Monday, 25 June 2018

Today's Word - Psalms 119:28

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 119:28

My soul melts from heaviness; Strengthen me according to Your word.

சஞ்சலத்தால் என் ஆத்துமா கரைந்துபோகிறது; உமது வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும்.

వ్యసనమువలన నా ప్రాణము నీరైపోయెను నీ వాక్యముచేత నన్ను స్థిరపరచుము.

Prayer:

Strengthen us our Lord as our soul melts when we see these younger generation being misled. Open their eyes, that they may look unto you and be saved. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் வாலிபர்கள் தவறான பாதைகளில் வழிநடத்தப்படுவதை பார்க்கும்போது எங்கள் ஆத்துமா  சஞ்சலத்தால் கரைந்துபோகிறது. தேவரீர் அவர்கள் கண்களை திறந்தருளும். உம்மை அவர்கள் உண்மையாய் அறிந்துகொள்ளவும் உம்மை பின்பற்றவும் கிருபையருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 23 June 2018

Today's Word - Job 37:5

THEOPHONY

Today's Word - Job 37:5

God thunders marvelously with His voice; He does great things which we cannot comprehend.

தேவன் தம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரியமானவிதமாய்க் குமுறப்பண்ணுகிறார்; நாம் கிரகிக்கக் கூடாத பெரியகாரியங்களை அவர் செய்கிறார். 

ఆశ్చర్యముగా ఉరుముధ్వని చేయును మనము గ్రహింపలేని గొప్పకార్యములను ఆయన చేయును.

Prayer:

Yes Lord Jesus, man cannot comprehend your work. Do great things in our midst, you make cripple, the evil plans of greedy leaders and save our people who are suffering for your name's sake, bless all the missions and missionaries and let their be a mighty revival in every place across the world. Let the leaders know that you are The Sovereign God. In Jesus mighty name we pray. Amen.

ஆம் ஆண்டவரே, உமது செயல்கள் மனிதனின் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டதாயிருக்கிறது. பணம் மற்றும் பதவி வெறிபிடித்த தலைவர்களின் கைக்கு எங்களை தப்புவியும். உமது நாமத்தினிமித்தம் ரத்தம் சிந்தின ஓவ்வொரு மிஷனரி மற்றும் பிற ஊழியர்களின் நிமித்தம் கணக்கு கேட்டருளும். உம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரியமானவிதமாய்க் குமுறப்பண்ணும். எங்கள் தேசத்தில் நீர் பெரிய எழுப்புதலை ஊற்றும். இயேசுவின் மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 22 June 2018

Today's Word - 1 John 4:16

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 4:16

And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. 

தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம். தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்; அன்பில் நிலைத்திருக்கிறவன் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான், தேவனும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார். 

మనయెడల దేవునికి ఉన్న ప్రేమను మనమెరిగినవారమై దాని నమ్ముకొనియున్నాము; దేవుడుreference ప్రేమాస్వరూపియై యున్నాడు, ప్రేమయందు నిలిచి యుండువాడు దేవునియందు నిలిచియున్నాడు, దేవుడుreference వానియందు నిలిచియున్నాడు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, your love and grace endures forever. Help us to abide in your love and exhibit the same to those who don't know you. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் தேவனே, எங்கள் இயேசு நாத, உமது அன்பும் இரக்கமும் எங்களில் நிலைத்திருக்கச்செய்யும். உமது அற்புத அன்பை உம்மை அறியாத மக்களுக்கு வெளிப்படுத்த எங்களைப்பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Thursday, 21 June 2018

Today's Word - Psalms 119:173

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 119:173

Let Your hand become my help, For I have chosen Your precepts.

நான் உம்முடைய கட்டளைகளைத் தெரிந்துகொண்டபடியால், உமது கரம் எனக்குத் துணையாயிருப்பதாக. 

నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియున్నాను నీ చెయ్యి నాకు సహాయమగును గాక.

Prayer:

Be with us and help us Lord that we may overcome any situation and be conquerors in you. In Jesus name we pray. Amen.

நீங்காதிரும் எம் நேச கர்த்தரே. வெளிச்சம் மங்கி இருளானாலும் உம்மில் தரித்திருந்து உமது நாமத்தில் ஜெயமெடுக்க கிருபை தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Wednesday, 20 June 2018

Today's Word - Isaiah 48:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 48:10

Behold, I have refined you, but not as silver; I have tested you in the furnace of affliction.

இதோ, உன்னைப் புடமிட்டேன்; ஆனாலும் வெள்ளியைப்போலல்ல, உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னைத் தெரிந்துகொண்டேன்.

నేను నిన్ను పుటమువేసితిని వెండిని వేసినట్లు కాదు ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించితిని

Prayer:

Thank you Lord, for you have tested us, and refined us, as silver which reflects the purifier's face. Thank you for holding us all through, till this moment. Be with us' and let's be yours forever. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி இயேசுவே. இதோ உமது மகிமையை பிரதிபலிக்கும்படியாய், எங்களை புடமிட்டு சுத்தமாக்கினீர். எல்லா சூழ்நிலையிலும் எங்களை தாங்கினீர். உமக்கே ஸ்தோத்திரம். நீரே எங்களோடிருந்து முடிவு பரியந்தம் கரம்பிடித்து நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Tuesday, 19 June 2018

Today's Word - 1 John 4:12

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 4:12

No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. 

தேவனை ஒருவரும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை; நாம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்புகூர்ந்தால் தேவன் நமக்குள் நிலைத்திருக்கிறார்; அவருடைய அன்பும் நமக்குள் பூரணப்படும்.

ఏ మానవుడును దేవుని ఎప్పుడును చూచియుండ లేదు; మన మొకనినొకడు ప్రేమించిన యెడల దేవుడుreference మనయందు నిలిచియుండును; ఆయన ప్రేమ మనయందు సంపూర్ణమగును.

Prayer:

Abba father, make us exhibit you in us by showing your love and kindness to one and all. In Jesus mighty name we pray. Amen

அப்பா பிதாவே, உமது அன்பையும் இரக்கத்தையும் எங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாய், சாட்சியாக  மற்றவர்களுக்கு உம்மை காண்பிக்கும்படி எங்களை நடத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையான நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 18 June 2018

Today's Word - Hebrews 11:6

THEOPHONY

Today's Word - Hebrews 11:6

But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.

விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம்; ஏனென்றால், தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும், அவர் தம்மைத்தேடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்கவேண்டும்.

విశ్వాసములేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము; దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా.

Prayer:

Increase our faith Lord, so that we may stand strong in times of trouble and proclaim your gospel. In Jesus name  we pray. Amen.

எங்கள் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும் கர்த்தாவே, கொடிய நாட்களில் உம்மில் நிலைத்து நின்று, உமது சுவிசேஷத்தை நீங்காமல் எடுத்துச்செல்ல. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Sunday, 17 June 2018

Today's Word - Mark 16:16

THEOPHONY

Today's Word - Mark 16:16

He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned. 

விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் இரட்சிக்கப்படுவான்; விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படுவான். 

నమ్మి బాప్తిస్మము పొందినవాడు రక్షింపబడును; నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును.

Prayer:

Help us to get rid of our poor belief Lord. Strengthen our belief, that we may be save and not be condemned. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் அவிசுவாசம் நீங்கவும், உம்மை பற்றும் விசுவாசத்தில் நாங்கள் பலப்படவும், நீரே கிருபை செய்யும் தேவரீர். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 15 June 2018

Today's Word - Numbers 6:26

THEOPHONY

Today's Word - Numbers 6:26

The Lord lift up His countenance upon you, And give you peace.

கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி, உனக்குச் சமாதானம் கட்டளையிடக்கடவர் என்பதே.

యెహోవా నీమీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును గాక.

Prayer:

Thank you Master for your blessings as we step into a new day, let this be a new beginning in you for everyone. In Jesus matchless name we pray. Amen.

நன்றி ராஜா, உமது இந்த ஆசீர்வாதத்துக்காக. ஒரு புதிய நாளுக்குள் நாங்கள் கடந்து செல்லும்போது உமக்குள் எங்களுக்கு இது ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை உருவாக்கட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையில்லா நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Thursday, 14 June 2018

Today's Word - Deuteronomy 33:29

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 33:29

Happy are you, O Israel! Who is like you, a people saved by the Lord, The shield of your help And the sword of your majesty! Your enemies shall submit to you, And you shall tread down their high places.

இஸ்ரவேலே, நீ பாக்கியவான்; கர்த்தரால் இரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே, உனக்கு ஒப்பானவன் யார்? உனக்குச் சகாயஞ்செய்யும் கேடகமும் உனக்கு மகிமைபொருந்திய பட்டயமும் அவரே; உன் சத்துருக்கள் உனக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள்; அவர்கள் மேடுகளை மிதிப்பாய், என்று சொன்னான்.

ఇశ్రాయేలూ, నీ భాగ్యమెంత గొప్పది యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔన్నత్యమును కలిగించు ఖడ్గము నీ శత్రువులు నీకు లోబడినట్లుగా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉన్నతస్థలములను త్రొక్కుదువు. శ

Prayer:

Let your shield of help and sword of majesty lead us, so that our enemies will submit and let your children triumph in your name Lord. In Jesus mighty name we pray. Amen.

ஏசுவே  நீரே எங்களுக்கு சகாயஞ்செய்யும் கேடகமும், எங்களுக்கு மகிமைபொருந்திய பட்டயமுமாயிருக்கிறீர். நீரே எங்களை என்றும் ஆளுகை செய்யும். எங்கள் சத்துருக்கள் எங்களுக்கு இச்சகம் பேசி அடங்கவும்; அவர்கள் மேடுகளை நாங்கள் மிதிக்கவும் செய்யும். இயேசுவின் மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Wednesday, 13 June 2018

Today's Word - Philippians 2:12

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 2:12

Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling;

ஆதலால், எனக்குப் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிகிறபடியே, நான் உங்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கும்பொழுது மாத்திரமல்ல, நான் தூரமாயிருக்கிற இப்பொழுதும், அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் இரட்சிப்பு நிறைவேறப் பிரயாசப்படுங்கள். 

కాగా నా ప్రియులారా, మీరెల్లప్పుడును విధేయులై యున్న ప్రకారము, నాయెదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గాక మరి యెక్కువగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి.

Prayer:

Thank you Lord for the word of caution. Give us an obedient heart, with fear and trembling about our salvation, that we may obey you in your presence and in your absence. In Jesus glorious name we pray. Amen.

இந்த எச்சரிப்பின் வார்த்தைக்காக நன்றி தகப்பனே. நீர் எங்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கும்பொழுது மாத்திரமல்ல, தூரமாயிருக்கிற இப்பொழுதும், அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும், எங்கள் இரட்சிப்பு நிறைவேறப் பிரயாசப்படும்படியான, கீழ்ப்படிதலுள்ள இருதயம் தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Tuesday, 12 June 2018

Today's World - Luke 8:39

THEOPHONY

Today's World - Luke 8:39

Return to your own house, and tell what great things God has done for you." And he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done for him.

இயேசு அவனை நோக்கி: நீ உன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்போய், தேவன் உனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் அறிவி என்று சொல்லி, அவனை அனுப்பிவிட்டார். அந்தப்படி அவன் போய், இயேசு தனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் பட்டணத்தில் எங்கும் பிரசித்தப்படுத்தினான். 

జనసమూహము ఆయనకొరకు ఎదురుచూచుచుండెను గనుక యేసు తిరిగివచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను చేర్చు కొనిరి.

Prayer:

Yes Lord. This is a mandate you have given any disciple of yours to go out into this world and preach the gospel to every living creature. Enable us to fulfill this great commission in any circumstance. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, உமது அன்பை உலகுக்கு எடுத்துச்சொல்வதே, ஓவ்வொரு விசுவாசி மற்றும் சீடனின்மேல் விழுந்த கடமையாய் இருக்கிறது. எந்த சூழ்நிலையிலும், அந்த மேலான அழைப்பை விடாது தொடர, எங்கள் இருதயத்தை ஏவியருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 11 June 2018

Today's Word - Luke 9:62

THEOPHONY

Today's Word - Luke 9:62

But Jesus said to him, "No one, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God."

அதற்கு இயேசு: கலப்பையின்மேல் தன் கையை வைத்துப் பின்னிட்டுப்பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குத் தகுதியுள்ளவன் அல்ல என்றார். 

యేసునాగటిమీద చెయ్యిపెట్టి వెనుకతట్టు చూచు వాడెవడును దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడుకాడని వానితో చెప్పెను.

Prayer:

Yes Lord, as we've put our hands to be a part of your kingdom building on earth, let's not look back, as you are our provider. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, இப்பூவலகில் உமது ராஜ்ஜியத்தின் பணிக்காக எங்களை அழைத்தீரே ஸ்தோத்திரம். அப்பணியின் விலைக்கிரயம் எதுவாயிருந்தாலும் பயப்படாமல் முன்னேறிச்செல்ல, உமக்கு சாட்சியாய் வாழ கிருபை செய்ய்யும். எங்கள் அருள்நாதர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே.

Sunday, 10 June 2018

Today's Word - 2 Corinthians 5:10

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 5:10

For we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. 

ஏனென்றால், சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு, நாமெல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்படவேண்டும். 

ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియలచొప్పున, అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడును పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలయును.

Prayer:

Yes Lord, help us to live a life in which we seriously have registered this thought that we need to stand before the judgement of Christ and we will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Help us to live with that holy reverence. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, அவனவன் சரீரத்தில் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு, கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிற்கவேண்டும், என்பதை நினைவு கொண்டவர்களாய் வாழும் சிந்தை தாரும். அதின்படி நடக்க உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Saturday, 9 June 2018

Today's Word - Ephesians 5:21

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 5:21

Submitting to one another in the fear of God. 

தெய்வ பயத்தோடே ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். 

క్రీస్తునందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి.

Prayer:

Our father, give us the heart to submit ourselves with holy reverence and reciprocate the same with whomever we deal with. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் பரம தகப்பனே, தெய்வ பயத்தோடே ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருக்க எங்கள் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 8 June 2018

Today's Word - Psalms 7:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 7:10

My defense is of God, Who saves the upright in heart.

செம்மையான இருதயமுள்ளவர்களை இரட்சிக்கிற தேவனிடத்தில் என் கேடகம் இருக்கிறது.

దుష్టుల చెడుతనము మాన్పుమునీతిగలవారిని స్థిరపరచుముయథార్థ హృదయులను రక్షించు దేవుడేనా కేడెమును మోయువాడై యున్నాడు.

Prayer:

Our father, you have been our defense all through. Be with us and lead us forever. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீரே எங்கள் கேடகமாயிருக்கிறீர். கரம்பிடித்து வழிநடத்தும், இன்றும் என்றென்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Thursday, 7 June 2018

Today's Word - Romans 11:20

THEOPHONY

Today's Word - Romans 11:20

Well said. Because of unbelief they were broken off, and you stand by faith. Do not be haughty, but fear.

நல்லது, அவிசுவாசத்தினாலே அவைகள் முறித்துப்போடப்பட்டன, நீ விசுவாசத்தினாலே நிற்கிறாய்; மேட்டிமைச் சிந்தையாயிராமல் பயந்திரு.

మంచిది; వారు అవి శ్వాసమునుబట్టి విరిచివేయబడిరి, నీవైతే విశ్వాసమునుబట్టి నిలిచియున్నావు; గర్వింపక భయపడుము;

Prayer:

Our father, Let's not be broken by unbelief. Strengthen our faith, and with your strength, make us stand courageous, in any given circumstance. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நாங்கள் அவிசுவாசத்தினால் உடைக்கப்படாமல், விசுவாசத்தில் பலப்பட, உமது பெலத்தினால் நிறைந்து, தைரியமாய் எந்த சூழ்நிலையையும் மேற்கொள்ள, எங்களுக்கு கிருபையருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்..

Wednesday, 6 June 2018

Today's Word - Joshua 1:9

THEOPHONY

Today's Word - Joshua 1:9

Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." 

நான் உனக்குக் கட்டளையிடவில்லையா? பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு; திகையாதே, கலங்காதே, நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார். 

నేను నీ కాజ్ఞయిచ్చియున్నాను గదా, నిబ్బరముగలిగి ధైర్యముగా నుండుము, దిగులుపడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును.

Prayer:

Thank you Lord, for you are with us. We will not be shaken. Go before and guide us. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, நீர் எம்மோடிருப்பதால் நாங்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை. நீரே எங்களுக்கு முன்சென்று எங்களை வழிநடத்தும். இயேசுவின் விலையேறப்பற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

Tuesday, 5 June 2018

Today's Word- Psalms 86:11

THEOPHONY

Today's Word- Psalms 86:11

Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name.

கர்த்தாவே, உமது வழியை எனக்குப் போதியும், நான் உமது சத்தியத்திலே நடப்பேன்; நான் உமது நாமத்திற்குப் பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும்.

యెహోవా, నేను నీ సత్యము ననుసరించి నడచు కొనునట్లు నీ మార్గమును నాకు బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునట్లు నా హృదయమునకు ఏకదృష్టి కలుగజేయుము.

Prayer:

Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name. In Jesus name we pray. Amen.

கர்த்தாவே, உமது வழியை எனக்குப் போதியும், நான் உமது சத்தியத்திலே நடப்பேன்; நான் உமது நாமத்திற்குப் பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 4 June 2018

Today's Word - Psalms 7:9

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 7:9

Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, But establish the just; For the righteous God tests the hearts and minds.

துன்மார்க்கனுடைய பொல்லாங்கை ஒழியப்பண்ணும்; நீதிமானை ஸ்திரப்படுத்துவீராக; நீதியுள்ளவராயிருக்கிற தேவரீர் இருதயங்களையும் உள்ளிந்திரியங்களையும் சோதித்தறிகிறவர்.

హృదయములను అంతరింద్రియములనుపరిశీలించు నీతిగల దేవా,

Prayer:

Our father, you are aware of the atrocities happening around. For the sake of gospel your children are persecuted, And for money and power many are loosing their lives. We pray that you bring an end to all this and establish the just. In Jesus righteous name we pray. Amen.

எங்கள் பரம தகப்பனே, எங்கள் தேசத்தில் நடக்கும் அநீதியையும், நியாயக்கேட்டையும் நீர் காண்கிறீர். உமது நாமத்தின் நிமித்தமும், பணம் மற்றும் பதவி ஆசையின் நிமித்தமும், என் ஜனம் பலியாகிறதே. நீரே இறங்கி நீதியை சரிக்கட்டும். நீதிமான்கள் செழிக்க உதவி செய்யும். இயேசுவின் நீதி நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Sunday, 3 June 2018

Today's Word - Jude 1:3

THEOPHONY

Today's Word - Jude 1:3

Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. 

பிரியமானவர்களே, பொதுவான இரட்சிப்பைக்குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாயிருக்கையில், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய்ப் போராடவேண்டுமென்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய்க் கண்டது. 

ప్రియులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూర్చి మీకు వ్రాయవలెనని విశేషాసక్తిగలవాడనై ప్రయత్నపడు చుండగా, పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవలెనని మిమ్మును వేడుకొనుచు మీకు వ్రాయవలసివచ్చెను.

Prayer:

Thank you Lord for emphasizing through this word today that we need to diligent concerning our salvation. Help us to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி ராஜா, இந்த நேரத்திலும் எங்களோடு இடைப்படுகிறீர். இரட்சிப்பைக்குறித்து நாங்கள் மிகவும் கருத்துள்ளவர்களாய் இருக்க, ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக, நாங்கள் தைரியமாய்ப் போராடவேண்டுமென்று, எங்களுக்கு உணர்த்துகிறீர். அப்படியே நிலை நிற்க பலம் தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Friday, 1 June 2018

Today's Word - Genesis 12:2

THEOPHONY

Today's Word - Genesis 12:2

I will make you a great nation; I will bless you And make your name great; And you shall be a blessing.

நான் உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்கி, உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப்படுத்துவேன்; நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். 

నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామ మును గొప్ప చేయుదును, నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు. 

Prayer:

Thank you father for this promise on the first day of this month. Make your children shine. Lift them up in their work places, centers of studies, place where they do ministry and wherever you lead them, and in whatever they do, let everyone shine as heavenly light. In Jesus precious name we pray. Amen.

நன்றி ராஜா, இந்த வாக்குத்தத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். வேலை ஸ்தலங்களிலும், படிக்கும் இடங்களிலும், ஊழியம் மற்றும் நீர் நிறுத்தும் எல்லா ஸ்தானங்களிலும், உமக்கு சாட்சியாய் ஜொலிக்க நீரே எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த மாதம், ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் மாதமாய் மாற்றித்தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Thursday, 31 May 2018

Today's Word - Matthew 6:8

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 6:8

Therefore do not be like them. For your Father knows the things you have need of before you ask Him. 

அவர்களைப்போல நீங்கள் செய்யாதிருங்கள்; உங்கள் பிதாவை நோக்கி நீங்கள் வேண்டிக்கொள்ளுகிறதற்கு முன்னமே உங்களுக்கு இன்னது தேவை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார். 

మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునుపే మీకు అక్కరగా నున్నవేవో ఆయనకు తెలి యును 

Prayer:

Our father, you know our needs before we ask you, Let our prayers before fervent, and not be hypocritical for others to see. Transform our hearts. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நாங்கள் கேட்குமுன் எங்கள் தேவைகளை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். மற்றவர்கள் பார்ப்பதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்காமல், உண்மையாய் முழு இருதயத்தோடும் ஜெபிக்க, எங்களை பக்குவப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Wednesday, 30 May 2018

Today's Word - 1 Samuel 12:22

THEOPHONY

Today's Word - 1 Samuel 12:22

For the Lord will not forsake His people, for His great name's sake, because it has pleased the Lord to make you His people. 

கர்த்தர் உங்களைத் தமக்கு ஜனமாக்கிக்கொள்ளப் பிரியமானபடியினால், கர்த்தர் தம்முடைய மகத்துவமான நாமத்தினிமித்தம் தமது ஜனத்தைக் கைவிடமாட்டார்.

యెహోవా మిమ్మును తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇష్టము గలిగి యున్నాడు; తన ఘనమైన నామము నిమిత్తము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. 

Prayer:

Thank you Lord, that you will not forsake your people and it pleased you to make us your people. Protect your people in Tamilnadu, especially Tuticorin. Let the killing stop and your heavenly peace be established in our country. Let your people not perish. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, எங்களைத் உமக்கு ஜனமாக்கிக்கொள்ளப் கர்த்தர் பிரியமானபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தூத்துக்குடியில் நடக்கும் இந்த தீய செயல்கள் அடியோடு அகன்று போகட்டும். உமது ஜனத்துக்கு நீர் நீதியை சரிகட்டும். உமது சமாதானத்தை எங்கள் தேசத்தின்மேல் ஊற்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Tuesday, 29 May 2018

Today's Word - Lamentation 3:27

THEOPHONY

Today's Word - Lamentation 3:27

It is good for a man that he bear the yoke in his youth. 

தன் இளம்பிராயத்தில் நுகத்தைச் சுமக்கிறது மனுஷனுக்கு நல்லது. 

యవనకాలమున కాడి మోయుట నరునికి మేలు.

Prayer:

Our father, let our youngsters know this truth and this word be preached. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் வாலிபர்கள் இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வார்களாக. இந்த உமது சத்தியம், சுவிசேஷம் உண்மையாய் பிரசங்கிக்கப்படட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.


Monday, 28 May 2018

Today's Word - 1 Timothy 6:6

THEOPHONY

Today's Word - 1 Timothy 6:6

But godliness with contentment is great gain.

போதுமென்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். 

సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్పలాభసాధనమై యున్నది.

Prayer:

Our father, create in us a contented heart with holy reverence that we will gain our soul and add souls in your kingdom. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் தகப்பனே, போதுமென்கிற மனம் தாரும், சுத்த இருதயமும் தேவபக்தியும் எம்மில் நிறைந்தோங்க கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Sunday, 27 May 2018

Today's Word - Isaiah 55:6

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 55:6

Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.

கர்த்தரைக் கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரைத் தேடுங்கள்; அவர் சமீபமாயிருக்கையில் அவரை நோக்கிக் கூப்பிடுங்கள். 

యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడు కొనుడి. 

Prayer:

Forgive us Lord, we put our trust on human beings and worldly things. Transform us especially the younger generation that we will seek you as the scarcity for your true word is increasing. Help us to seek you and your word when it's available. In Jesus name we pray. Amen.

மன்னியும் தேவனே, இவ்வுலகத்தின் காரியங்களையும், மனிதர்களையும் நம்பி வீண்போனோம். புதிய எழுப்புதலை எங்கள்மேலும், எங்கள் பிள்ளைகள்மேலும் ஊற்றும். உண்மையான உம்முடைய வார்த்தைக்கு பஞ்சம் வருமுன், உம்மை முழுமையாய் அறிந்துகொண்டு, உம்மைப்பற்றிக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Saturday, 26 May 2018

Today's Word - Proverbs 10:29

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 10:29

The way of the Lord is strength for the upright, But destruction will come to the workers of iniquity.

கர்த்தரின் வழி உத்தமர்களுக்கு அரண்; அக்கிரமக்காரருக்கோ கலக்கம்.

యథార్థవంతునికి యెహోవా యేర్పాటు ఆశ్రయదుర్గము పాపముచేయువారికి అది నాశనకరము.

Prayer:

You are our strength master. You know what's happening in our country today. People are getting killed for your name's sake and for power and greed. Bring upon your judgement over this land Lord Jesus. Those who oppress the just, be gone and peace upon your children. In Jesus name we pray. Amen.

You are our strength master. You know what's happening in our country today. People are getting killed for your name's sake and for power and greed. Bring upon your judgement over this land Lord Jesus. Those who oppress the just, be gone and peace upon your children. In Jesus name we pray. Amen.

நீரே எங்கள் பெலனாயிருக்கிறீர். எங்கள் தேசத்தின் சூழ்நிலையை உமது கரத்தில் கொடுக்கிறோம். உமது நாமத்தின் நிமித்தம் கொலை செய்யப்படுகிற, பாடனுபவிக்கிர உமது பிள்ளைகளை கண்ணோக்கிப்பாரும். பதவி, பணம், மற்றும் துர்க்கிரியை நிறைந்த கொடுமைக்காரர்களை அகற்றி, எங்கள் தேசத்தின்மேல் சமாதானத்தை ஊற்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Friday, 25 May 2018

Today's Word - Micah 2:7

THEOPHONY

Today's Word - Micah 2:7

You who are named the house of Jacob: "Is the Spirit of the Lord restricted? Are these His doings? Do not My words do good To him who walks uprightly?

யாக்கோபு வம்சம் என்று பேர்பெற்றவர்களே கர்த்தரின் ஆவி குறுகியிருக்கிறதோ? அவருடைய கிரியைகள் இவைகள்தானோ? செம்மையாய் நடக்கிறவனுக்கு என் வார்த்தைகள் நன்மை செய்யாதோ? 

యాకోబు సంతతివారని పేరు పెట్టబడినవారలారా, యెహోవా దీర్ఘశాంతము తగ్గి పోయెనా? యీ క్రియలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథా ర్థముగా ప్రవర్తించువానికి నా మాటలు క్షేమసాధనములు కావా?

Prayer:

Our father your hand is not restricted and your words strengthen those who walk upright before you. Let our lack in faith go away and trust in you more in the days to come. In Jesus gracious name we pray. Amen.

எங்கள் பிதாவே, உமக்கு முன் நீதியாய் நடக்கும் பிள்ளைகளுக்கு நீர் நன்மையை நிறைவாய் தருகிறீர். எங்கள் அவநம்பிக்கை, அவிசுவாசம், எங்களைவிட்டு நீங்க கிருபை செய்ய்யும். உம்மையே நம்பி, உம்மில் தரித்திருக்க கிருபை தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் இரக்கம் நிறைந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Thursday, 24 May 2018

Today's Word - Zechariah 9:17

THEOPHONY

Today's Word - Zechariah 9:17

For how great is its goodness And how great its beauty! Grain shall make the young men thrive, And new wine the young women.

அவருடைய காருண்யம் எத்தனை பெரியது? அவருடைய சௌந்தரியம் எத்தனை பெரியது? தானியம் வாலிபரையும், புது திராட்சரசம் கன்னிகைகளையும் வளர்க்கும்.

వారు ఎంతో క్షేమముగా ఉన్నారు, ఎంతో సొగసుగా ఉన్నారు; ధాన్యముచేత ¸యవనులును క్రొత్త ద్రాక్షా రసముచేత ¸యవన స్త్రీలును వృద్ధి నొందుదురు. 

Prayer:

Your great is your goodness our Lord which has carried us thus far. Your mercies are new every morning and we are fed with it. Thank you Master. In Jesus name we pray. Amen.

உமது நன்மைகளால் திருப்தியாகிறோம் எங்கள் தேவனே. உமது இரக்கங்குளுக்கு முடிவில்லை. தினமும் உமது கிருபை எங்களை தாங்குகிறது. உமக்கு நன்றி. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Wednesday, 23 May 2018

Today's Word - Psalms 63:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 63:7

Because You have been my help, Therefore in the shadow of Your wings I will rejoice.

நீர் எனக்குத் துணையாயிருந்ததினால், உமது செட்டைகளின் நிழலிலே களிகூருகிறேன். 

నా ప్రాణమును నశింపజేయవలెనని వారు దాని వెదకుచున్నారు వారు భూమి క్రింది చోట్లకు దిగిపోవుదురు 

Prayer:

Yes Lord, you have been our help. We rest under your wings. Hide us under your wings. Keep us as the apple of your eyes. Melt us, mold us and use us for your name's sake. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, நீரே எங்கள் நம்பிக்கை. உம் சேட்டையின் கீழ் எங்கள் அடைக்கலம் இருக்கிறது. நீரே எங்களை மறைத்து, உமது கண்ணின் மணிபோல் காத்தருளும். உருக்கும், நொறுக்கும், உருவாக்கி, நிரப்பும், உமது நாம மகிமைக்காக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Tuesday, 22 May 2018

Today's Word - Isaiah 40:29

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 40:29

He gives power to the weak, And to those who have no might He increases strength.

சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார். 

సొమ్మసిల్లినవారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

Prayer:

Thank you Lord, you strengthen the weak and our strength multiplies. Make us the ones  like  Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel, who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, became valiant in battle, turned to flight the armies of the aliens.

எங்கள் பரம தகப்பனே, எங்களையும் கிதியோன், பாராக், சிம்சோன், யெப்தா, தாவீது, சாமுவேல் போல விசுவாசத்தினாலே ராஜ்யங்களை ஜெயிக்க, நீதியை நடப்பிக்க, வாக்குத்தத்தங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள, சிங்கங்களின் வாய்களை அடைக்க,  அக்கினியின் உக்கிரத்தை அவிக்க, பட்டயக்கருக்குக்குத் தப்பிக்க, பலவீனத்தில் பலன்கொள்ள, யுத்தத்தில் வல்லவர்களாயிருக்க, அந்நியருடைய சேனைகளை முறியடிக்க பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Monday, 21 May 2018

Today's Word - 1 Corinthians 6:20

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 6:20

For you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's.

கிரயத்துக்குக் கொள்ளப்பட்டீர்களே; ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள்.

విలువపెట్టి కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి. 

Prayer:

Our Lord God, we glorify your name as you shed your blood and bought us. Our body and spirit belongs to you. Rule over us today and forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் தேவனே, உமக்கே துதி, புகழ், மகிமை செலுத்திருக்கிறோம். உமது திருரத்தத்தால் கிரயமாய் எங்களை கொண்டீர். எங்கள் ஆவி, ஆத்துமா, ஜீவனை நீரே என்றென்றும் ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Saturday, 19 May 2018

Today's Word - Jonah 2:7

THEOPHONY

Today's Word - Jonah 2:7

When my soul fainted within me, I remembered the Lord; And my prayer went up to You, Into Your holy temple.

என் ஆத்துமா என்னில் தொய்ந்துபோகையில் கர்த்தரை நினைத்தேன்; அப்பொழுது என் விண்ணப்பம் உமது பரிசுத்த ஆலயத்திலே உம்மிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது.

కూపములోనుండి నా ప్రాణము నాలో మూర్ఛిల్లగా నేను యెహోవాను జ్ఞాప కము చేసి కొంటిని; నీ పరిశుద్ధాలయములోనికి నీయొద్దకు నా మనవి వచ్చెను.

Prayer:

Thank you Lord for hearing our prayers. You have been our refuge for ever. Continue to lead us till the end. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, எங்கள் ஜெபத்தை கேட்கிறீர். நீரே எங்கள் அடைக்கலமாயிருக்கிறீர். நீரே இறுதிவரை நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Friday, 18 May 2018

Today's Word - Revelation 3:19

THEOPHONY

Today's Word - Revelation 3:19

As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent.

நான் நேசிக்கிறவர்களெவர்களோ அவர்களைக் கடிந்துகொண்டு சிட்சிக்கிறேன்; ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாயிருந்து, மனந்திரும்பு.

నేను ప్రేమించువారినందరిని గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనస్సు పొందుము.

Prayer:

Our father you rebuke us because you love us and you care for us. Forgive our sins and cover us with your presence so that we may live a holy life pleasing unto you. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீர் எங்களை நேசிப்பதினால் எங்களை சிட்சிக்கிறீர். எங்கள் பாவங்களை மன்னியும். உமது பிரசன்னத்தால் நிரப்பும். உமக்கு பிரியமான பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ எழுப்பிடும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Thursday, 17 May 2018

Today's Word - Ephesians 5:17

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 5:17

Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. 

ஆகையால், நீங்கள் மதியற்றவர்களாயிராமல், கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்துகொள்ளுங்கள். 

ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభువుయొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకొనుడి. 

Prayer:

Dear Lord, give us the heart of discernment, so that we understand your will and walk according to that without turning to any side. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் ஆண்டவரே, சுத்த இருதயம் தாரும். உம வழிகளை அறிந்து நடக்க, அதிலிருந்து வலப்புறம் இடப்புறம் சாயாமல் ஜீவிக்க கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Wednesday, 16 May 2018

Today's Word - Ecclesiastes 11:10

THEOPHONY

Today's Word - Ecclesiastes 11:10

Therefore remove sorrow from your heart, And put away evil from your flesh, For childhood and youth are vanity.

நீ உன் இருதயத்திலிருந்து சஞ்சலத்தையும், உன் மாம்சத்திலிருந்து தீங்கையும் நீக்கிப்போடு; இளவயதும் வாலிபமும் மாயையே.

లేతవయస్సును నడిప్రాయమును గతించిపోవునవి గనుక నీహృదయములోనుండి వ్యాకులమును తొలగించుకొనుము, నీ దేహమును చెరుపుదాని తొలగించుకొనుము.

Prayer:

Thank you Lord for your words strengthen us every morning. Help us to stay clean, keeping evil away from our flesh. Let our younger generation understand that childhood and youth are vanity and return to you and serve you. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, உமது வார்த்தை நாள்தோறும் எங்களை தேற்றுகிறதே. எங்கள் இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தி, மாம்சத்துக்கு ஒத்த கிரியைகளை அகற்றிப்போடும். இளவயதும் வாலிபமும் மாயையே என்பதை, எங்கள் இளைய சந்ததிக்கு உணர்த்தி, உம்மண்டை சேர, உம்மை சேவிக்க, அவர்கள் மத்தியில் ஒரு எழுப்புதலை ஊற்றும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

Tuesday, 15 May 2018

Today's Word - Deuteronomy 26:19

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 26:19

and that He will set you high above all nations which He has made, in praise, in name, and in honor, and that you may be a holy people to the Lord your God, just as He has spoken.

நான் உண்டுபண்ணின எல்லா ஜாதிகளைப்பார்க்கிலும், புகழ்ச்சியிலும் கீர்த்தியிலும் மகிமையிலும் உன்னைச் சிறந்திருக்கும்படி செய்வேன் என்றும், நான் சொன்னபடியே, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரான எனக்குப் பரிசுத்த ஜனமாயிருப்பாய் என்றும், அவர் இன்று உனக்குச் சொல்லுகிறார் என்றான்.

తాను సృజించిన సమస్త జనముల కంటె నీకు కీర్తి ఘనత పేరు కలుగునట్లు నిన్ను హెచ్చిం చుదునని ఆయన సెలవిచ్చినట్లు నీవు నీ దేవుడైన యెహో వాకు ప్రతిష్ఠిత జనమై యుందువనియు యెహోవా ఈ దినమున ప్రకటించెను.

Prayer:

Thank you Lord for the promise. Your words are Yes and Amen. Hide us under your wings and lead us. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர் உம்முடைய மாறாத அன்புக்காய் ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய வார்த்தை ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருப்பதற்காய் உமக்கு நன்றி. நீரே எங்களை மறைத்து ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 14 May 2018

Today's Word - Matthew 6:33

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 6:33

But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.

முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும்.

కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పు డవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును.

Prayer:

Our father, transform our hearts that we seek you first in everything. Let the worldly things not take over our attention. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே,  முதலாவது உமது ராஜ்யத்தையும் உம்முடைய நீதியையும் தேட புத்தியை தாரும். உலகத்தையும், உலகத்தின் காரியங்களையும், முன் வைக்காமல், உம்மை முன்வைக்க எங்கள் இருதயத்தை ஏவியருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 11 May 2018

Today's Word - 1 Corinthians 7:2

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 7:2

Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.

ஆகிலும் வேசித்தனம் இராதபடிக்கு அவனவன் தன் சொந்த மனைவியையும், அவளவள் தன் சொந்தப் புருஷனையும் உடையவர்களாயிருக்கவேண்டும்.

అయినను జారత్వములు జరుగు చున్నందున ప్రతివానికి సొంతభార్య యుండవలెను, ప్రతి స్త్రీకి సొంతభర్త యుండవలెను.

Prayer:

Our father, sexual immorality is turning to be part of life today across the globe. Forgive this arrogance. Let your children live a moral life and be testimonies in the world. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, பாவமான வேசித்தனம் இன்று பழக்கமாகி வருகிறது. இந்த அருவருப்பின் காரியத்திலிருந்து உம்முடைய பிள்ளைகளை விடுவியும். உலகிற்கு ஒளியாக எங்களை பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 10 May 2018

Today's Word - Isaiah 44:21

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 44:21

Remember these, O Jacob, And Israel, for you are My servant; I have formed you, you are My servant; O Israel, you will not be forgotten by Me!

யாக்கோபே, இஸ்ரவேலே, இவைகளை நினை; நீ என் தாசன்; நான் உன்னை உருவாக்கினேன்; நீ என் தாசன்; இஸ்ரவேலே, நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை.

యాకోబూ, ఇశ్రాయేలూ; వీటిని జ్ఞాపకము చేసికొనుము నీవు నా సేవకుడవు నేను నిన్ను నిర్మించితిని ఇశ్రాయేలూ, నీవు నాకు సేవకుడవై యున్నావు నేను నిన్ను మరచిపోజాలను.

Prayer:

Thank you Lord for using us and for the wonderful promise that we are not forgotten by you. With this encouragement, we step into this world to share your love. Be with us and lead us. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, உமது அற்புதமான இந்த வாக்குத்தத்தத்திற்காக உமக்கு நன்றி. எங்களை பயன்படுத்துகிறீர். எங்களை நீர் மறப்பதில்லை. இந்த ஆறுதலின் வார்த்தையின் பலத்தினால், உமது அன்பை பகிரச்செல்கிறோம். நீரே உடனிருந்து நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 9 May 2018

Today's Word - Psalms 32:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 32:10

Many sorrows shall be to the wicked; But he who trusts in the Lord, mercy shall surround him.

துன்மார்க்கனுக்கு அநேக வேதனைகளுண்டு; கர்த்தரை நம்பியிருக்கிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்துகொள்ளும்.

భక్తిహీనులకు అనేక వేదనలు కలుగుచున్నవి యెహోవాయందు నమ్మికయుంచువానిని కృప ఆవ రించుచున్నది.

Prayer:

Our father, let us be one among those who trust in you and whom your mercy abounds. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உம்மை நம்பியிருப்போரில் நாங்களும் ஒருவராக இருக்கட்டும். உமது கிருபை எங்களை சூழ்ந்துகொள்ளட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 8 May 2018

Today's Word - Psalms 61:2

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 61:2

From the end of the earth I will cry to You, When my heart is overwhelmed; Lead me to the rock that is higher than I.

என் இருதயம் தொய்யும்போது பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து உம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்; எனக்கு எட்டாத உயரமான கன்மலையில் என்னைக் கொண்டுபோய்விடும்.

నా ప్రాణము తల్లడిల్లగా భూదిగంతములనుండి నీకు మొఱ్ఱ పెట్టుచున్నాను నేను ఎక్కలేనంతయెత్తయిన కొండపైకినన్ను ఎక్కిం చుము.

Prayer:

Yes Lord, we cry unto you from every end of the earth. Have mercy on us sinners. Cover us under your wings and keep us away from sin. In Jesus gracious name we pray. Amen.

ஆம் தேவா, உம்மை நோக்கி பூமியின் ஒவ்வொரு கடையாந்தரத்திலிருந்தும் கதறுகிறோம். பாவிகளாகிய எங்கள்மேல் கிருபையாயிரும். உம சேட்டைகள் மறைவில் வைத்து பாவ வழிகளுக்கு எங்களை விலக்கி காத்தருளும். கிருபை நிறைந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 7 May 2018

Today's Word - Jonah 2:9

THEOPHONY

Today's Word - Jonah 2:9

But I will sacrifice to You With the voice of thanksgiving; I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord.

நானோவெனில் துதியின் சத்தத்தோடே உமக்குப் பலியிடுவேன்; நான் பண்ணின பொருத்தனையைச் செலுத்துவேன்; இரட்சிப்பு கர்த்தருடையது என்றான்.

కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి నేను నీకు బలుల నర్పింతును, నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను. యెహోవాయొద్దనే రక్షణ దొరకును అని ప్రార్థించెను.

Prayer:

Our father, we sacrifice the talents you've given us as thanks giving. Be pleased in our sacrifices. Lead us to your salvation. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நீர் கொடுத்த தாலந்தை உமக்கே காணிக்கையாய் சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்கள் காணிக்கை உமக்கு முன்பாக பிரியமானதாய் காணப்படட்டும். உமது இரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 6 May 2018

Today's Word - Deuteronomy 1:31

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 1:31

and in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you, as a man carries his son, in all the way that you went until you came to this place.

ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளையைச் சுமந்துகொண்டு போவதுபோல, நீங்கள் இவ்விடத்திற்கு வருகிறவரைக்கும், நடந்து வந்த வழிகள் எல்லாவற்றிலும், உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களைச் சுமந்துகொண்டுவந்ததைக் கண்டீர்களே.

ఐగుప్తులోను అరణ్యములోను మీకొరకు చేసినట్టు మీ పక్షముగా యుద్ధము చేయును, మీరు ఈ చోటికి చేరువరకు మీరు వచ్చిన మార్గమంతటిలోను మనుష్యుడు తన కుమారుని ఎత్తికొనునట్లు మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మును ఎత్తికొని వచ్చిన సంగతి మీరెరుగుదురని మీతో చెప్పితిని.

Prayer:

Our father, even before we were born you marked us and to this day you carry us all through. Thank you for being with us and continue to take charge over us. In Jesus precious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, தாயின் கருவில் உருவாகுமுன்னே எங்களை தெரிந்துகொண்டீர். இந்நாள்வரை கண்மணிபோல காத்தீர். நீரே தொடர்ந்து ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 5 May 2018

Today's Word - John 15:8

THEOPHONY

Today's Word - John 15:8


By this My Father is glorified, that you bear much fruit; so you will be My disciples.

நீங்கள் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார், எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள்.

మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును; ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు.

Prayer:

Our father, use us as instruments in your hand who glorify your name. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமது கரத்தில், உமக்கு பிரியமான பாத்திரமாய், உமக்கு மகிமை சேர்க்கும் கருவியாய் எங்களை பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 4 May 2018

Today's Word - 1 John 4:4

THEOPHONY

Today's Word - 1 John 4:4

You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world.

பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனாலுண்டாயிருந்து, அவர்களை ஜெயித்தீர்கள்; ஏனெனில் உலகத்திலிருக்கிறவனிலும் உங்களிலிருக்கிறவர் பெரியவர்.

చిన్నపిల్లలారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కంటె గొప్పవాడు గనుక మీరు వారిని జయించియున్నారు.

Prayer:

Yes father, you are greater than the one who is in the world. If you are for us, who can shake us. Be with us and rule over us forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, நீரே உலகிலுள்ளவனிலும் பெரியவர். நீர் எங்களோடிருந்தால் எங்களை ஜெயிப்பவன் யார். நீரே என்றும் எங்களை ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 3 May 2018

Today's Word - 2 Chronicles 30:8

THEOPHONY

Today's Word - 2 Chronicles 30:8

Now do not be stiff-necked, as your fathers were, but yield yourselves to the Lord; and enter His sanctuary, which He has sanctified forever, and serve the Lord your God, that the fierceness of His wrath may turn away from you.

இப்போதும் உங்கள் பிதாக்களைப்போல உங்கள் கழுத்தைக் கடினப்படுத்தாதேயுங்கள்; நீங்கள் கர்த்தருக்கு உடன்பட்டு, அவர் சதாகாலத்துக்கும் பரிசுத்தம்பண்ணின அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு வந்து, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரைச் சேவியுங்கள்; அப்பொழுது அவருடைய உக்கிரமான கோபம் உங்களைவிட்டுத் திரும்பும்.

మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, ఆయన శాశ్వతముగా పరిశుద్ధ పరచిన ఆయన పరిశుద్ధమందిరములో ప్రవేశించి, మీ దేవుడైన యెహోవా మహోగ్రత మీ మీదినుండి తొలగి పోవునట్లు ఆయనను సేవించుడి.

Prayer:

Our father, change our hearts Oh God, that we may not make our necks stiff against you, but yield ourselves to you and be saved from your wrath. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமக்கெதிராய், எங்கள் கழுத்தைக் கடினப்படுத்தாதபடி எங்கள் இருதயங்களை பண்படுத்தும். உமது கோபாக்கினைக்கு தப்பித்துக்கொள்ளும்படியாய் உமக்கு உண்மையாய் ஜீவிக்க வரம்தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 2 May 2018

Today's Word - Mark 2:17

THEOPHONY

Today's Word - Mark 2:17

When Jesus heard it, He said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners, to repentance.

இயேசு அதை கேட்டு: பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியன் வேண்டியதேயல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை; நீதிமான்களையல்ல, பாவிகளையே மனந்திரும்புகிறதற்கு அழைக்கவந்தேன் என்றார்.

యేసు ఆ మాట వినిరోగులకే గాని ఆరోగ్యముగలవారికి వైద్యు డక్కరలేదు; నేను పాపులనే పిలువ వచ్చితినిగాని నీతి మంతులను పిలువరాలేదని వారితో చెప్పెను.

Prayer:

Yes Lord we are filled with a greater disease called sin,  We return to our sins as dog returns to its vomit. Have mercy on us sinners. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, நாய் தான் கக்கினத்திற்கு திரும்புவதுபோல நாங்களும் பாவத்துக்கு திரும்பினோம். பாவியாகிய எங்கள்மேல் கிருபையாயிரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 30 April 2018

Today's Word - Hebrews 1:12

THEOPHONY

Today's Word - Hebrews 1:12

Like a cloak You will fold them up, And they will be changed. But You are the same, And Your years will not fail.

ஒரு சால்வையைப்போல அவைகளைச் சுருட்டுவீர், அப்பொழுது மாறிப்போம்; நீரோ மாறாதவராயிருக்கிறீர், உம்முடைய ஆண்டுகள் முடிந்துபோவதில்லை என்றும் சொல்லியிருக்கிறது.

ఉత్తరీయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వస్త్రమువలె మార్చబడును గాని నీవు ఏకరీతిగానే యున్నావు నీ సంవత్సరములు తరుగవు అని చెప్పుచున్నాడు.

Prayer:

You are an everlasting, unchanging God. You roll up things and make every thing new. Come soon Lord. In Jesus name we pray. Amen.

தேவரீர், நீரே நேற்றும், இன்றும், என்றும், மாறாதவராய் இருக்கிறீர். நீரே சகலத்தையும் மாற்றிப்போடும். உம்முடைய ஆண்டுகள் முடிந்துபோவதில்லை. நீர் விரைந்து வாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.


Sunday, 29 April 2018

Today's Word - Isaiah 43:1

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 43:1

But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, And He who formed you, O Israel: "Fear not, for I have redeemed you; I have called you by your name; You are Mine.

இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னைச் சிருஷ்டித்தவரும், இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன்.

అయితే యాకోబూ, నిన్ను సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశ్రాయేలూ, నిన్ను నిర్మించినవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను భయపడకుము, పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచియున్నాను నీవు నా సొత్తు.

Prayer:

Dear Lord, thank you for the promise Fear not and thank you for redeeming us and calling us by name. Help us to be yours every second. In Jesus name we pray. Amen.

அன்பான தகப்பனே, உமது உடன்படிக்கைக்காக நன்றி. பயப்படாதே என்று திடப்படுத்தி பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே, ஒவ்வொரு வினாடியும் உமக்காக உம்முடையவனாக, உம்முடையவளாக,  வாழ உதவி செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 26 April 2018

Today's Word - 2 Peter 2:9

THEOPHONY

Today's Word - 2 Peter 2:9

then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment,

கர்த்தர் தேவபக்தியுள்ளவர்களைச் சோதனையினின்று இரட்சிக்கவும், அக்கிரமக்காரரை ஆக்கினைக்குள்ளானவர்களாக நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்கு வைக்கவும் அறிந்திருக்கிறார்

భక్తులను శోధనలోనుండి తప్పించుటకును, దుర్ణీతిపరులను ముఖ్య ముగా మలినమైన దురాశకలిగి శరీరానుసారముగా నడుచు కొనుచు, ప్రభుత్వమును నిరాకరించుచు,

Prayer:

You are the judge master. You keep the good out of temptations and punish the evil. Help us to serve you with holy reverence. In Jesus name we pray. Amen.

எங்கள் இயேசு ராஜா, நீரே நியாயாதிபதியாயிருக்கிறீர். கர்த்தர் தேவபக்தியுள்ளவர்களைச் சோதனையினின்று இரட்சிக்கவும், அக்கிரமக்காரரை ஆக்கினைக்குள்ளானவர்களாக நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்கு வைக்கவும் அறிந்திருக்கிறீர். உம்மை உண்மையோடும் பரிசுத்தத்தோடும் சேவிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 25 April 2018

Today's Word - Romans 8:31

THEOPHONY

Today's Word - Romans 8:31


What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?

இவைகளைக்குறித்து நாம் என்னசொல்லுவோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலிருந்தால் நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார்?

ఇట్లుండగా ఏమందుము? దేవుడుreference మనపక్షముననుండగా మనకు విరోధియెవడు?

Prayer:

Yes Lord Jesus. If you are for us who can be against us. Be in our midst and lead us through. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, நீர் எங்கள் பட்சத்திலிருந்தால் எங்களுக்கு விரோதமாய் நிற்பவர் யாருமில்லை. நீரே எங்கள் மத்தியில் ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 24 April 2018

Today's Word - Psalms 4:3

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 4:3

But know that the Lord has set apart for Himself him who is godly; The Lord will hear when I call to Him.

பக்தியுள்ளவனைக் கர்த்தர் தமக்காகத் தெரிந்துகொண்டாரென்று அறியுங்கள்; நான் கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுகையில் அவர் கேட்பார்.

యెహోవా తన భక్తులను తనకు ఏర్పరచుకొనుచున్నాడని తెలిసికొనుడి.నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన ఆలకించును.

Prayer:

Thank you Jesus for setting us apart for yourself. Hear our cry and help your children during this time of trials and tribulation. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி இயேசுவே, எங்களை உமக்கென தெரிந்துகொண்டீர். எங்கள் கூப்பிடுதலுக்கு இறங்கும். இந்த வேதனையின் காலத்தில் எங்களோடிருந்து பெலப்படுத்தும், வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 23 April 2018

Today's Word - Ruth 2:12

THEOPHONY

Today's Word - Ruth 2:12

The Lord repay your work, and a full reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge.

உன் செய்கைக்குத்தக்க பலனைக் கர்த்தர் உனக்குக் கட்டளையிடுவாராக; இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின்கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்றான்.

యెహోవా నీవు చేసినదానికి ప్రతిఫలమిచ్చును; ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా రెక్కలక్రింద సురక్షితముగా నుండునట్లు నీవు వచ్చితివి; ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమాన మిచ్చునని ఆమెకుత్తర మిచ్చెను.

Prayer:

Our father, our reward comes from you and through. Keep us under your wings forever. In Jesus gracious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, எங்கள் பலன் உம்மிடமிருந்து வருகிறது. உமது சேட்டையின் கீழ் நிரந்தர அடைக்கலம் தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 21 April 2018

Today's Word - Psalms 41:4

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 41:4

I said, Lord, be merciful to me; Heal my soul, for I have sinned against You.

கர்த்தாவே, என்மேல் இரக்கமாயிரும்; உமக்கு விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்தேன், என் ஆத்துமாவைக் குணமாக்கும் என்று நான் சொன்னேன்.

యెహోవా నీ దృష్టియెదుట నేను పాపము చేసి యున్నాను నన్ను కరుణింపుము నా ప్రాణమును స్వస్థపరచుము అని మనవి చేసియున్నాను.

Prayer:

Be merciful unto us Oh Lord. Heal our soul as we have sinned against you. In Jesus name we pray. Amen.

கர்த்தாவே, எனங்கள்மேல் இரக்கமாயிரும்; உமக்கு விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்தோம், எங்கள் ஆத்துமாவைக் குணமாக்கும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 20 April 2018

Today's Word - Philippians 1:21

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 1:21

For to me, to live is Christ, and to die is gain.

கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம்

నామట్టుకైతే బ్రదుకుట క్రీస్తే, చావైతే లాభము.

Prayer:

Our father,  For to me, to live is Christ, and to die is gain, let this verse be the heartbeat of everyone who follows Jesus. In Jesus precious name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்னும் வசனம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனின் உயிர் மூச்சாய் மாறட்டும். இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Thursday, 19 April 2018

Today's Word - Matthew 24:13

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 24:13

But he who endures to the end shall be saved .

முடிவுபரியந்தம் நிலைநிற்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.

అంతమువరకు సహించినవా డెవడో వాడే రక్షింపబడును.

Prayer:

Help us Lord to stay strong in you, till the last breathe. In Jesus name we pray. Amen.

கடைசி மூச்சு மட்டும் உமக்காய் வாழ கிருபை தாரும், இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 18 April 2018

Today's Word - Jeremiah 31:3

THEOPHONY

Today's Word - Jeremiah 31:3

The Lord has appeared of old to me, saying: Yes, I have loved you with an everlasting love; Therefore with loving kindness I have drawn you.

பூர்வகாலமுதல் கர்த்தர் எங்களுக்குத் தரிசனையானார் என்பாய்; ஆம் அநாதி சிநேகத்தால் உன்னைச் சிநேகித்தேன்; ஆதலால் காருணியத்தால் உன்னை இழுத்துக்கொள்ளுகிறேன்

చాలకాలము క్రిందట యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై యిట్ల నెను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచున్నాను.

Prayer:

Thank you Lord for loving us with your everlasting love and drawn us with your loving kindness. Keep us as the apple of thine eye. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, உம் அநாதி சிநேகத்தால் என்னைச் சிநேகித்தீர்; உமது காருணியத்தால் என்னை இழுத்துக்கொண்டீர், உமது கண்மணியைப்போல் எங்களை காத்தருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 17 April 2018

Today's Word - Psalms 66:16

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 66:16

Come and hear, all you who fear God, And I will declare what He has done for my soul.

தேவனுக்குப் பயந்தவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் வந்து கேளுங்கள்; அவர் என் ஆத்துமாவுக்குச் செய்ததைச் சொல்லுவேன்.

దేవునియందు భయభక్తులుగలవారలారా, మీరందరు వచ్చి ఆలకించుడి ఆయన నాకొరకు చేసిన కార్యములను నేను విని పించెదను.

Prayer:

Our father, as the world is full of false doctrine, make us instruments for your glory so that we will declare your goodness and glorify your name. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உலகம் முழுதும் கள்ள வார்த்தை நிரம்பியுள்ள இந்நேரத்தில், உம்மை மகிமைப்படுத்தும் கருவிகளாய் எங்களைப்பயன்படுத்தும். நீர் எங்கள் ஆத்துமாவுக்குச் செய்ததைச்சொல்ல எங்களை பயன்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 16 April 2018

Today's Word - Isaiah 46:4

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 46:4

Even to your old age, I am He, And even to gray hairs I will carry you! I have made, and I will bear; Even I will carry, and will deliver you.

உங்கள் முதிர்வயதுவரைக்கும் நான் அப்படிச் செய்வேன்; நரைவயதுமட்டும் நான் உங்களைத் தாங்குவேன்; நான் அப்படிச் செய்துவந்தேன்; இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன், நான் சுமப்பேன், தப்புவிப்பேன்.

ముదిమి వచ్చువరకు నిన్ను ఎత్తికొనువాడను నేనే తల వెండ్రుకలు నెరయువరకు నిన్ను ఎత్తికొనువాడను నేనే నేనే చేసియున్నాను చంకపెట్టుకొనువాడను నేనే నిన్ను ఎత్తికొనుచు రక్షించువాడను నేనే.

Prayer:

Our father, you created us in our mother's womb and carried us thus far. Be with us and lead us through till the last breath. Whatever we do, let it be according to thy will and be pleasing in your sight. In Jesus name we pray. Amen.


எங்கள் பரம தகப்பனே, நீர் எங்களை தாயின் கருவில் உருவாக்கிய நாள் முதல் இன்றுவரை காத்தீர். நீரே எங்களோடிருந்து, கடைசிமட்டும் கரம்பிடித்து வழிநடத்தும். எங்கள் கையின் கிரியைகளும், வாயின் வார்த்தைகளும், இருதயத்தின் சிந்தனையும், உம்முடைய சமூகத்தில் பிரியமானதாய் காணப்படுவதாக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 14 April 2018

Today's Word - Deuteronomy 31:8

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 31:8

And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed

கர்த்தர்தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை; நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம் என்றான்.

నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు తోడై యుండును, ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్ను ఎడబాయడు. భయ పడకుము విస్మయమొందకు మని ఇశ్రాయేలీయు లందరియెదుట అతనితో చెప్పెను.

Prayer:

Dear Lord, hold our hands, go before us, and lead us through. If you are with us we will not be moved. In Jesus name we pray. Amen.

நீங்காதிரும் எங்கள் நேச கர்த்தரே. நீர் எம்மோடு இருந்தால் நாங்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 13 April 2018

Today's Word - John 6:47

THEOPHONY

Today's Word - John 6:47

Most assuredly, I say to you, he who believes in Me has everlasting life.

என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டென்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

దేవుని యొద్దనుండి వచ్చినవాడు తప్ప మరి యెవడును తండ్రిని చూచియుండలేదు; ఈయనే తండ్రిని చూచి యున్న వాడు.

Prayer:

Lord Jesus, as we give room to many thoughts and get in to unbelief, strengthen our belief so that we will have everlasting life in you. Amen.

இயேசு ராஜா, எங்கள் இதயத்தில் பல காரியங்களுக்கு இடம்கொடுத்து அவநம்பிக்கையில் வாழ்ந்து வருகிறோம். எங்கள் விசுவாசம் பலப்பட்டு உம்மில் நிலைக்க கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony,org

Thursday, 12 April 2018

Today's Word - Isaiah 44:22

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 44:22

I have blotted out, like a thick cloud, your transgressions, And like a cloud, your sins. Return to Me, for I have redeemed you.

உன் மீறுதல்களை மேகத்தைப்போலவும், உன் பாவங்களைக் கார்மேகத்தைப்போலவும் அகற்றிவிட்டேன்; என்னிடத்தில் திரும்பு; உன்னை நான் மீட்டுக்கொண்டேன்.

మంచు విడిపోవునట్లుగా నేను నీ యతిక్రమములను మబ్బు తొలగునట్లుగా నీ పాపములను తుడిచివేసి యున్నాను నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను, నాయొద్దకు మళ్లుకొనుము.

Prayer:

Thank you Lord for cleansing our sin. We return to you. Use us for your glory. In Jesus name we pray. Amen.

எம்மை பாவத்திலிருந்து மீட்டெடுத்ததற்காக உமக்கே நன்றி இயேசு ராஜா. உம்மிடம் திரும்புகிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும் வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Wednesday, 11 April 2018

Today's Word - Psalms 90:12

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 90:12

So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.

நாங்கள் ஞான இருதயமுள்ளவர்களாகும்படி, எங்கள் நாட்களை எண்ணும் அறிவை எங்களுக்குப் போதித்தருளும்.

మాకు జ్ఞానహృదయము కలుగునట్లుగా చేయుము మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము.

Prayer:

Transform us Lord, so that we live with a heart of wisdom and do not behave unwise. So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom. In Jesus name we pray. Amen.

அஞ்ஞானிகளை போல் பேசாமல் வாழாமல், நாங்கள் ஞான இருதயமுள்ளவர்களாகும்படி, எங்கள் நாட்களை எண்ணும் அறிவை எங்களுக்குப் போதித்தருளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Tuesday, 10 April 2018

Today's Word - Jeremiah 31:3

THEOPHONY

Today's Word - Jeremiah 31:3

The Lord has appeared of old to me, saying: "Yes, I have loved you with an everlasting love; Therefore with loving kindness I have drawn you.

பூர்வகாலமுதல் கர்த்தர் எங்களுக்குத் தரிசனையானார் என்பாய்; ஆம் அநாதி சிநேகத்தால் உன்னைச் சிநேகித்தேன்; ஆதலால் காருணியத்தால் உன்னை இழுத்துக்கொள்ளுகிறேன்.

చాలకాలము క్రిందట యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై యిట్ల నెను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచున్నాను.

Prayer:

Thank you Lord for leading us from the day of our birth till today. Draw me close to you and lead me forever. In Jesus name we pray. Amen.

நன்றி தகப்பனே, நாங்கள் பிறந்தது முதல் இன்றுவரை காத்தீரே. அநாதி சிநேகத்தால் எங்களை சிநேகித்து, உம்முடைய காருணியத்தால் என்னை இன்றும் என்றும் நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Monday, 9 April 2018

Today's Word - Hosea 2:19

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 2:19

I will betroth you to Me forever; Yes, I will betroth you to Me In righteousness and justice, In loving kindness and mercy

நித்திய விவாகத்துக்கென்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்; நீதியும் நியாயமும் கிருபையும் உருக்க இரக்கமுமாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்.

నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నీతినిబట్టి తీర్పుతీర్చుటవలనను, దయాదాక్షిణ్యములు చూపుటవలనను నిన్ను ప్రధానము చేసికొందును.

Prayer:

Thank you Lord for this wonderful covenant relationship. Let's be bonded in you today and forever. In Jesus name we pray. Amen

நன்றி தேவா, இந்த அற்புத உடன்படிக்கைக்காக உறவுக்காக. நாங்கள் இன்றும் என்றும் உம்மிலே நிலைத்து தரிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Sunday, 8 April 2018

Today's Word - Isaiah 43:1

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 43:1

But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, And He who formed you, O Israel: "Fear not, for I have redeemed you; I have called you by your name; You are Mine.

இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னைச் சிருஷ்டித்தவரும், இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன்.

అయితే యాకోబూ, నిన్ను సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశ్రాయేలూ, నిన్ను నిర్మించినవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను భయపడకుము, పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచియున్నాను నీవు నా సొత్తు.

Prayer:

Our father, thank you for this wonderful promise. We fear not. Be with us and with your strength, we will go around the world and share your love. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமக்கே நன்றி. உம்முடைய இந்த வார்த்தையினால், அதன் பெலத்தினால், நாங்கள் உலகம் முழுதும் உம்மை அறிவிக்கும் பணியில் துணிந்து செல்வோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 7 April 2018

Today's Word - 1 Timothy 6:10

THEOPHONY

Today's Word - 1 Timothy 6:10

For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.

பண ஆசை எல்லாத் தீமைக்கும் வேராயிருக்கிறது; சிலர் அதை இச்சித்து, விசுவாசத்தைவிட்டு வழுவி, அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவக் குத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

ఎందుకనగా ధనాపేక్షసమస్తమైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసమునుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తమ్మును తామే పొడుచుకొనిరి.

Prayer:

Dear Lord, we have been bought by your blood on the cross. But many of today are selling ourselves for money, jewellery, name, fame and pride. We are not only piercing ourselves, but piercing you again and again. Forgive us. Transform us, so that we may be sold out for you. In Jesus name we pray. Amen.

அப்பா பிதாவே, உமது திருக்குமாரனின் ரத்தத்தினால் நீர் எங்களை பெற்றீர். நாங்களோ, பணத்துக்கும், நகைக்கும், பேருக்கும், புகழுக்கும், பெருமைக்கும், பொறாமைக்கும் எங்களை விற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். எங்களை நாங்களே உருவ குத்திக்கொள்வதுமல்லாமல், உம்மையும் தொடர்ந்து குத்திக்கொண்டிருக்கிறோம். மன்னியும். மனமாறுதல் தாரும். உமக்காய் யாவற்றையும் இழக்கவும், உமக்காக விலைபோனவர்களாய் வாழ கிருபை தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Friday, 6 April 2018

Today's Word - Isaiah 49:16

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 49:16

See, I have inscribed you on the palms of My hands; Your walls are continually before Me.

இதோ, என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன்; உன் மதில்கள் எப்போதும் என்முன் இருக்கிறது.

చూడుము నా యరచేతులమీదనే నిన్ను చెక్కి యున్నాను నీ ప్రాకారములు నిత్యము నాయెదుట నున్నవి

Prayer:

Thank you Lord for the promise of inscribing us in your hands. Though we are not worthy because of your grace, you guard us. Thank you. In Jesus name we pray. Amen.

ஆம் பிதாவே, உமது இரக்கத்தால், கிருபையால் எங்களை உமது உள்ளங்கைகளில் வரைந்திருக்கிறீர். நன்றி தகப்பனே. காத்துக்கொள்ளும் வழிநடத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org