Friday, 30 June 2017

Today's Word - Psalms 66:20

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 66:20

Blessed be God, Who has not turned away my prayer, Nor His mercy from me!

என் ஜெபத்தைத் தள்ளாமலும், தமது கிருபையை என்னைவிட்டு விலக்காமலும் இருந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக.

నా ప్రార్థనను త్రోసివేయలేదు నాయొద్దనుండి తన కృపను తొలగింపలేదు; ఆయన సన్నుతింపబడును గాక.

Prayer:

Lord you have been merciful unto us from the beginning. We offer our praise unto you. Your mercies are great and your grace leads us. Thank for taking care of us. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 29 June 2017

Today's Word - Philippians 4:13

THEOPHONY

Today's Word - Philippians 4:13

I can do all things through Christ who strengthens me.-Philippians 4:13

என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.

నన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను.

Prayer:

Strengthen us Oh Lord, that we may do great and mighty things in your name for your glory. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 28 June 2017

Today's Word - Ephesians 5:16-17

THEOPHONY

Today's Word - Ephesians 5:16-17

See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is.

நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தைப் பிரயோஜனப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். ஆகையால், நீங்கள் மதியற்றவர்களாயிராமல், கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்துகொள்ளுங்கள்.

దినములు చెడ్డవి గనుక, మీరు సమయమును పోనియ్యక సద్వినియోగము చేసికొనుచు, అజ్ఞానులవలె కాక, జ్ఞానులవలె నడుచుకొనునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి.

Prayer:

As the days of evil, filled with hatred, persecution, trials and tribulations, and as the time comes that darkness rules, Lord be our refuge, fortress and strength, that we may stand strong through all this for your name's sake. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 27 June 2017

Today's Word - Psalms 4:6

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 4:6

There are many who say, "Who will show us any good?" Lord, lift up the light of Your countenance upon us.

எங்களுக்கு நன்மை காண்பிப்பவன் யார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் அநேகர்; கர்த்தாவே, உம்முடைய முகத்தின் ஒளியை எங்கள்மேல் பிரகாசிக்கப்பண்ணும்.

మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు.యెహోవా, నీ సన్నిధికాంతి మామీద ప్రకాశింపజేయుము.

Prayer:

Lift up our lives our father, that we may not perish in the darkness of this world. Yes, there's none to show us any good. You are the one and only one for us. Be with us and be our King forever. In Jesus majestic name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 25 June 2017

Today's Word - Proverbs 1:33

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 1:33

But whoever listens to me will dwell safely,

And will be secure, without fear of evil."

எனக்குச் செவிகொடுக்கிறவன் எவனோ, அவன் விக்கினமின்றி வாசம்பண்ணி, ஆபத்திற்குப் பயப்படாமல் அமைதியாயிருப்பான்.

నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురక్షితముగా నివసించును వాడు కీడు వచ్చునన్న భయము లేక నెమ్మదిగా నుండును.

Prayer:

Our heavenly father, we surrender. Help us to listen to you, heed your words and, dwell safely and secure, without fearing the evil in the world. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 24 June 2017

Today's Word - 2 Corinthians 10:17

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 10:17

But "he who glories, let him glory in the Lord."

மேன்மைபாராட்டுகிறவன் கர்த்தரைக்குறித்தே மேன்மைபாராட்டக்கடவன்.

అతిశయించువాడు ప్రభువునందే అతిశయింపవలెను.

Prayer:

Yes Lord. You alone are worthy of praise. Glory, honor and praise be to your name. As the worldly leaders try to glorify their names, by all means, Lord take your place, be enthroned on our praises and be our King. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 23 June 2017

Today's Word - Proverbs 20:24

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 20:24


A man's steps are of the Lord;
How then can a man understand his own way?

கர்த்தராலே மனுஷருடைய நடைகள் வாய்க்கும்; ஆகையால் மனுஷன் தன் வழியை அறிந்துகொள்வதெப்படி?

ఒకని నడతలు యెహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెట్లు తెలిసికొన గలడు?

Prayer:

Guide our path and be a light unto our path our father. By you every work of us comes true. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 22 June 2017

Today's Word - Matthew 5:8

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 5:8

Blessed are the pure in heart, For they shall see God.

இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள்.

హృదయశుద్ధిగలవారు ధన్యులు; వారు దేవుని చూచెదరు.

Prayer:

Cleanse our heart Lord so that we may see you and walk with you. In Jesus name. Amen

www.theophony.org

Wednesday, 21 June 2017

Today's Word - Acts 3:19-21

THEOPHONY

Today's Word - Acts 3:20

Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began.

உங்கள் பாவங்கள் நிவிர்த்திசெய்யப்படும்பொருட்டு நீங்கள் மனந்திரும்பிக் குணப்படுங்கள். உலகத்தோற்றமுதல் தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளெல்லாருடைய வாக்கினாலும் உரைத்தவைகள் எல்லாம் நிறைவேறித் தீருங்காலங்கள் வருமளவும் பரலோகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.

ప్రభువు సముఖము నుండి విశ్రాంతికాలములు వచ్చునట్లును మీకొరకు నియమించిన క్రీస్తుయేసును ఆయన పంపునట్లును మీ పాపములు తుడిచివేయబడు నిమిత్తమును మారుమనస్సు నొంది తిరుగుడి. అన్నిటికి కుదురుబాటు కాలములు వచ్చునని  ఆదినుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తలనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట ఆవశ్యకము.

Prayer:

We surrender all Lord.In every way we have moved away from you. We tried to please men & women more than you. We moved away from your word. Forgive us father. As we commit ourselves back to you, let sin depart from us and your grace take over us. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 20 June 2017

Today's Word - Colossians 3:3

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 3:3

For you died, and your life is hidden with Christ in God.

ஏனென்றால், நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது.

వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.

Prayer:

Yes Lord, we are washed away because of your grace and we are free from bondage. abide in us and fill our hearts, rule over us. Let our hearts stay and rejoice in you forever. In Jesus name. Amen.

www.theophony.org

Monday, 19 June 2017

Today's Word - Proverbs 2:8

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 2:8

He guards the paths of justice, And preserves the way of His saints.

அவர் நியாயத்தின் நெறிகளைத் தற்காத்து, தம்முடைய பரிசுத்தவான்களின் பாதையைக் காப்பாற்றுகிறார்.

న్యాయము తప్పిపోకుండ ఆయన కనిపెట్టును తన భక్తుల ప్రవర్తనను ఆయన కాచును.

Prayer:

Guard our ways Lord and keep us as the apple of your eye. In Jesus name. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 18 June 2017

Today's Word - 2 Peter 3:11

THEOPHONY

Today's Word - 2 Peter 3:11-12

Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat?

இப்படி இவைகளெல்லாம் அழிந்துபோகிறதாயிருக்கிறபடியால் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த நடக்கையும் தேவபக்தியும் உள்ளவர்களாயிருக்கவேண்டும்! தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த ஆவலோடே காத்திருங்கள்; அந்த நாளில் வானங்கள் வெந்து அழிந்து, பூதங்கள் எரிந்து உருகிப்போம்.

ఇవన్నియు ఇట్లు లయమై పోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని లయమైపోవు నట్టియు, పంచభూతములు మహావేండ్రముతో కరిగిపోవు నట్టియు, దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెట్టుచు, దానిని ఆశతో అపేక్షించుచు, మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోను భక్తితోను ఎంతో జాగ్రత్తగలవారై యుండవలెను.

Prayer:

Come Lord Jesus, come soon. We are waiting for you. Be our king and rule us for ever more. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 17 June 2017

Today's Word - Proverbs 17:3

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 17:3

The refining pot is for silver and the furnace for gold, But the Lord tests the hearts.

வெள்ளியைக் குகையும், பொன்னைப் புடமும் சோதிக்கும்; இருதயங்களைச் சோதிக்கிறவரோ கர்த்தர்.

వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు యెహోవాయే.

Prayer:

Refine us our hearts father, like sliver or gold, so that we would be clean without sinful thoughts and deeds and would reflect you in our life. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 16 June 2017

Today's World - Revelation 3:19

THEOPHONY

Today's World - Revelation 3:19

As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent.

நான் நேசிக்கிறவர்களெவர்களோ அவர்களைக் கடிந்துகொண்டு சிட்சிக்கிறேன்; ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாயிருந்து, மனந்திரும்பு.

నేను ప్రేమించువారినందరిని గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనస్సు పొందుము.

Prayer:

Our loving heavenly father, this word from scripture depicts the fathers heart, loving and caring at the same time disciplining His children. Transform our hearts Lord. Let's not be like rebellious children but the ones which love the father and understand His heart. We surrender all. Take us away from our evil ways. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 15 June 2017

Today's Word - Deuteronomy 7:6

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 7:6

For you are a holy people to the Lord your God; the Lord your God has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth.

நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த ஜனம், பூச்சக்கரத்திலுள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னைத் தமக்குச் சொந்தமாயிருக்கும்படி தெரிந்துகொண்டார்.

మీరు సర్వజనముల కంటె విస్తారజనమని యెహోవా మిమ్మును ప్రేమించి మిమ్మును ఏర్పరచు కొనలేదు. సమస్త జనములకంటె మీరు లెక్కకు తక్కు వేగదా.

Prayer:

Dear Lord, people on earth know our names, But they still look at our weakness and call us by those weaknesses. Thank you Lord for choosing us as your own and naming us holy people. Above all that, you said we are a treasure on the face of the earth. We surrender to your true love. Use us in your kingdom. Glory honor and praise be to you. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 14 June 2017

Today's Word- Isaiah 57:15

THEOPHONY

Today's Word- Isaiah 57:15

For thus says the High and Lofty One Who inhabits eternity, whose name is Holy: "I dwell in the high and holy place, With him who has a contrite and humble spirit, To revive the spirit of the humble, And to revive the heart of the contrite ones.

நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமமுள்ளவருமாகிய மகத்துவமும் உன்னதமுமானவர் சொல்லுகிறார்: உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம்பண்ணுகிற நான், பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்திலும் வாசம்பண்ணுகிறேன்.

మహా ఘనుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్యనివాసియునైనవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధస్థలములో నివసించు వాడను అయినను వినయముగలవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింప జేయుటకును నలిగినవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును వినయముగలవారియొద్దను దీనమనస్సుగలవారియొద్దను నివసించుచున్నాను.

Prayer:

Holy! Holy! Holy! Lord God, Almighty. Thank you father, that you do not cast out those who are humble and contrite in their spirit. Revive, Rebuild the ones that are broken, left out by their own families. Bless the ones who are struggling for your name's sake. In Jesus adorable name we pray. Amen,

www.theophony.org

Tuesday, 13 June 2017

Today's Word - Proverbs 8:35

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 8:35

For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord;

என்னைக் கண்டடைகிறவன் ஜீவனைக் கண்டடைகிறான்; கர்த்தரிடத்தில் தயவையும் பெறுவான்.

నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి కలుగును.

Prayer:

Our father, let our focus be in Jesus and through Him, let us receive your grace. Let our hearts not stumble on worldly things, but on eternal ones. Let our savings be more souls in your kingdom. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 12 June 2017

Today's Word - Psalms 14:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 14:7

Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion! When the Lord brings back the captivity of His people, Let Jacob rejoice and Israel be glad.

சீயோனிலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு இரட்சிப்பு வருவதாக; கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பைத் திருப்பும்போது யாக்கோபுக்குக் களிப்பும், இஸ்ரவேலுக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்.

సీయోనులోనుండి ఇశ్రాయేలునకు రక్షణ కలుగునుగాక.యెహోవా చెరలోని తన ప్రజలను రప్పించునప్పుడు యాకోబు హర్షించును, ఇశ్రాయేలు సంతోషించును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, our salvation comes through you and not anyone of this earth. You are our redeemer, our fortress. Turn back our captivity and make us rejoice in you forever. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 11 June 2017

Today's Word - Isaiah 35:10

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 35:10

And the ransomed of the Lord shall return, And come to Zion with singing, With everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness, And sorrow and sighing shall flee away.

கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி, ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடி, சீயோனுக்கு வருவார்கள்; நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின்மேலிருக்கும்; சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள்; சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிப்போம்.

వారి తలలమీద నిత్యానందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై వచ్చెదరు. దుఃఖమును నిట్టూర్పును ఎగిరిపోవును.

Prayer:

Thank you Lord you redeemed us and showered the joy of heaven on us. Thank you for lifting us from the miry clay of sin and calling us your children and granting us the heavenly peace. Be with us and lead us through today and forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 10 June 2017

Today's Word - 2 Corinthians 6:2

THEOPHONY

Today's Word - 2 Corinthians 6:2

For He says: In an acceptable time I have heard you, And in the day of salvation I have helped you.Behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.

அநுக்கிரக காலத்திலே நான் உனக்குச் செவிகொடுத்து, இரட்சணியநாளிலே உனக்கு உதவிசெய்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறாரே; இதோ, இப்பொழுதே அநுக்கிரககாலம், இப்பொழுதே இரட்சணிய நாள்

అనుకూల సమయమందు నీ మొర నాలకించితిని; రక్షణ దినమందు నిన్ను ఆదుకొంటిని అని ఆయన చెప్పుచున్నాడు గదా!

Prayer:

Thank you Lord for hearing us and according to your plan and purpose in your time. Give us a heart to be diligent and wait upon you master, and in due time you will lift us up. Create in us a clean and thankful heart. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 9 June 2017

Today's Word - Micah 2:13

THEOPHONY

Today's Word - Micah 2:13

The one who breaks open will come up before them; They will break out, Pass through the gate, And go out by it; Their king will pass before them, With the Lord at their head.

தடைகளை நீக்கிப்போடுகிறவர் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்துபோகிறார்; அவர்கள் தடைகளை நீக்கி, வாசலால் உட்பிரவேசித்துக் கடந்துபோவார்கள்; அவர்கள் ராஜா அவர்களுக்கு முன்பாகப் போவார், கர்த்தர் அவர்கள் முன்னணியில் நடந்துபோவார்.

ప్రాకారములు పడగొట్టువాడు వారికి ముందుగాపోవును, వారు గుమ్మమును పడగొట్టి దాని ద్వారా దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును, యెహోవా వారికి నాయకుడుగా ఉండును.

Prayer:

Lead us Oh Lord. Go before us . Be our King. We and our household will follow you and only you all the days of our life. As you remove the obstacles, we would march like warriors of your kingdom, glorifying your name. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 8 June 2017

Today's Word - Luke 18:1

THEOPHONY

Today's Word - Luke 18:1

Then He spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart.

சோர்ந்துபோகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம்பண்ணவேண்டும் என்பதைக் குறித்து அவர்களுக்கு அவர் ஒரு உவமையைச் சொன்னார்.

వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలె ననుటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను.


Prayer:

Our father in heaven, let's not give up in any circumstances, but to pray and stay true to you, till the very end. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 7 June 2017

Today's Word - John 15:5

THEOPHONY

Today's Word - John 15:5

I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.

நானே திராட்சச்செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால், அவன் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பான்; என்னையல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது.

ద్రాక్షావల్లిని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను ఎవనియందు నిలిచి యుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు చేయలేరు.

Prayer:

Help us Jesus to abide in you so that we may grow much more stronger in you. We realize that without you we are nothing. Forgie our sins and use us for your glory. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 6 June 2017

Today's Word - 1 Peter 5:6

THEOPHONY

Today's Word - 1 Peter 5:6

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time,

ஆகையால், ஏற்றகாலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு, அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள்.

తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించునట్లు ఆయన బలిష్ఠమైన చేతిక్రింద దీనమనస్కులై యుండుడి.

Prayer:

Our father in heaven, we humble ourselves before you, for you know the plans you have for us, the ones of peace, and to give you a future and hope to us. You will exalt us in your time as you are not a human being to lie. Take care of us as we surrender. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 5 June 2017

Today's Word - Deuteronomy 31:6

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 31:6

Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.

நீங்கள் பலங்கொண்டு திடமனதாயிருங்கள், அவர்களுக்குப் பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம்; உன் தேவனாகிய கர்த்தர்தாமே உன்னோடேகூட வருகிறார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை; உன்னைக் கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னான்.

భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతో కూడ వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్నెడ బాయడు.

Prayer:

Stregthen our hearts father God, that we may not fear or taken by shock. As you are with us, who can be against us. You will never leave us nor leave us astray. Thank you for being with us thus far. Help us to stay rooted in you, so that we continue to be with you always. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 4 June 2017

Today's Word - Deuteronomy 5:32

THEOPHONY

Today's Word - Deuteronomy 5:32

Therefore you shall be careful to do as the Lord your God has commanded you; you shall not turn aside to the right hand or to the left.

உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் கற்பித்தபடியே செய்யச் சாவதானமாயிருங்கள்; வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாதிருப்பீர்களாக.

వారు స్వాధీనపరచు కొనునట్లు నేను వారి కిచ్చుచున్న దేశ మందు వారు ఆలాగు ప్రవర్తింపవలెను.

Prayer:

Our Lord and Savior Jesus Christ, help us to be careful in what we do as you've commanded. Lets not lean to any other paths except for the ones ordained by you and be true to you all through our life. In Jesus precious name we pray. Amen.

Friday, 2 June 2017

Today's Word - 1 Chronicles 22:16

THEOPHONY

Today's Word - 1 Chronicles 22:16

Of gold and silver and bronze and iron there is no limit. Arise and begin working, and the Lord be with you.

பொன்னுக்கும், வெள்ளிக்கும், வெண்கலத்துக்கும், இரும்புக்கும் கணக்கில்லை; நீ எழும்பிக் காரியத்தை நடப்பி; கர்த்தர் உன்னோடே இருப்பாராக என்றான்.

లెక్కింపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇత్తడియు ఇనుమును నీకు ఉన్నవి; కాబట్టి నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక.

Prayer:

Yes Jesus. As your word says, in your kingdom there's lack of nothing, even if it's expensive material. We rise in your name and take our part in your kingdom work. Strengthen us Oh Lord that we may go extra miles in reaching souls and share the good news of salvation through Christ. Help us to reach the unreached. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 1 June 2017

Today's Word - Psalms 40:4

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 40:4

Blessed is that man who makes the Lord his trust, And does not respect the proud, nor such as turn aside to lies.

அகங்காரிகளையும் பொய்யைச் சார்ந்திருக்கிறவர்களையும் நோக்காமல், கர்த்தரையே தன் நம்பிக்கையாக வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.

గర్విష్ఠులనైనను త్రోవ విడిచి అబద్ధములతట్టు తిరుగు వారినైనను లక్ష్యపెట్టక యెహోవాను నమ్ముకొనువాడు ధన్యుడు.

Prayer:

We look up to to you our savior. Let's not our hearts lean upon those, who are arrogant and proud due to the positions or power they hold. You are the only God, King of Kings who rules today and forever. We set our trust in you. Bless us and lead us through. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org