Monday, 31 July 2017

Today's Word - 1 Corinthians 6:17

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 6:17

But he who is joined to the Lord is one spirit with Him.

அப்படியே கர்த்தரோடிசைந்திருக்கிறவனும், அவருடனே ஒரே ஆவியாயிருக்கிறான்.

అటువలె ప్రభువుతో కలిసికొనువాడు ఆయనతో ఏకాత్మయై యున్నాడు.

Prayer:

Help us Lord to be in one accord united with you in the Holy Spirit. In Jesus holy name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 30 July 2017

Today's Word - John 14:12

THEOPHONY

Today's Word - John 14:12

Most assuredly, I say to you, he who believes in Me, the works that I do he will do also; and greater works than these he will do, because I go to My Father.

மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; நான் என் பிதாவினிடத்திற்குப் போகிறபடியினால், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிறகிரியைகளைத் தானும் செய்வான், இவைகளைப்பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான்.

నేను తండ్రియొద్దకు వెళ్లుచున్నాను గనుక నేను చేయు క్రియలు నాయందు విశ్వాసముంచు వాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొప్పవియు అతడు చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

Prayer:

Our father, gives us the eyes that can see the world like you see and a heart which can react the way you will. Help us to do great and mighty things according to your will, in your way and in your time. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 29 July 2017

Today's Word - 2 Timothy 2:1

THEOPHONY

Today's Word - 2 Timothy 2:1

You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.

ஆதலால், என் குமாரனே, நீ கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள கிருபையில் பலப்படு.

నా కుమారుడా, క్రీస్తుయేసునందున్న కృపచేత బలవంతుడవు కమ్ము.

Prayer:

Help us Lord to stay strong with your grace, be the salt and light to this dark world infected with sin, Help us to to be obedient to your word, so that we may continue in your presence and take things up the way you would, with your grace. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 26 July 2017

Today's Word - John 16:13

THEOPHONY

Today's Word - John 16:13

However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth; for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will tell you things to come.

சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது, சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார்; அவர் தம்முடைய சுயமாய்ப் பேசாமல், தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாவையுஞ்சொல்லி, வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார்.

అయితే ఆయన, అనగా సత్యస్వరూపియైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వసత్యము లోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభ

Prayer:

Thank you Lord for being with us and guiding us with your authority. Be with us forevermore. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 25 July 2017

Today's Word - Psalms 23:6

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 23:6

Surely goodness and mercy shall follow me All the days of my life; And I will dwell in the house of the Lord Forever.

என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்; நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன்.

నేను బ్రదుకు దినములన్నియు కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చునుచిరకాలము యెహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసెదను.

Prayer:

Your mercies are good every morning. What a great blessing, we will dwell in your house forever. Thank you Lord. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 24 July 2017

Today's Word - Luke 6:23

THEOPHONY

Today's Word - Luke 6:23

Rejoice in that day and leap for joy! For indeed your reward is great in heaven, For in like manner their fathers did to the prophets.

அந்நாளிலே நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுக் களிகூருங்கள்; பரலோகத்தில் உங்கள்பலன் மிகுதியாயிருக்கும்; அவர்களுடைய பிதாக்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் அப்படியே செய்தார்கள்.

ఆ దిన మందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము పరలోకమందు గొప్పదై యుండును; వారి పిత రులు ప్రవక్తలకు అదే విధముగా చేసిరి.

Prayer:

Even though we are in times of trouble and persecution, help us Lord to rejoice in you as our award in great in heaven and help us to stand true to the end. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 22 July 2017

Today's Word - Nahum 1:13

THEOPHONY

Today's Word - Nahum 1:13

For now I will break off his yoke from you, And burst your bonds apart.

இப்போதும் நான் உன்மேல் இருக்கிற அவன் நுகத்தை முறித்து உன் கட்டுகளை அறுப்பேன்.

వారి కాడిమ్రాను నీమీద ఇక మోప కుండ నేను దాని విరుగగొట్టుదును, వారి కట్లను నేను తెంపుదును.

Prayer:

Thank you Lord for breaking the yoke of sin from us and setting us free and setting us apart from the world for you as your children. Let your grace surround us today and forevermore. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 21 July 2017

Today's Word - Isaiah 60:15

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 60:15

Whereas you have been forsaken and hated, So that no one went through you, I will make you an eternal excellence, A joy of many generations.

நீ நெகிழப்பட்டதும், கைவிடப்பட்டதும், ஒருவரும் கடந்து நடவாததுமாயிருந்தாய்; ஆனாலும் உன்னை நித்திய மாட்சிமையாகவும், தலைமுறை தலைமுறையாயிருக்கும் மகிழ்ச்சியாகவும் வைப்பேன்.

నీవు విసర్జింపబడుటనుబట్టియు ద్వేషింపబడుటను బట్టియు ఎవడును నీ మార్గమున దాటిపోవుట లేదు. నిన్ను శాశ్వత శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు సంతోషకారణముగాను చేసెదను.

Prayer:

Your mercies are new every morning. What a joy and privilege, you have lifted us up this far and you promise us of the joy for generations to come. Thank you Lord. In Jesus merciful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 20 July 2017

Today's Word - John 6:35

THEOPHONY

Today's Word - John 6:35

And Jesus said to them, "I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me shall never thirst.

இயேசு அவர்களை நோக்கி: ஜீவ அப்பம் நானே, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒருக்காலும் பசியடையான், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒருக்காலும் தாகமடையான்.

అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెనుజీవాహారము నేనే; నాయొద్దకు వచ్చువాడు ఏమాత్రమును ఆకలిగొనడు,

Prayer:

Lord we hunger and thirst for your coming. As the time goes, scarcity for your word increases. Come soon Master. Be our king and be our bread of life. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 19 July 2017

Today's Word - Isaiah 48:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 48:10

Behold, I have refined you, but not as silver; I have tested you in the furnace of affliction.

இதோ, உன்னைப் புடமிட்டேன்; ஆனாலும் வெள்ளியைப்போலல்ல, உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னைத் தெரிந்துகொண்டேன்.

నేను నిన్ను పుటమువేసితిని వెండిని వేసినట్లు కాదు ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించితిని.

Prayer:

Thank you for choosing us. Refine us to the level that we will reflect you always. Help us to stand the heat and once we are out of it, we will be clean.  In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 18 July 2017

Today's Word - 2 Peter 2:9

THEOPHONY

Today's Word - 2 Peter 2:9

then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment.

கர்த்தர் தேவபக்தியுள்ளவர்களைச் சோதனையினின்று இரட்சிக்கவும், அக்கிரமக்காரரை ஆக்கினைக்குள்ளானவர்களாக நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்கு வைக்கவும் அறிந்திருக்கிறார்.

భక్తులను శోధనలోనుండి తప్పించుటకును, దుర్ణీతిపరులను ముఖ్య ముగా మలినమైన దురాశకలిగి శరీరానుసారముగా నడుచు కొనుచు, ప్రభుత్వమును నిరాకరించుచు,

Prayer:

Lord you know everything about everyone. You will fulfill things in your time, in your way. Who are we Lord to decide on things. Forgive our arrogance and selfishness. Be ours and lead us all through. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 17 July 2017

Today's Word - Romans 8:26

THEOPHONY

Today's Word - Romans 8:26

Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.

அந்தப்படியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவிசெய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக்கொள்ளவேண்டியதின்னதென்று அறியாமலிருக்கிறபடியால், ஆவியானவர்தாமே வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல்செய்கிறார்.

అటువలె ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు. ఏలయనగా మనము యుక్తముగా ఏలాగు ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచ్చరింప శక్యముకాని మూలుగులతొ

Prayer:

Lord God, we do not know, how to pray and what to pray for. Many a times we pray for the ones what we think is of priority. Our spirit is helpless. Thank you for you have given the Holy Spirit to intercede for us and to help us and guide us. Thank you. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 16 July 2017

Today's Word - Psalms 25:22

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 25:22


Redeem Israel, O God, Out of all their troubles!

தேவனே, இஸ்ரவேலை அவனுடைய எல்லா இக்கட்டுகளுக்கும் நீங்கலாக்கி மீட்டுவிடும்.

Prayer:

Save your children Lord, from persecution and trials. Safe guard them as the apple of your eye. In Jesus name. Amen.

www.theophony.org

Friday, 14 July 2017

Today's Word - 1 Corinthians 7:20

THEOPHONY

Today's Word - 1 Corinthians 7:20

Let each one remain in the same calling in which he was called.

அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே நிலைத்திருக்கக்கடவன்.

ప్రతివాడు ఏ స్థితిలో పిలువబడెనో ఆ స్థితిలోనే యుండవలెను.

Prayer:

Give us the strength our Master, that we may stay true in our calling and be true till the very end and to serve you alone. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 13 July 2017

Today's Word - James 1:14

THEOPHONY

Today's Word - James 1:14

But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed-James 1:14

அவனவன் தன்தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு, சிக்குண்டு, சோதிக்கப்படுகிறான்.

ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన దురాశచేత ఈడ్వబడి మరులు కొల్పబడిన వాడై శోధింపబడును.

Prayer:

Yes Lord. Give us the strength to stay away from temptations of this world. Let our only temptation and yielding to that should be as being your child and building your kingdom. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 12 July 2017

Today's Word - Psalms 63:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 63:7

Because You have been my help, Therefore in the shadow of Your wings I will rejoice.

நீர் எனக்குத் துணையாயிருந்ததினால், உமது செட்டைகளின் நிழலிலே களிகூருகிறேன்.

నీవు నాకు సహాయకుడవై యుంటివి నీ రెక్కల చాటున శరణుజొచ్చి ఉత్సాహధ్వని చేసెదను.

Prayer:

Lord you are our fortress, our redeemer and very present help. Come what may, we will rejoice because of you. In Jesus merciful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 11 July 2017

Today's Word - Psalms 48:9

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 48:9

We have thought, O God, on Your loving kindness, In the midst of Your temple.

தேவனே, உமது ஆலயத்தின் நடுவிலே, உமது கிருபையைச் சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கிறோம்.

దేవా, మేము నీ ఆలయమునందు నీ కృపను ధ్యానించితివిు.

Prayer:

Amazing Grace!
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind but now I see

The Lord has promised good to me,
His Word my hope secures;
He will my Shield and Portion be,
As long as life endures.

Yes Lord, let your grace lead us and you be our shield and portion. In Jesus name we pray. Amen,

www.theophony.org

Monday, 10 July 2017

Today's Word - Job 10:12

THEOPHONY

Today's Word - Job 10:12

You have granted me life and favor, And Your care has preserved my spirit.

எனக்கு ஜீவனைத் தந்ததும் அல்லாமல், தயவையும் எனக்குப் பாராட்டினீர்; உம்முடைய பராமரிப்பு என் ஆவியைக் காப்பாற்றினது.

జీవము ననుగ్రహించి నాయెడల కృప చూపితివినీ సంరక్షణచేత నా ఆత్మను కాపాడితివి.

Prayer:

The life we have is a gift from you Oh Lord. All that we have is from you. We give our life in your hands. Use it for your glory master. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 9 July 2017

Today's Word - 1 Timothy 6:6

THEOPHONY

Today's Word - 1 Timothy 6:6

Now godliness with contentment is great gain.

போதுமென்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம்.

సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్పలాభసాధనమై యున్నది.

Prayer:

Grant us a contented heart Lord. Help us to be rooted in you and bring more souls in to your kingdom with holy reverence. In Jesus name. Amen.

போதுமென்னும் மனம் தாரும் இயேசு ராஜா. தேவ பக்தியில் நிலைத்து ஆத்தும ஆதாயம் செய்ய கிருபை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

www.theophony.org

Saturday, 8 July 2017

Today's Word - Ephesians 5:8

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 5:8

For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light

முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமாயிருந்தீர்கள், இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள்; வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்துகொள்ளுங்கள்.

మీరు పూర్వమందు చీకటియై యుంటిరి, ఇప్పుడైతే ప్రభువునందు వెలుగైయున్నారు.

Prayer:

Dear Lord God, our priorities have changed to the ones of this world. Help us to walk as children of light, spreading the good news of your love. The light we received in our lives from Jesus, let's share to everyone on earth. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 7 July 2017

Today's Word - Isaiah 60:18

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 60:18

Violence shall no longer be heard in your land,
Neither wasting nor destruction within your borders;
But you shall call your walls Salvation,
And your gates Praise.

இனிக் கொடுமை உன் தேசத்திலும், அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்படமாட்டாது; உன் மதில்களை இரட்சிப்பென்றும் உன்வாசல்களைத் துதியென்றும் சொல்லுவாய்.

ఇకను నీ దేశమున బలాత్కారమను మాట వినబడదు నీ సరిహద్దులలో పాడు అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు ప్రాకారములనియు ప్రఖ్యాతియే నీ గుమ్మములనియు నీవు చెప్పుకొందువు.

Prayer:

Father God, bless our land, we claim to this verse and pray. Let the violence, banning of gospel, torture of your children for your name's sake vanish. Bless the poor and needy who are being suppressed.Pour out a great revival and let there be open doors for the gospel.  In Jesus precious name we ray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 6 July 2017

Today's Word - Zephaniah 3:17

THEOPHONY

Today's Word - Zephaniah 3:17

The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.

உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார்; அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் இரட்சிப்பார்; அவர் உன்பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து, தம்முடைய அன்பினிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார்; அவர் உன்பேரில் கெம்பீரமாய்க் களிகூருவார் (மகிழ்வுடன் பாடுவார்).

నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధ్య ఉన్నాడు; ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మిమ్మును రక్షించును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హర్షించును.

Prayer:

Dear Lord God, it's sin which moved us away from you. We gave room for all abominations in the form of open and free culture. Cleanse us through from head to toe, be in our midst and guide our ways. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 5 July 2017

Today's Word - Hosea 14:8

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 14:8

Ephraim shall say, 'What have I to do anymore with idols?' I have heard and  observed him. I am like a green cypress tree; Your fruit is found in Me.

இனி எனக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் என்ன என்று எப்பிராயீம் சொல்லுவான்; நான் அவனுக்குச் செவிகொடுத்து, அவன்மேல் நோக்கமாயிருந்தேன்; நான் பச்சையான தேவதாரு விருட்சம்போலிருக்கிறேன்; என்னாலே உன் கனியுண்டாயிற்று என்று எப்பிராயீம் சொல்லுவான்.

ఎఫ్రాయిమూ బొమ్మలతో నాకిక నిమిత్తమేమి? నేనే ఆలకించుచున్నాను, నేనే ఎఫ్రాయిమునుగూర్చి విచారణ చేయుచున్నాను, నేను చిగురుపెట్టు సరళవృక్షమువంటి వాడను, నావలననే నీకు ఫలము కలుగును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, many of the blessings, we kept them as idols. Our jobs, possessions and talents. We forgot to look the one who is blessing us. Forgive us and as this verse reads, let's look up to the idols no more, but you and you alone and have spiritual fruits in us. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 4 July 2017

Today's Word - Colossians 1:27

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 1:27

To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles: which is Christ in you, the hope of glory.

புறஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய இந்த இரகசியத்திலுள்ள மகிமையின் ஐசுவரியம் இன்னதென்று, தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்குத் தெரியப்படுத்தச் சித்தமானார்; கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த இரகசியம்.

అన్యజనులలో ఈ మర్మముయొక్క మహి మైశ్వర్యము ఎట్టిదో అది, అనగా మీ యందున్న క్రీస్తు, మహిమ నిరీక్షణయై యున్నాడను6 సంగతిని దేవుడుreference తన పరిశుద్ధులకు తెలియపరచగోరి ం

Prayer:

Thank you Lord for you are going to reveal your will among the gentiles. As your children go through trials and tribulations for your name's sake, let their be a mighty revival, which will gather millions of souls in to your kingdom. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 3 July 2017

Today's Word - Romans 2:5-6

THEOPHONY

Today's Word - Romans 2:5-6

But in accordance with your hardness and your impenitent heart you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who "will render to each one according to his deeds"

தேவன் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்குத்தக்கதாய் அவனவனுக்குப் பலனளிப்பார்.

నీ కాఠిన్యమును, మార్పు పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగ్రత దినమందు, అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలు పరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చు కొనుచున్నావు. ఆయన ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలమిచ్చును.

Prayer:

Our father, because of our hearts arrogance, we moved away from you, and loved to continue in sin. But LORD, we didn't have peace in our heart and health in us. We turn to you our master. Cleanse us and use us. Till the very last breath, help us to stay rooted in you. In Jesus gracious name, we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 1 July 2017

Today's Word - Psalms 105:4

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 105:4

Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!

கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையையும் நாடுங்கள்; அவர் சமுகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள்.

దుష్టులు ఆలాగున నుండకగాలి చెదరగొట్టు పొట్టువలె నుందురు.

Prayer:

Dear Lord we seek your presence, Be our guiding light and lead our ways according to your plan and purpose. Bless our country, our farmers, fishermen, our leaders. As we seek you, let there be a mighty revival in our country. In Jesus precious name we pray. Amen,

www.theophony.org