்தம் கொலை செய்யப்படுகிற, பாடனுபவிக்கிர உமது பிள்ளைகளை கண்ணோக்கிப்பாரும். பதவி, பணம், மற்றும் துர்க்கிரியை நிறைந்த கொடுமைக்காரர்களை அகற்றி, எங்கள் தேசத்தின்மேல் சமாதானத்தை ஊற்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Friday, 25 May 2018

Today's Word - Micah 2:7

THEOPHONY

Today's Word - Micah 2:7

You who are named the house of Jacob: "Is the Spirit of the Lord restricted? Are these His doings? Do not My words do good To him who walks uprightly?

யாக்கோபு வம்சம் என்று பேர்பெற்றவர்களே கர்த்தரின் ஆவி குறுகியிருக்கிறதோ? அவருடைய கிரியைகள் இவைகள்தானோ? செம்மையாய் நடக்கிறவனுக்கு என் வார்த்தைகள் நன்மை செய்யாதோ? 

యాకోబు సంతతివారని పేరు పెట్టబడినవారలారా, యెహోవా దీర్ఘశాంతము తగ్గి పోయెనా? యీ క్రియలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథా ర్థముగా ప్రవర్తించువానికి నా మాటలు క్షేమసాధనములు కావా?

Prayer:

Our father your hand is not restricted and your words strengthen those who walk upright before you. Let our lack in faith go away and trust in you more in the days to come. In Jesus gracious name we pray. Amen.

எங்கள் பிதாவே, உமக்கு முன் நீதியாய் நடக்கும் பிள்ளைகளுக்கு நீர் நன்மையை நிறைவாய் தருகிறீர். எங்கள் அவநம்பிக்கை, அவிசுவாசம், எங்களைவிட்டு நீங்க கிருபை செய்ய்யும். உம்மையே நம்பி, உம்மில் தரித்திருக்க கிருபை தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் இரக்கம் நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Thursday, 24 May 2018

Today's Word - Zechariah 9:17

THEOPHONY

Today's Word - Zechariah 9:17

For how great is its goodness And how great its beauty! Grain shall make the young men thrive, And new wine the young women.

அவருடைய காருண்யம் எத்தனை பெரியது? அவருடைய சௌந்தரியம் எத்தனை பெரியது? தானியம் வாலிபரையும், புது திராட்சரசம் கன்னிகைகளையும் வளர்க்கும்.

వారు ఎంతో క్షేమముగా ఉన్నారు, ఎంతో సొగసుగా ఉన్నారు; ధాన్యముచేత ¸యవనులును క్రొత్త ద్రాక్షా రసముచేత ¸యవన స్త్రీలును వృద్ధి నొందుదురు. 

Prayer:

Your great is your goodness our Lord which has carried us thus far. Your mercies are new every morning and we are fed with it. Thank you Master. In Jesus name we pray. Amen.

உமது நன்மைகளால் திருப்தியாகிறோம் எங்கள் தேவனே. உமது இரக்கங்குளுக்கு முடிவில்லை. தினமும் உமது கிருபை எங்களை தாங்குகிறது. உமக்கு நன்றி. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Wednesday, 23 May 2018

Today's Word - Psalms 63:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 63:7

Because You have been my help, Therefore in the shadow of Your wings I will rejoice.

நீர் எனக்குத் துணையாயிருந்ததினால், உமது செட்டைகளின் நிழலிலே களிகூருகிறேன். 

నా ప్రాణమును నశింపజేయవలెనని వారు దాని వెదకుచున్నారు వారు భూమి క్రింది చోట్లకు దిగిపోవుదురు 

Prayer:

Yes Lord, you have been our help. We rest under your wings. Hide us under your wings. Keep us as the apple of your eyes. Melt us, mold us and use us for your name's sake. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, நீரே எங்கள் நம்பிக்கை. உம் சேட்டையின் கீழ் எங்கள் அடைக்கலம் இருக்கிறது. நீரே எங்களை மறைத்து, உமது கண்ணின் மணிபோல் காத்தருளும். உருக்கும், நொறுக்கும், உருவாக்கி, நிரப்பும், உமது நாம மகிமைக்காக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Tuesday, 22 May 2018

Today's Word - Isaiah 40:29

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 40:29

He gives power to the weak, And to those who have no might He increases strength.

சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார். 

సొమ్మసిల్లినవారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

Prayer:

Thank you Lord, you strengthen the weak and our strength multiplies. Make us the ones  like  Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel, who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, became valiant in battle, turned to flight the armies of the aliens.

எங்கள் பரம தகப்பனே, எங்களையும் கிதியோன், பாராக், சிம்சோன், யெப்தா, தாவீது, சாமுவேல் போல விசுவாசத்தினாலே ராஜ்யங்களை ஜெயிக்க, நீதியை நடப்பிக்க, வாக்குத்தத்தங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள, சிங்கங்களின் வாய்களை அடைக்க,  அக்கினியின் உக்கிரத்தை அவிக்க, பட்டயக்கருக்குக்குத் தப்பிக்க, பலவீனத்தில் பலன்கொள்ள, யுத்தத்தில் வல்லவர்களாயிருக்க, அந்நியருடைய சேனைகளை முறியடிக்க பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Monday, 21 May 2018

Today's Word - 1 Corinthians 6:20

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 6:20

For you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's.

கிரயத்துக்குக் கொள்ளப்பட்டீர்களே; ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள்.

విలువపెట్టి కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి. 

Prayer:

Our Lord God, we glorify your name as you shed your blood and bought us. Our body and spirit belongs to you. Rule over us today and forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் தேவனே, உமக்கே துதி, புகழ், மகிமை செலுத்திருக்கிறோம். உமது திருரத்தத்தால் கிரயமாய் எங்களை கொண்டீர். எங்கள் ஆவி, ஆத்துமா, ஜீவனை நீரே என்றென்றும் ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Saturday, 19 May 2018

Today's Word - Jonah 2:7

THEOPHONY

Today's Word - Jonah 2:7

When my soul fainted within me, I remembered the Lord; And my prayer went up to You, Into Your holy temple.

என் ஆத்துமா என்னில் தொய்ந்துபோகையில் கர்த்தரை நினைத்தேன்; அப்பொழுது என் விண்ணப்பம் உமது பரிசுத்த ஆலயத்திலே உம்மிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது.

కూపములోనుండి నా ప్రాణము నాలో మూర్ఛిల్లగా నేను యెహోవాను జ్ఞాప కము చేసి కొంటిని; నీ పరిశుద్ధాలయములోనికి నీయొద్దకు నా మనవి వచ్చెను.

Prayer:

Thank you Lord for hearing our prayers. You have been our refuge for ever. Continue to lead us till the end. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, எங்கள் ஜெபத்தை கேட்கிறீர். நீரே எங்கள் அடைக்கலமாயிருக்கிறீர். நீரே இறுதிவரை நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Friday, 18 May 2018

Today's Word - Revelation 3:19

THEOPHONY

Today's Word - Revelation 3:19

As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent.

நான் நேசிக்கிறவர்களெவர்களோ அவர்களைக் கடிந்துகொண்டு சிட்சிக்கிறேன்; ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாயிருந்து, மனந்திரும்பு.

నేను ప్రేమించువారినందరిని గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనస్సు పొందుము.

Prayer:

Our father you rebuke us because you love us and you care for us. Forgive our sins and cover us with your presence so that we may live a holy life pleasing unto you. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீர் எங்களை நேசிப்பதினால் எங்களை சிட்சிக்கிறீர். எங்கள் பாவங்களை மன்னியும். உமது பிரசன்னத்தால் நிரப்பும். உமக்கு பிரியமான பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ எழுப்பிடும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Thursday, 17 May 2018

Today's Word - Ephesians 5:17

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 5:17

Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. 

ஆகையால், நீங்கள் மதியற்றவர்களாயிராமல், கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்துகொள்ளுங்கள். 

ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభువుయొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకొనుడి. 

Prayer:

Dear Lord, give us the heart of discernment, so that we understand your will and walk according to that without turning to any side. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் ஆண்டவரே, சுத்த இருதயம் தாரும். உம வழிகளை அறிந்து நடக்க, அதிலிருந்து வலப்புறம் இடப்புறம் சாயாமல் ஜீவிக்க கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Wednesday, 16 May 2018

Today's Word - Ecclesiastes 11:10

THEOPHONY

Today's Word - Ecclesiastes 11:10

Therefore remove sorrow from your heart, And put away evil from your flesh, For childhood and youth are vanity.

நீ உன் இருதயத்திலிருந்து சஞ்சலத்தையும், உன் மாம்சத்திலிருந்து தீங்கையும் நீக்கிப்போடு; இளவயதும் வாலிபமும் மாயையே.

లేతవయస్సును నడిప్రాయమును గతించిపోవునవి గనుక నీహృదయములోనుండి వ్యాకులమును తొలగించుకొనుము, నీ దేహమును చెరుపుదాని తొలగించుకొనుము.

Prayer:

Thank you Lord for your words strengthen us every morning. Help us to stay clean, keeping evil away from our flesh. Let our younger generation understand that childhood and youth are vanity and return to you and serve you. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, உமது வார்த்தை நாள்தோறும் எங்களை தேற்றுகிறதே. எங்கள் இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தி, மாம்சத்துக்கு ஒத்த கிரியைகளை அகற்றிப்போடும். இளவயதும் வாலிபமும் மாயையே என்பதை, எங்கள் இளைய சந்ததிக்கு உணர்த்தி, உம்மண்டை சேர, உம்மை சேவிக்க, அவர்கள் மத்தியில் ஒரு எழுப்புதலை ஊற்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Tuesday, 15 May 2018

Today's Word - Deuteronomy 26:19

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 26:19

and that He will set you high above all nations which He has made, in praise, in name, and in honor, and that you may be a holy people to the Lord your God, just as He has spoken.

நான் உண்டுபண்ணின எல்லா ஜாதிகளைப்பார்க்கிலும், புகழ்ச்சியிலும் கீர்த்தியிலும் மகிமையிலும் உன்னைச் சிறந்திருக்கும்படி செய்வேன் என்றும், நான் சொன்னபடியே, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரான எனக்குப் பரிசுத்த ஜனமாயிருப்பாய் என்றும், அவர் இன்று உனக்குச் சொல்லுகிறார் என்றான்.

తాను సృజించిన సమస్త జనముల కంటె నీకు కీర్తి ఘనత పేరు కలుగునట్లు నిన్ను హెచ్చిం చుదునని ఆయన సెలవిచ్చినట్లు నీవు నీ దేవుడైన యెహో వాకు ప్రతిష్ఠిత జనమై యుందువనియు యెహోవా ఈ దినమున ప్రకటించెను.

Prayer:

Thank you Lord for the promise. Your words are Yes and Amen. Hide us under your wings and lead us. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர் உம்முடைய மாறாத அன்புக்காய் ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய வார்த்தை ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருப்பதற்காய் உமக்கு நன்றி. நீரே எங்களை மறைத்து ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org