Monday, 30 January 2017

Today's word - Nehemiah 2:18

<THEOPHONY>
Today's word - Nehemiah 2:18
Then I told them of the hand of my God which was good upon me; as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work.
என் தேவனுடைய கரம் என்மேல் நன்மையாக இருக்கிறதையும், ராஜா என்னோடே சொன்ன வார்த்தைகளையும் அவர்களுக்கு அறிவித்தேன்; அப்பொழுது அவர்கள்: எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி, அந்த நல்ல வேலைக்குத் தங்கள் கைகளைத் திடப்படுத்தினார்கள்.
ఇదియుగాక నాకు సహాయము చేయు దేవుని కరుణాహస్తమును గూర్చియు, రాజు నాకు సెలవిచ్చిన మాటలన్నియు నేను వారితో చెప్పితిని. అందుకు వారుమనము కట్టుటకు పూనుకొందము రండని చెప్పి యీ మంచికార్యము చేయుటకై బలము తెచ్చుకొనిరి.
Prayer:
Strengthen us oh Lord, so that we may rise in your strength and build your kingdom in this world according to your will. In Jesus gracious name we pray. Amen.

Sunday, 29 January 2017

Today's word - Hosea 14:2

<THEOPHONY>
Today's word - Hosea 14:2
Take with you words, and turn to the LORD: say unto him, Take away all iniquity, and receive us graciously: so will we render the calves of our lips.
வார்த்தைகளைக்கொண்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள்; அவரை நோக்கி: தேவரீர் எல்லா அக்கிரமத்தையும் நீக்கி, எங்களைத் தயவாய் அங்கீகரித்தருளும்; அப்பொழுது நாங்கள் எங்கள் உதடுகளின் காளைகளைச் செலுத்துவோம்.
మాటలు సిద్ధ పరచుకొని యెహోవాయొద్దకు తిరుగుడి; మీరు ఆయ నతో చెప్పవలసినదేమనగామా పాపములన్నిటిని పరిహ రింపుము; ఎడ్లకు బదులుగా నీకు మా పెదవుల నర్పించు చున్నాము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకున్నవి.
Prayer:
Dear Lord Jesus, we have sinned against you and your kingdom. Forgive us. Send your word before us and lead us, and fill our mouth with your praises. In Jesus mighty name we pray. Amen.

Saturday, 28 January 2017

Today's word - Galatians 6:9

<THEOPHONY>
Today's word - Galatians 6:9
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
நன்மைசெய்கிறதில் சோர்ந்துபோகாமல் இருப்போமாக; நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்றகாலத்தில் அறுப்போம்.
మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము.
Prayer:
Father God, give us a heart of compassion, let's not be always confine ourselves to our own benefits, but to show your love and kindness to all. In Jesus loving name we pray. Amen.

Friday, 27 January 2017

Today's word - Deuteronomy 6:19

<THEOPHONY>
Today's word - Deuteronomy 6:19
To cast out all thine enemies from before thee, as the LORD hath spoken.
கர்த்தர் தாம் சொன்னபடி, உன் சத்துருக்களையெல்லாம் உன் முகத்திற்கு முன்பாகத் துரத்திவிடுவதற்கும், நீ கர்த்தருடைய பார்வைக்குச் செம்மையும் நன்மையுமாய் இருக்கிறதைச் செய்வாயாக.
యెహోవా చెప్పిన ప్రకా రము నీ పితరులతో ప్రమాణముచేసిన ఆ మంచి దేశములో నీవు ప్రవేశించి దాని స్వాధీన పరచుకొనునట్లును, నీవు యెహోవా దృష్టికి యథార్థమైనదియు ఉత్తమమైనదియు చేయవలెను.
Prayer:
Give us a heart to walk in your ways Lord Jesus, so that you'll wipe away enmity and bring peace in our lives. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

Thursday, 26 January 2017

Today's word - 1 Samuel 12-24

<THEOPHONY>
Today's word - 1 Samuel 12-24
Only fear the LORD, and serve him in truth with all your heart: for consider how great things he hath done for you.
நீங்கள் எப்படியும் கர்த்தருக்குப் பயந்து, உங்கள் முழுஇருதயத்தோடும் உண்மையாய் அவரைச் சேவிக்கக்கடவீர்கள்; அவர் உங்களிடத்தில் எவ்வளவு மகிமையான காரியங்களைச் செய்தார் என்பதைச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.
ఆయన మీకొరకు ఎన్ని గొప్ప కార్యములను చేసెనో అది మీరు తలంచుకొని, మీరు యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి, నిష్కపటులై పూర్ణహృదయముతో ఆయనను సేవించుట ఆవశ్యకము.
Prayer:
Dear Lord Jesus, thank you for the marvelous things you've done in our lives so far. We stand in awe of you. Help us to serve you with all our heart and might. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Wednesday, 25 January 2017

Today's Word - Psalms 119:57

<THEOPHONY>
Today's Word - Psalms 119:57
Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.
கர்த்தாவே, நீரே என் பங்கு; நான் உமது வசனங்களைக் கைக்கொள்ளுவேன் என்றேன்.
యెహోవా, నీవే నా భాగము నీ వాక్యముల ననుసరించి నడుచుకొందునని నేను నిశ్చయించుకొని యున్నాను.
Prayer:
Help us to follow your word without turning to right or left. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Tuesday, 24 January 2017

Today's Word - Acts 2:17

<THEOPHONY>
Today's Word - Acts 2:17
And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams:
கடைசிநாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன், அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்கதரிசனஞ்சொல்லுவார்கள்; உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களைக் காண்பார்கள்;
అంత్య దినములయందు నేను మనుష్యులందరిమీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను మీ కుమారులును మీ కుమార్తెలును ప్రవచించెదరు మీ ¸°వనులకు దర్శనములు కలుగును మీ వృద్ధుల.
Prayer:
Pour out your Holy Spirit in every living being that they might know you as the living and almighty God, who governs peace and harmony. And doesn't let us lack anything. Make everyone, to repent and return to you. Bless our nation. Pour out a mighty revival. In Jesus matchless name we pray. Amen.

Monday, 23 January 2017

Today's Word - Philippians 4:19

<THEOPHONY>
Today's Word - Philippians 4:19
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
என் தேவன் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் குறைவையெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார்.
కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తుయేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును.
Prayer:
Dear Lord Jesus, fill the losses on the ones who lost their families, livelihood and future. Bless them. Heal them and comfort them. In Jesus precious name we pray. Amen. 

Sunday, 22 January 2017

Today's Word - Ezekiel 36:36

<THEOPHONY>
Today's Word - Ezekiel 36:36
Then the heathen that are left round about you shall know that I the LORD build the ruined places, and plant that that was desolate: I the LORD have spoken it, and I will do it.
கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளைக் கட்டுகிறேன் என்றும், பாழானதைப் பயிர்நிலமாக்குகிறேன் என்றும், அப்பொழுது உங்களைச் சுற்றிலுமுள்ள மீதியான ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள்; கர்த்தராகிய நான் இதைச் சொன்னேன், இதைச் செய்வேன்.
అప్పుడు యెహోవా నైన నేను పాడైపోయిన స్థలములను కట్టువాడ ననియు, పాడైపోయిన స్థలములలో చెట్లను నాటువాడ ననియు మీ చుట్టు శేషించిన అన్యజనులు తెలిసి కొందురు. యెహోవానైన నేను మాట ఇచ్చియున్నాను, నేను దాని నెరవేర్తును.
Prayer:
Dear Lord Jesus, build our ruined places, restore what we've lost. Protect the livelihood of our farmers and fishermen. Let them no more commit suicide as there's draught. Let the good governance come from Jesus. In Jesus mighty name we pray. Amen.

Saturday, 21 January 2017

Today's Word - 1 Corinthians 15:58

<THEOPHONY>
Today's Word - 1 Corinthians 15:58
Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.
ஆகையால், எனக்குப் பிரியமான சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் விருதாவாயிராதென்று அறிந்து, நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும், அசையாதவர்களாயும், கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெருகுகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக.
కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థముకాదని యెరిగి, స్థిరులును, కదలనివారును, ప్రభువు కార్యాభివృద్ధియందు ఎప్పటికిని ఆసక్తులునై యుండుడి.
Prayer:
Dear Lord Jesus, bless the efforts your children put forth trusting in you, according to your will. Let them succeed multi fold and conquer in your name. In Jesus matchless name we pray. Amen.

Friday, 20 January 2017

Today's Word - 1 John 4:4

<THEOPHONY>
Today's Word - 1 John 4:4
Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.
பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து, அவர்களை ஜெயித்தீர்கள்; ஏனெனில் உலகத்திலிருக்கிறவனிலும் உங்களிலிருக்கிறவர் பெரியவர்.
చిన్నపిల్లలారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కంటె గొప్పవాడు గనుక మీరు వారిని జయించియున్నారు.
Prayer:
Dear Lord Jesus, give your children the spirit of discernment and help them to triumph over evil. Expose the powers of darkness and it's plan go in vain. Let your will alone be done. In Jesus matchless name we pray. Amen.

Wednesday, 18 January 2017

Today's Word - Romans 12:1

<THEOPHONY>
Today's Word - Romans 12:1
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
அப்படியிருக்க, சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களைப் பரிசுத்தமும் தேவனுக்குப் பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டுமென்று, தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்; இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை.
కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమునుబట్టి మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్త మైనది.
Prayer:
Dear Lord Jesus, help us to be wise. As your says , our body is your temple and we should not defy that, help us to keep it away from lust and others sins, keep it pure and offer to you and your work. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Tuesday, 17 January 2017

Today's Word - 1 John 5:4

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 John 5:4
For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.
தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்; நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம்.
దేవుని మూలముగా పుట్టినవారందరును లోకమును జయించుదురు; లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే.
Prayer:
Help us to grow strong in you Lord Jesus, so that we can conquer the whole world for you. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

Monday, 16 January 2017

Today's Word - John 14:18

<THEOPHONY>

Today's Word - John 14:18
I will not leave you comfortless: I will come to you.
நான் உங்களைத் திக்கற்றவர்களாகவிடேன், உங்களிடத்தில் வருவேன்.
మిమ్మును అనాథ లనుగా విడువను, మీ యొద్దకు వత్తును. కొంతకాలమైన తరువాత లోకము నన్ను మరి ఎన్నడును చూడదు;
Prayer:
Dear Lord Jesus, thank you for you've proved your promise in this verse and indefinitely postponed the decision on Jerusalem. Be with us as well and safeguard our country too. In Jesus precious name we pray. Amen.

Sunday, 15 January 2017

Today's Word - Micah 4:2

<THEOPHONY>
Today's Word - Micah 4:2
But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.
ஆனாலும் என் நாமத்துக்குப் பயந்திருக்கிற உங்கள்மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும்; அதின் செட்டைகளின்கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும்; நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டுப்போய், கொழுத்த கன்றுகளைப்போல வளருவீர்கள்.
అయితే నా నామమందు భయ భక్తులుగలవారగు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును; అతని రెక్కలు ఆరోగ్యము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి క్రొవ్విన దూడలు గంతులు వేయునట్లు గంతులు వేయుదురు.
Prayer:
Dear Lord Jesus, we claim this verse today and pray for Israel and Jerusalem. Let your protection be upon them. Keep them under your wings. Bless them and save them according to your grace. In Jesus matchless name we pray. Amen.

Saturday, 14 January 2017

Today's Word - Ecclesiastes 9:7

<THEOPHONY>
Today's Word - Ecclesiastes 9:7
Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart; for God now accepteth thy works.
நீ போய், உன் ஆகாரத்தைச் சந்தோஷத்துடன் புசித்து, உன் திராட்சரசத்தை மனமகிழ்ச்சியுடன் குடி; தேவன் உன் கிரியைகளை அங்கீகாரம்பண்ணியிருக்கிறார்.
నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అన్నము తినుము, ఉల్లాసపు మనస్సుతో నీ ద్రాక్షారసము త్రాగుము; ఇది వరకే దేవుడు నీ క్రియలను అంగీకరించెను.
Prayer:
Not only our works, but our thoughts and sight, be pleasing in thy sight master, for you give us our bread and wine everyday. In Jesus matchless name we pray. Amen.

Thursday, 12 January 2017

Today's Word - Matthew 6:13

<THEOPHONY>
Today's Word - Matthew 6:13
And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.
எங்களைச் சோதனைக்குட்படப்பண்ணாமல், தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்துக்கொள்ளும், ராஜ்யமும், வல்லமையும், மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே, ஆமென், என்பதே.
మమ్మును శోధనలోకి తేక దుష్టునినుండి1 మమ్మును తప్పించుము.
Prayer:
Forgive our sins Lord and lead us not in to temptation. Let's not be carried away by the enticing talks of political leaders and fall for automation against you. In Jesus glorious name we pray. Amen.

Wednesday, 11 January 2017

Today's Word - 1 Timothy 4:8

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Timothy 4:8
For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.
சரீரமுயற்சி அற்ப பிரயோஜனமுள்ளது; தேவபக்தியானது இந்த ஜீவனுக்கும் இதற்குப் பின்வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்குத்தத்தமுள்ளதாகையால் எல்லாவற்றிலும் பிரயோஜனமுள்ளது.
శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెముమట్టుకే ప్రయోజనకరమవును గాని దైవభక్తియిప్పటి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగ్దానముతో కూడినదైనందున అది అన్ని విషయములలో ప్రయోజనకరమవును.
Prayer:
Strengthen us Oh Lord, with spiritual food and exercise, that we may stand strong for you, in times of trials and tribulations. In Jesus matchless name we pray. Amen.

Monday, 9 January 2017

Today's Word - Romans 12:2

<THEOPHONY>

Today's Word - Romans 12:2
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
நீங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷந்தரியாமல், தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமுமானசித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக, உங்கள் மனம் புதிதாகிறதினாலே மறுரூபமாகுங்கள்.
మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక, ఉత్తమమును, అనుకూలమును, సంపూర్ణమునై యున్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలిసికొనునట్లు మీ మనస్సు మారి నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.
Prayer:
Dear Lord Jesus, give us a heart, which will make us look to you and not the world. Give us the gift of discernment, so that we do not turn away from your ways. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Sunday, 8 January 2017

Today's Word - Acts 26:18

<THEOPHONY>

Today's Word - Acts 26:18
To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.
அவர்கள் என்னைப் பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பாவமன்னிப்பையும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய சுதந்தரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக, அவர்கள் இருளைவிட்டு ஒளியினிடத்திற்கும், சாத்தானுடைய அதிகாரத்தைவிட்டுத் தேவனிடத்திற்கும் திரும்பும்படிக்கு நீ அவர்களுடைய கண்களைத் திறக்கும்பொருட்டு, இப்பொழுது உன்னை அவர்களிடத்திற்கு அனுப்புகிறேன் என்றார்.
వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశ్వాసముచేత పాపక్షమాపణను, పరిశుద్ధపరచ బడినవారిలో స్వాస్థ్యమును పొందునట్లు వారి కన్నులు తెరచుటకై నేను నిన్ను వారియొద్దకు పంపెదనని చెప్పెను.
Prayer:
Increase our faith in you Lord Jesus, so that our sins are gone, we see light from darkness and be relieved from bondages and Satan's wicked plans. In Jesus powerful name we pray. Amen.

Saturday, 7 January 2017

Today's Word - Psalms 69:32

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 69:32
The humble shall see this, and be glad: and your heart shall live that seek God.
சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் இதைக் கண்டு சந்தோஷப்படுவார்கள்; தேவனைத் தேடுகிறவர்களே, உங்கள் இருதயம் வாழும்.
బాధపడువారు దాని చూచి సంతోషించుదురు దేవుని వెదకువారలారా, మీ ప్రాణము తెప్పరిల్లును గాక.
Prayer:
Help us Lord Jesus, to be humble like you. Help us to seek you everytime and live our lives. In Jesus loving name we pray. Amen.

Friday, 6 January 2017

Today's Word - 2 Timothy 1:9

<THEOPHONY>

Today's Word - 2 Timothy 1:9

Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began,
அவர் நம்முடைய கிரியைகளின்படி நம்மை இரட்சியாமல், தம்முடைய தீர்மானத்தின்படியும், ஆதிகாலமுதல் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியும், நம்மை இரட்சித்து, பரிசுத்த அழைப்பினாலே அழைத்தார்.
మన క్రియలనుబట్టి కాక తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టియు, అనాదికాలముననే క్రీస్తుయేసునందు మనకు అనుగ్రహింపబడినదియు,
Prayer:
Thank you Lord, for you saved and called us by your grace and not by our deeds, even before the creation of the world. Abide in us and lead us forever more. In Jesus gracious name we pray. Amen.

Thursday, 5 January 2017

Today's Word - Acts 17:28

<THEOPHONY>

Today's Word - Acts 17:28

For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.
ஏனெனில் அவருக்குள் நாம் பிழைக்கிறோம், அசைகிறோம், இருக்கிறோம்; அப்படியே உங்கள் புலவர்களிலும் சிலர், நாம் அவருடைய சந்ததியார் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள்.
మనమాయనయందు బ్రదుకుచున్నాము, చలించు చున్నాము, ఉనికి కలిగియున్నాము. అటువలెమన మాయన సంతానమని మీ కవీశ్వరులలో కొందరును చెప్పుచున్నారు.
Prayer:
Thank you Lord for you've chosen us to be your children and also made us poets. Put a song in our lips, so that we might continue to praise thee. In Jesus mighty name we pray. Amen.

Wednesday, 4 January 2017

Today's Word - Songs of Solomon 1:4

<THEOPHONY>

Today's Word - Songs of Solomon 1:4

Draw me, we will run after thee: the king hath brought me into his chambers: we will be glad and rejoice in thee, we will remember thy love more than wine: the upright love thee.
என்னை இழுத்துக்கொள்ளும், உமக்குப் பின்னே ஓடிவருவோம்; ராஜா என்னைத் தமது அறைகளில் அழைத்துக்கொண்டுவந்தார்; நாங்கள் உமக்குள் களிகூர்ந்து மகிழுவோம்; திராட்சரசத்தைப்பார்க்கிலும் உமது நேசத்தை நினைப்போம்; உத்தமர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள்.
నన్ను ఆకర్షించుము మేము నీయొద్దకు పరుగెత్తి వచ్చెదము రాజు తన అంతఃపురములోనికి నన్ను చేర్చుకొనెను నిన్నుబట్టి మేము సంతోషించి ఉత్సహించెదము ద్రాక్షారసముకన్న నీ ప్రేమను ఎక్కువగా స్మరించె దము యథార్థమైన మనస్సుతో వారు నిన్ను ప్రేమించు చున్నారు.
Prayer:
Fill us with your love, our Lord, that we may delight in you more. Heal us, hold us and take care. In Jesus gracious name we pray. Amen. 

Tuesday, 3 January 2017

Today's Word - Proverbs 30:5

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 30:5

Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
தேவனுடைய வசனமெல்லாம் புடமிடப்பட்டவைகள்; தம்மை அண்டிக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் கேடகமானவர்.
దేవుని మాటలన్నియు పుటము పెట్టబడినవే ఆయనను ఆశ్రయించువారికి ఆయన కేడెము.

Prayer:

Dear Lord Jesus, be our shield and fortress. Keep us under your wings and lead us through. In Jesus matchless name we pray. Amen. 

Monday, 2 January 2017

Today's Word - Deuteronomy 31:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 31:8

And the LORD, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.
கர்த்தர்தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை; நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம் என்றான்.
నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు తోడై యుండును, ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్ను ఎడబాయడు. భయ పడకుము విస్మయమొందకు మని ఇశ్రాయేలీయు లందరియెదుట అతనితో చెప్పెను.
Prayer:
Thank you Lord for this wonderful promise. We fear not as you go before us. You never leave or forsake us. In Jesus precious name we pray. Amen.

Sunday, 1 January 2017

2017 - Promise

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 31:8

And the LORD, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.
கர்த்தர்தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை; நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம் என்றான்.
నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు తోడై యుండును, ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్ను ఎడబాయడు. భయ పడకుము విస్మయమొందకు మని ఇశ్రాయేలీయు లందరియెదుట అతనితో చెప్పెను.

Prayer:
Dear Lord Jesus, bless this new year. Let this year be filled with your love, peace and joy. Go before us and lead us through, so we may not fear anything. In Jesus adorable name we pray. Amen.