Wednesday, 31 May 2017

Today's Word - Proverbs 14:27

THEOPHONY

Today's Word - Proverbs 14:27

The fear of the Lord is a fountain of life, To turn one away from the snares of death.

கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் ஜீவஊற்று; அதினால் மரணக்கண்ணிகளுக்குத் தப்பலாம்.

అట్టివారి పిల్లలకు ఆశ్రయస్థానము కలదు. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును

Prayer:

Father God, we cry unto you. Let the holy reverence stays in our hearts as we worship you and in all that we do. Let it not be for the sake of anything of the world but with your reverence and safeguard our souls from the whiles of the enemy. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 30 May 2017

Today's Word - Revelation 1:10-11

THEOPHONY

Today's Word - Revelation 1:10

I was in the Spirit on the Lord's Day, and I heard behind me a loud voice, as of a trumpet, saying, "I am the Alpha and the Omega, the First and the Last," and, "What you see, write in a book and send it to the seven churches which are in Asia: to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea."

கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன்; அப்பொழுது எனக்குப் பின்னாலே எக்காளசத்தம்போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தைக் கேட்டேன். அது நான் அல்பாவும் ஓமெகாவும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன். நீ காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி, ஆசியாவிலிருக்கிற எபேசு, சிமிர்னா, பெர்கமு, தியத்தீரா, சர்தை, பிலதெல்பியா, லவோதிக்கேயா என்னும் பட்டணங்களிலுள்ள ஏழு சபைகளுக்கும் அனுப்பு என்று விளம்பினது.

ప్రభువు దినమందు ఆత్మ వశుడనై యుండగా బూరధ్వనివంటి గొప్పస్వరమ.  నీవు చూచు చున్నది పుస్తకములో వ్రాసి, ఎఫెసు, స్ముర్న, పెర్గము, తుయతైర, సార్దీస్‌, ఫిలదెల్ఫియ, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెప్పుట నావెనుక వింటిని.

Prayer:

Your coming is so near, that we hear and see many things from the Bible related to end times coming true before our own eyes. Trials, Tribulations, sufferings, mark of the beast and so on. Our father in heaven, give us your grace to stand through these perilous days and honor your name. Jesus name we pray. Amen

www.theophony.org

Monday, 29 May 2017

Today's Word - Psalms 17:7

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 17:7

Show Your marvelous loving kindness by Your right hand, O You who save those who trust in You From those who rise up against them.

உம்மை நம்புகிறவர்களை அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களினின்று உமது வலதுகரத்தினால் தப்புவித்து இரட்சிக்கிறவரே! உம்முடைய அதிசயமான கிருபையை விளங்கப்பண்ணும்.

నీ శరణుజొచ్చినవారిని వారిమీదికి లేచువారి చేతి లోనుండి నీ కుడిచేత రక్షించువాడా,

Prayer:

Our Father, we trust in you. Save us against the ones who rise against us, with your loving kindness. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 27 May 2017

Today's Word - Isaiah 54:14

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 54:14

In righteousness you shall be established; You shall be far from oppression, for you shall not fear; And from terror, for it shall not come near you.

நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய்; கொடுமைக்குத் தூரமாவாய்; பயமில்லாதிருப்பாய், திகிலுக்குத் தூரமாவாய், அது உன்னை அணுகுவதில்லை.


నీవు నీతిగలదానవై స్థాపింపబడుదువు నీవు భయపడనక్కరలేదు, బాధించువారు నీకు దూర ముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగ్గరకు రానేరాదు.

Prayer:

Thank you Lord for you strengthen us with your righteousness and keep us away from oppression. We claim this promise in your name. Let your children be free for all oppression and shall not fear any terror. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 26 May 2017

Today's Word - Zephaniah 3:15

THEOPHONY

Today's Word - Zephaniah 3:15

The Lord has taken away your judgments, He has cast out your enemy. The King of Israel, the Lord, is in your midst; You shall see disaster no more.

கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி, உன் சத்துருக்களை விலக்கினார்; இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார்; இனித் தீங்கைக் காணாதிருப்பாய்.

మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతాన మునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసెదను. అది నిన్ను తలమీద కొట్టును; నీవు దానిని మడిమె మీద కొట్టుదువని చెప్పెను.

Prayer:

Thank you Jesus for taking away our sins, casting out devil. Be our King. Rule over us. Dwell among us. Take care of us your children in the perilous days to come. Till the very end, let's be living testimonies to your name. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 25 May 2017

Today's Word - Psalms 34:10

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 34:10

The young lions lack and suffer hunger; But those who seek the Lord shall not lack any good thing.

சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாயிருக்கும்; கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையுங் குறைவுபடாது.

సింహపు పిల్లలు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశ్రయించువారికి ఏ మేలు కొదువయై యుండదు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, we lack nothing as you our father, take care of all our needs. As we pray now, let your healing grace be upon those who are sick, let the ones suffering be comforted in your name and the ones possessed be freed in Jesus name. We look unto you Master. Watch over us and lead us. In Jesus majestic name we pray. Amen,

www.theophony.org

Tuesday, 23 May 2017

Today's Word - Daniel 2:22

THEOPHONY

Today's Word - Daniel 2:22

He reveals deep and secret things;
He knows what is in the darkness,
And light dwells with Him.

அவரே ஆழமும் மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர்; இருளிலிருக்கிறதை அவர் அறிவார்; வெளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும்.

ఆయన మరుగుమాటలను మర్మములను బయలుపరచును, అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగుయొక్క నివాసస్థలము ఆయనయొద్దనున్నది.

Prayer:

Reveal to us your heart Oh Lord, so that we may stick to your heavenly plans and abide by it today and forevermore. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 22 May 2017

Today's Word - Job 29:3

THEOPHONY

Today's Word - Job 29:3

When His lamp shone upon my head, And when by His light I walked through darkness;

அப்பொழுது அவர் தீபம் என் தலையின்மேல் பிரகாசித்தது; அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளைக் கடந்துபோனேன்.

అప్పుడు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా ప్రకాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను చీకటిలో తిరుగులాడు చుంటిని.

Prayer:

Yes Lord. This is the blessing we get when we surrender totally unto you. Your light shining upon our head and leading us through. Let this be our walk with you, every single, minute and second till the very last breath. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 20 May 2017

Today's Word - Mark 16:19

THEOPHONY

Today's Word - Mark 16:19

So then, after the Lord had spoken to them, He was received up into heaven, and sat down at the right hand of God.

இவ்விதமாய்க் கர்த்தர் அவர்களுடனே பேசினபின்பு, பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்கார்ந்தார்.

ఈలాగు ప్రభువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడి, దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడయ్యెను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, you died for our sins, rose again and seated by the right hand of God interceding even for us now. Pour out a heart like yours so that we may conquer the whole world for you. Make us mighty instruments for your glory. In Jesus previous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 19 May 2017

Today's Word - Hosea 2:19

THEOPHONY

Today's Word - Hosea 2:19

"I will betroth you to Me forever; Yes, I will betroth you to Me In righteousness and justice, In loving kindness and mercy;

நித்திய விவாகத்துக்கென்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்; நீதியும் நியாயமும் கிருபையும் உருக்க இரக்கமுமாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக்கொள்ளுவேன்.

నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నీతినిబట్టి తీర్పుతీర్చుటవలనను, దయాదాక్షిణ్యములు చూపుటవలనను నిన్ను ప్రధానము చేసికొందును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, thank you for such a great honor to us sinners, that we are betrothed to you in your loving kindness, righteousness, justice and mercy. Help us to stay truthful to you, till the very end. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 18 May 2017

Today's Word - 2 Chronicles 20:20

THEOPHONY

Today's Word - 2 Chronicles 20:20

So they rose early in the morning and went out into the Wilderness of Tekoa; and as they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah and you inhabitants of Jerusalem: Believe in the Lord your God, and you shall be established; believe His prophets, and you shall prosper."

அவர்கள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து, தெக்கொவாவின் வனாந்தரத்திற்குப் போகப் புறப்பட்டார்கள்; புறப்படுகையில் யோசபாத் நின்று: யூதாவே, எருசலேமின் குடிகளே, கேளுங்கள்; உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள், அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள்; அவருடைய தீர்க்கதரிசிகளை நம்புங்கள், அப்பொழுது சித்திபெறுவீர்கள் என்றான்.

అంతట వారు ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణ్యమునకు పోయిరి; వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు నిలువబడియూదావారలారా, యెరూషలేము కాపురస్థులారా, నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన యెహో వాను నమ్ముకొనుడి, అప్పుడు మీరు స్థిరపరచబడుదురు; ఆయన ప్రవక్తలను నమ్ముకొనుడి, అప్పుడు మీరు కృతార్థులగుదురనిచెప్పెను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, help us to believe in you and be established and prosper in your name for your sake. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 17 May 2017

Today's Word - Colossians 3:2

THEOPHONY

Today's Word - Colossians 3:2

Set your mind on things above, not on things on the earth.

பூமியிலுள்ளவைகளையல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள்.

పైనున్న వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైనవాటిమీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి;

Prayer:

Most of the time we pray for worldly wealth which moth and rust eat away. Forgive us Lord. Give us the gifts of the Holy Spirit and let's go out in your name preaching the gospel to nations who never heard of you. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 16 May 2017

Today's Word - Joel 2:13

THEOPHONY

Today's Word - Joel 2:13

So rend your heart, and not your garments; Return to the Lord your God, For He is gracious and merciful, Slow to anger, and of great kindness; And He relents from doing harm.

நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களையல்ல, உங்கள் இருதயங்களைக் கிழித்து, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் இடத்தில் திரும்புங்கள்; அவர் இரக்கமும், மனஉருக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மிகுந்த கிருபையுமுள்ளவர்; அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாயிருக்கிறார்.

మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాత్సల్యములుగల వాడును,శాంతమూర్తియు అత్యంతకృపగలవాడునైయుండి, తాను చేయనుద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపపడును గనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతట్టు తిరుగుడి.

Prayer:

Yes Lord forgive us for what we've been doing all this while.Rather than submitting ourselves for your service, we've been offering a part of our income and expected someone to work for you. But because of your grace we still survive. Transform our hearts, so that you will be the air that we breathe. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 15 May 2017

Today's Word - Nehemiah 13:31

THEOPHONY

Today's Word - Nehemiah 13:31

and to bringing the wood offering and the firstfruits at appointed times.Remember me, O my God, for good!

குறிக்கப்பட்ட காலங்களிலே செலுத்தப்படவேண்டிய விறகுகாணிக்கையையும் முதற்பலன்களையுங்குறித்துத் திட்டம்பண்ணினேன். என் தேவனே எனக்கு நன்மையுண்டாக என்னை நினைத்தருளும்.

మరియు కావలసి వచ్చినప్పుడెల్ల కట్టెల అర్పణను ప్రథమ ఫలములను తీసికొని వచ్చునట్లుగా నేను నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై నన్ను జ్ఞాపకముంచుకొనుము.

Prayer:

Our father in heaven, we lift up our hearts to you in praise. We praise you and adore you. We offer up ourselves to you. Use us according to your plans and bless us according to your grace. In Jesus mighty name we pray. Amen,

www.theophony.org

Sunday, 14 May 2017

Today's Word - Isaiah 43:1

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 43:1

But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, And He who formed you, O Israel: "Fear not, for I have redeemed you; I have called you by your name; You are Mine.

இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னைச் சிருஷ்டித்தவரும், இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன்.

అయితే యాకోబూ, నిన్ను సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశ్రాయేలూ, నిన్ను నిర్మించినవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను భయపడకుము, పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచియున్నాను నీవు నా సొత్తు.

Prayer:

Thank you Lord Jesus for this promise, that we've been redeemed and you called by name and made us to be yours. Help us to dedicate this life to you and live without drifting to right or left from your plans. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 13 May 2017

Today's Word - Isaiah 30:18

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 30:18

Therefore the Lord will wait, that He may be gracious to you; And therefore He will be exalted, that He may have mercy on you.For the Lord is a God of justice; Blessed are all those who wait for Him.

ஆனாலும் உங்களுக்கு இரங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார், உங்கள்மேல் மனதுருகும்படி எழுந்திருப்பார்; கர்த்தர் நீதிசெய்கிற தேவன்; அவருக்குக் காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள்.

కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలస్యముచేయుచున్నాడు మిమ్మును కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడి యున్నాడు యెహోవా న్యాయముతీర్చు దేవుడుreferenceఆయన నిమిత్తము కనిపెట్టుకొనువారందరు ధన్యులు.

Prayer:

What a great blessing is for us that you are waiting eagerly to bless.Help us Lord, to be truthful to you as you are a God of mercy, justice and truth. We come to your presence with awe. Anoint us as holy vessels for your name's sake and use us. In Jesus glorious name we pray. Amen

www.theophony.org

Friday, 12 May 2017

Today's Word - Psalms 57:1

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 57:1

Be merciful to me, O God, be merciful to me! For my soul trusts in You; And in the shadow of Your wings I will make my refuge, Until these calamities have passed by

எனக்கு இரங்கும், தேவனே, எனக்கு இரங்கும்; உம்மை என் ஆத்துமா அண்டிக்கொள்ளுகிறது; விக்கினங்கள் கடந்துபோகுமட்டும் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்து அடைவேன்.

నన్ను కరుణింపుము దేవా నన్ను కరుణింపుము నేను నీ శరణుజొచ్చి యున్నాను ఈ ఆపదలు తొలగిపోవువరకు నీ రెక్కల నీడను శరణుజొచ్చి యున్నాను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, everyone of us, we commit our soul into your nail pierced hands. Be our refuge and keep us under your wings, that we may be taken away by any wickedness of this world. We bless those who stand against your children. Bring a total transformation in their hearts. Let every Saul turn to Paul. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 11 May 2017

Today's Word - Psalms 126:5

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 126:5


Those who sow in tears, Shall reap in joy.

கண்ணீரோடே விதைக்கிறவர்கள் கெம்பீரத்தோடே அறுப்பார்கள்.

కన్నీళ్లు విడుచుచు విత్తువారు సంతోషగానముతో పంట కోసెదరు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, as we sow with tears your word in this nation, let it grow in bounds and leaps and the harvest of souls into your kingdom be bountiful. Send a great revival, ad let all the nations know your love and grace. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 10 May 2017

Today's Word - Psalms 123:1

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 123:1

Unto You I lift up my eyes, O You who dwell in the heavens.

பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவரே, உம்மிடத்திற்கு என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன்.

ఆకాశమందు ఆసీనుడవైనవాడా, నీ తట్టు నా కన్ను లెత్తుచున్నాను.

Prayer:

Our father in heaven, we lift up our eyes unto you. Forgive our sins and make us holy and lead us as living testimonies to your name. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 9 May 2017

Today's Word - 2 Peter 3:18

THEOPHONY

Today's Word - 2 Peter 3:18

but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.To Him be the glory both now and forever. Amen.

நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள். அவருக்கு இப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் மகிமையுண்டாவதாக. ஆமென்.

మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును జ్ఞానమందును అభి వృద్ధిపొందుడి. ఆయనకు ఇప్పుడును యుగాంతదినము వరకును మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్‌.

Prayer:

Dear Lord Jesus, let' still not continue to be children fed by mother, but to grow in your wisdom, in your word and stay strong for you every single second. Praise, honor and glory, be yours today and forever. Amen.

www.theophony.org

Monday, 8 May 2017

Today's Word - 1 Peter 1:13-16

THEOPHONY

Today's Word - 1 Peter 1:13-16


but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, "Be holy, for I am holy."

உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகளெல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராயிருங்கள்.

కాగా మీరు విధేయులగు పిల్లలై, మీ పూర్వపు అజ్ఞానదశలో మీ కుండిన ఆశల ననుసరించి ప్రవర్తింపక,

Prayer:

Our father, help to stay away from worldly temptations and pressures. As you've been holy, help your children to be holy as well. As the world watches us, let them see your image in us and understand your love. In Jesus marvelous name we pray. Amen

www.theophony.org

Sunday, 7 May 2017

Today's Word - Joshua 22:24

THEOPHONY

📖 Today's Word - Joshua 22:24 📖

And if we have not rather done it for fear of this thing, saying, In time to come your children might speak unto our children, saying, What have ye to do with the LORD God of Israel?

நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் எங்கள் பிள்ளைகளை நோக்கி: இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் என்ன?

ఏమనగా రాబోవుకాలమున మీ సంతానపు వారు మా సంతానపువారితోఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము?

🙏🏻 Prayer 🙏🏻

Dear Lord Jesus, this is exactly where we are today, with our children. Give us your wisdom, so that we bring them up rooted in your word and raise up the next generation for you. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 6 May 2017

Today's Word - Isaiah 62:11

THEOPHONY

Today's Word - Isaiah 62:11

Indeed the Lord has proclaimed, To the end of the world: "Say to the daughter of Zion, 'Surely your salvation is coming; Behold, His reward is with Him,
And His work before Him."

நீங்கள் சீயோன் குமாரத்தியை நோக்கி: இதோ உன் இரட்சிப்பு வருகிறது, இதோ, அவர் அருளும் பலன் அவரோடும், அவர் செய்யும் பிரதிபலன் அவர் முன்பாகவும் வருகிறது என்று சொல்லுங்கள் என்று, கர்த்தர் பூமியின் கடையாந்தரம் வரைக்கும் கூறுகிறார்.

ఆలకించుడి, భూదిగంతములవరకు యెహోవా సమాచారము ప్రకటింపజేసియున్నాడు ఇదిగో రక్షణ నీయొద్దకు వచ్చుచున్నది ఇదిగో ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయనయొద్దనే యున్నది ఆయన ఇచ్చు జీతము ఆయన తీసికొని వచ్చుచున్నా డని సీయోను కుమార్తెకు తెలియజేయుడి.

Prayer:

Our salvation comes from you Lord Jesus. And this is for all the creation on earth. Thank you Lord our coming king. Rule over us today and forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 5 May 2017

Today's Word- 1 Chronicles 29:12

THEOPHONY

Today's Word- 1 Chronicles 29:1

Both riches and honor come from You, And You reign over all. In Your hand is power and might; In Your hand it is to make great, And to give strength to all.

ஐசுவரியமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது; தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர்; உம்முடைய கரத்திலே சத்துவமும் வல்லமையும் உண்டு; எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முடைய கரத்தினால் ஆகும்.

ఐశ్వర్యమును గొప్పతనమును నీవలన కలుగును, నీవు సమస్తమును ఏలువాడవు, బలమును పరాక్రమమును నీ దానములు, హెచ్చించు వాడవును అందరికి బలము ఇచ్చువాడవును నీవే.

Prayer:

Dear Lord Jesus, you are our everything. There's nothing impossible for you. You make kings and remove kings. Bless the work of our hands. Let them be according to your will and pleasing in your sight. Strengthen our hands in expanding your kingdom and glorifying you. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 4 May 2017

Today's Word - 1 Timothy 4:14

THEOPHONY

Today's Word - 1 Timothy 4:14


Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the eldership.

மூப்பராகிய சங்கத்தார் உன்மேல் கைகளை வைத்தபோது தீர்க்கதரிசனத்தினால் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரத்தைப்பற்றி அசதியாயிராதே.

పెద్దలు హస్తనిక్షేపణముచేయగా ప్రవచనమూలమున నీకు అనుగ్రహింపబడి నీలో ఉన్న వరమును అలక్ష్యము చేయకుము.

Prayer:

Pour out your spirit on us Lord that we may use the gifts you've put in us, to glorify you in every single possible way. Fill us with all the nine gifts of the Holy Spirit. In Jesus glorious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 3 May 2017

Today's Word - 1 Chronicles 16:8

THEOPHONY

Today's Word - 1 Chronicles 16:8


Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!

கர்த்தரைத் துதித்து, அவருடைய நாமத்தைப் பிரஸ்தாபமாக்குங்கள்; அவருடைய செய்கைகளை ஜனங்களுக்குள்ளே பிரசித்தப்படுத்துங்கள்.

యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి.ఆయన నామమును ప్రకటనచేయుడిఆయన కార్యములను జనములలో తెలియజేయుడి.

Prayer:

Dear Lord Jesus, you are God of Gods, King of Kings. There's none like you. Creator of heaven and earth, every knee bow and every tongue confess, that Jesus Christ is Lord. Let Praise, Honor and Majesty be yours now and forevermore. In Jesus name we pray. Amen.

Tuesday, 2 May 2017

Today's Word - Psalms 99:5

THEOPHONY

Today's Word - Psalms 99:5

Exalt the Lord our God, And worship at His footstool. He is holy.

நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை உயர்த்தி, அவர் பாதபடியிலே பணியுங்கள்; அவர் பரிசுத்தமுள்ளவர்.

మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి ఆయన పాదపీఠము ఎదుట సాగిలపడుడి ఆయన పరిశుద్ధుడు.

Prayer:

Lord we adore you, praise you and worship you. Be enthroned on our praises. Amen