Friday, 30 December 2016

Today's Word - Psalm 30:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 30:12
To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O LORD my God, I will give thanks unto thee for ever.
என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை என்றென்றைக்கும் துதிப்பேன்.
నీవు నా గోనెపట్ట విడిపించి, సంతోషవస్త్రము నన్ను ధరింపజేసియున్నావు యెహోవా నా దేవా, నిత్యము నేను నిన్ను స్తుతించె దను.

Prayer:
As we are about to close this year by your grace, we lift up our hearts in praise. Fill our hearts and mouth with songs of praise. And let our praises be a sweet fragrance in your presence always. In Jesus matchless name we pray. Amen.

Thursday, 29 December 2016

Today's Word - 1 Chronicles 29:12

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Chronicles 29:12

Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.
ஐசுவரியமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது; தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர்; உம்முடைய கரத்திலே சத்துவமும் வல்லமையும் உண்டு; எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முடைய கரத்தினால் ஆகும்.
ఐశ్వర్యమును గొప్పతనమును నీవలన కలుగును, నీవు సమస్తమును ఏలువాడవు, బలమును పరాక్రమమును నీ దానములు, హెచ్చించు వాడవును అందరికి బలము ఇచ్చువాడవును నీవే.

Prayer:

You are our Master Oh Lord. Every single blessing, is from you presence. Address the needs of every single person, either spiritual, health related, broken marriages, married for long without children. Give them the blessing, according to your plan. Let the waiting not go in vain. Pray for Mongolia. Bless this country and choose them to serve you. In Jesus gracious name we pray. Amen.

Wednesday, 28 December 2016

Today's Word - Deuteronomy 28:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 28:12

The LORD shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand: and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow.
ஏற்றகாலத்தில் உன் தேசத்திலே மழை பெய்யவும், நீ கையிட்டுச்செய்யும் வேலைகளையெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும், கர்த்தர் உனக்குத் தமது நல்ல பொக்கிஷசாலையாகிய வானத்தைத் திறப்பார்; நீ அநேகம் ஜாதிகளுக்குக் கடன்கொடுப்பாய், நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய்.
యెహోవా నీ దేశముమీద వర్షము దాని కాలమందు కురిపించుటకును నీవు చేయు కార్యమంతటిని ఆశీర్వదించుటకును, ఆకాశ మను తన మంచి ధననిధిని తెరచును. నీవు అనేకజనము లకు అప్పిచ్చెదవు కాని అప్పుచేయవు.
Prayer:
Lord you know the desire of our heart, and we would invest. Open your plans according to your purpose and shower blessings upon everyone who is reading this verse and prayer. Bless them, bless their families, their work or business. Use every single person according to your plan. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

Tuesday, 27 December 2016

Today's Word - Isaiah 27:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Isaiah 27:12

And it shall come to pass in that day, that the LORD shall beat off from the channel of the river unto the stream of Egypt, and ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel.
அக்காலத்திலே பெரிய எக்காளம் ஊதப்படும்; அப்பொழுது, அசீரியா தேசத்திலே சிதறடிக்கப்பட்டவர்களும், எகிப்துதேசத்திலே துரத்திவிடப்பட்டவர்களும் வந்து, எருசலேமிலுள்ள பரிசுத்த பர்வதத்திலே கர்த்தரைப் பணிந்துகொள்ளுவார்கள்.
ఆ దినమున యూఫ్రటీసు నదీప్రవాహము మొదలు కొని ఐగుప్తునదివరకు యెహోవా తన ధాన్య మును త్రొక్కును. ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరు ఒకరినొకరు కలిసికొని కూర్చబడుదురు.
Prayer:
Thank you Lord Jesus, for you have allowed us to see the harvest, as you have blessed the work of our hands. Glory and Honor be unto your name. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Monday, 26 December 2016

Today's Word - Leviticus 26:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Leviticus 26:12

And I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people.
நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி, உங்கள் தேவனாயிருப்பேன், நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள்.
నేను మీ మధ్య నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు ప్రజలై యుందురు.

Prayer:

Thank you Lord, for the wonderful promise. Though we are yet sinners, you chose us to be your children and you also have promised to be with us. You are an unchanging God, the same yesterday, today and forever. We pray for Slovenia. Bless this nation. Be with them and lead them. In Jesus matchless name we pray. Amen.

Saturday, 24 December 2016

Today's Word - Genesis 24:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Genesis 24:12

And he said O LORD God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham.
என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமுக்கு தேவனாயிருக்கிற கர்த்தாவே, இன்றைக்கு நீர் எனக்குக் காரியம் சித்திக்கப்பண்ணி, என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமுக்குத் தயவுசெய்தருளும்.
నా యజమానుడగు అబ్రాహాము దేవుడవైన యెహోవా, నేనువచ్చిన కార్యమును త్వరలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబ్రాహాము మీద అనుగ్రహము చూపుము.
Prayer:

Like this servant of Abraham Lord, help us to whole heartedly fulfill the assignments you have given us to be carried out during our stay in this world. Pray for Libya. Bless this country and its citizens. Let them serve you with all their heart and might. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

Friday, 23 December 2016

Today's Word - Matthew 23:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 23:12

And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.
தன்னை உயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான்.
తన్నుతాను హెచ్చించు కొనువాడు తగ్గింపబడును; తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడు హెచ్చింపబడును.
Prayer:
Dear Lord Jesus, this is the second time in the same month, your word reminds us of humbleness. Let's not blow our own horn, but be humble, so that you will lift us up, in your time. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

Thursday, 22 December 2016

Today's Word - Revelation 20:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Revelation 20:12

And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.
இதோ, சீக்கிரமாய் வருகிறேன், அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடேகூட வருகிறது.
ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వానివాని క్రియచొప్పున ప్రతివాని కిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన జీతము నాయొద్ద ఉన్నది.

Prayer:

Come soon Lord Jesus, as our King & Judge. Help us to stay true in you, so that we may receive the crown you have for us. In Jesus matchless name we pray. Amen.

Wednesday, 21 December 2016

Today's Word - John 21:12

<THEOPHONY>

Today's Word - John 21:12

Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? knowing that it was the Lord.
இயேசு அவர்களை நோக்கி: வாருங்கள், போஜனம்பண்ணுங்கள் என்றார். அவரைக் கர்த்தரென்று சீஷர்கள் அறிந்தபடியினால் அவர்களில் ஒருவனும்: நீர் யார் என்று கேட்கத் துணியவில்லை.
చేపలు అంత విస్తారముగా పడినను వల పిగలలేదు. యేసురండి భోజనము చేయుడని వారితో అనెను. ఆయన ప్రభువని వారికి తెలిసినందుననీవెవడవని శిష్యులలో ఎవడును ఆయనను అడుగ తెగింపలేదు.

Prayer:

Cleanse our dis-belief Oh Lord, so that we may grow in faith not only by seeing miracles, but to believe even without seeing any sign. Strengthen our belief in you. In Jesus mighty name we pray. Amen.


Tuesday, 20 December 2016

Today's Word - Exodus 20:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Exodus 20:12

Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு, உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம்பண்ணுவாயாக.
నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము.

Prayer:

Give us and our children a heart to honor our parents and blessed. In the name of fashion, children calling parents by name or nick names go. Let's go back to olden days of respecting elders. In Jesus gracious name we pray. Amen.

Monday, 19 December 2016

Today's Word - Psalms 19:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 19:12

Who can understand his errors? cleanse thou me from secret faults.
தன் பிழைகளை உணருகிறவன் யார்? மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்கலாக்கும்.
తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్నునిర్దోషినిగా తీర్చుము.

Prayer:

Today's world Lord, is enslaved to mobile phone and internet bringing sin straight to the palm and close the heart. Give us your children the control to stay away from temptations and lead a life of righteousness in your presence. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Sunday, 18 December 2016

Today's Word - Proverbs 18:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 18:12

Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
அழிவு வருமுன் மனுஷனுடைய இருதயம் இறுமாப்பாயிருக்கும்; மேன்மைக்கு முன்னானது தாழ்மை.
ఆపత్తు రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయ పడును ఘనతకు ముందు వినయముండును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, as your words warns, help us to leave pride and be humble, so that we may be honored for the humbleness. We pray for Qatar on their national day. Bless this country and it's citizens. Give them a humble heart to serve you. In Jesus glorious name we pray. Amen.

Saturday, 17 December 2016

Today's Word - Jeremiah 17:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Jeremiah 17:12

A glorious high throne from the beginning is the place of our sanctuary.
எங்கள் பரிசுத்த ஸ்தானம் ஆதிமுதற்கொண்டு உயர்ந்த மகிமையுள்ள சிங்காசனமாயிருக்கிறது.
ఉన్నతస్థలముననుండు మహిమగల సింహాసనము మొదటినుండి మా పరిశుద్ధాలయ స్థానము.

Prayer
Thank you Lord, for you've lifted us high to your glory. Help us to stay true to you always. In Jesus precious name we pray. Amen.

Friday, 16 December 2016

Today's Word - 2 Samuel 16:12

<THEOPHONY>

Today's Word - 2 Samuel 16:12

It may be that the LORD will look on mine affliction, and that the LORD will requite me good for his cursing this day.
ஒருவேளை கர்த்தர் என் சிறுமையைப் பார்த்து, இந்த நாளில் அவன் நிந்தித்த நிந்தனைகளுக்குப் பதிலாக எனக்கு நன்மையைச் சரிக்கட்டுவார் என்றான்.
యెహోవా నా శ్రమను లక్ష్యపెట్టునేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో.

Prayer:

Dear Lord Jesus, please forgive our sins, remove the curses we brought by our arrogance, and give us a new life. We pray for Kazakhstan and Bahrain. Bless them. Let these countries be, washed by the love of Jesus, let a new revival break through which no gates could contain. In Jesus marvelous name we pray. Amen.


Thursday, 15 December 2016

Today's Word - John 15:12

<THEOPHONY>

Today's Word - John 15:12

This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.

நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறதுபோல நீங்களும் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருக்கவேண்டுமென்பதே என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கிறது.

నేను మిమ్మును ప్రేమించిన ప్రకారము, మీ రొకని నొకడు ప్రేమించ వలెననుటయే నా ఆజ్ఞ

Prayer:

Cleanse our heart from anxiety, jealousy, pride and arrogance. Give us a heart caring for the poor and needy. In this season, let's help the needy and show your love and bring joy in their lives. In Jesus compassionate name we pray. Amen.


Wednesday, 14 December 2016

Today's Word - 1 Corinthians 14:12

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Corinthians 14:12

Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.
நீங்களும் ஆவிக்குரிய வரங்களை நாடுகிறவர்களானபடியால், சபைக்குப் பக்திவிருத்தி உண்டாகத்தக்கதாக அவைகளில் தேறும்படி நாடுங்கள்;
మీరు ఆత్మసంబంధమైన వరముల విషయమై ఆసక్తిగలవారు గనుక సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగునిమిత్తము అవి మీకు విస్తరించునట్లు ప్రయత్నము చేయుడి.

Prayer:

Dear Lord Jesus, our hearts are glued to worldy things, like property, richness and so on. Turn our hearts towards, heavenly things, which no thief can steal nor bugs do not eat. Make us to choose the everlasting blessing. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Tuesday, 13 December 2016

Today's Word - Roman 13:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Roman 13:12

The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.
இரவு சென்றுபோயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று; ஆகையால் அந்தகாரத்தின்கிரியைகளை நாம் தள்ளிவிட்டு, ஒளியின் ஆயுதங்களைத் தரித்துக்கொள்ளக்கடவோம்.
రాత్రి చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉన్నది గనుక మనము అంధకార క్రియలను విసర్జించి, తేజస్సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు ధరించు కొందము.

Prayer:
Dear Lord Jesus, in this world of darkness, you made us to be light. As we read in Psalm 119:105, "Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path", in the light of thy word, let's lead the ones in darkness, towards you, especially in these times of trials and tribulations. In Jesus gracious name we pray. Amen.

Monday, 12 December 2016

Today's Word - Roman's 12:12


<THEOPHONY>

Today's Word - Roman's 12:12
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள்; உபத்திரவத்திலே பொறுமையாயிருங்கள்; ஜெபத்திலே உறுதியாய்த்தரித்திருங்கள்.
నిరీక్షణగలవారై సంతోషించుచు, శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై, ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగియుండుడి.

Prayer:
Give us a humble heart Lord. Let's not rejoice too much in happiness, be troubled much in times of trouble. But lift our hearts in thanksgiving, to you all the time. Pray for Kenya. Bless this country. Give them the hope in you. In Jesus magnificient name, we pray. Amen.

Saturday, 10 December 2016

Today's Word - Romans 10:12

<THEOPHONY>
Today's Word - Romans 10:12
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him.
யூதனென்றும் கிரேக்கனென்றும் வித்தியாசமே இல்லை; எல்லாருக்குங் கர்த்தரானவர் தம்மைத் தொழுதுகொள்ளுகிற யாவருக்கும் ஐசுவரியசம்பன்னராயிருக்கிறார்.
యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని భేదము లేదు; ఒక్క ప్రభువే అందరికి ప్రభువై యుండి, తనకు ప్రార్థనచేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశ్వర్యవంతుడై యున్నాడు.
Prayer:
People may identify themselves as athiests, scholars, different sect, caste, crede. Whatsoever division, we have, you are our Lord, who created us in your image. You don't distinguish people by caste or creed. We have hope in you. In Jesus hope filled name we pray. Amen.

Friday, 9 December 2016

Today's Word - Zechariah 9:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Zechariah 9:12

Turn you to the strong hold, ye prisoners of hope: even to day do I declare that I will render double unto thee;
நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே, அரணுக்குத் திரும்புங்கள்; இரட்டிப்பான நன்மையைத் தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன்.
బంధకములలో పడియుండియు నిరీక్షణగలవారలారా, మీ కోటను మరల ప్రవేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసెదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, Thank You, for the restoration in double. As we come close the end of this year, restore back, what everyone has lost, health, wealth, family, jobs, in double measure. Pray for Tanzania. Bless this country. In Jesus compassionate name, we pray. Amen.

Thursday, 8 December 2016

Today's Word - Hebrews 8:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Hebrews 8:12
For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.
ஏனெனில் நான் அவர்கள் அநியாயங்களைக் கிருபையாய் மன்னித்து, அவர்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் இனி நினையாமலிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.
నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను ఎన్నడును జ్ఞాపకము చేసికొననని ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు.
Prayer:

Thank you Lord for your grace. You will not remember our sins, rather, show mercy. Change our evil nature, transform us, so that, we may be like you. In Jesus precious name we pray. Amen.

Wednesday, 7 December 2016

Today's Word - Revelation 7:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Revelation 7:12

Saying, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honour, and power, and might, be unto our God for ever and ever. Amen.
ஆமென், எங்கள் தேவனுக்குத் துதியும் மகிமையும் ஞானமும் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் வல்லமையும் பெலனும் சதாகாலங்களிலும் உண்டாவதாக; ஆமென், என்றார்கள்.
యుగయుగములవరకు మా దేవునికి స్తోత్రమును మహిమయు జ్ఞానమును కృతజ్ఞతా స్తుతియు ఘనతయు శక్తియు బలమును కలుగును గాకని చెప్పుచు దేవునికి నమస్కారము చేసిరి; ఆమేన్‌.

Prayer:

Lord you are the coming king. Blessing and Honor, Glory and Power, be yours Lord today and forevermore. In Jesus mighty name we pray. Amen.

Monday, 5 December 2016

Today's Word - 1 John 5:12

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 John 5:12

He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.

குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன், தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன்.

దేవుని కుమారుని నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్యజీవముగలవారని తెలిసికొనునట్లు నేను ఈ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, many of us today, are active dead bodies. Fill us back with your anointing, so that we may be revived in you, and go with strength to strength and live this life for you. In Jesus magnificient name, we pray. Amen.


Sunday, 4 December 2016

Today's Word - Exodus 4:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Exodus 4:12

Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say.
ஆதலால், நீ போ; நான் உன் வாயோடே இருந்து, நீ பேசவேண்டியதை உனக்குப் போதிப்பேன் என்றார்.
కాబట్టి వెళ్లుము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది నీకు బోధించెదనని అతనితో చెప్పెను.

Prayer:

Use us Lord. Speak through us, so we will not be bothered, to address a greater crowd.If you are with our mouth, then it would be words of blessing, comfort and goodness. Be with us forevermore. In Jesus gracious name we pray. Amen.

Saturday, 3 December 2016

Today's Word - Malachi 3:12

<THEOPHONY> 

Today's Word - Malachi 3:12

And all nations shall call you blessed: for ye shall be a delightsome land, saith the LORD of hosts.

அப்பொழுது எல்லா ஜாதிகளும் உங்களைப் பாக்கியவான்கள் என்பார்கள்; தேசம் விரும்பப்படத்தக்கதாயிருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక అన్యజనులందరును మిమ్మును ధన్యులందురని సైన్య ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

Prayer:

Thank you Lord, for such a great promise. Let the whole world know your love and whomsoever, standing as living witness to your name be happy by all means in all places. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Friday, 2 December 2016

Today's Word - Ruth 2:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Ruth 2:12

The LORD recompense thy work, and a full reward be given thee of the LORD God of Israel, under whose wings thou art come to trust.

உன் செய்கைக்குத்தக்க பலனைக் கர்த்தர் உனக்குக் கட்டளையிடுவாராக. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின்கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன்கிடைப்பதாக என்றான்.

యెహోవా నీవు చేసినదానికి ప్రతిఫలమిచ్చును; ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా రెక్కలక్రింద సురక్షితముగా నుండునట్లు నీవు వచ్చితివి; ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమాన మిచ్చునని ఆమెకుత్తర మిచ్చెను.

Prayer:

We come under your wings Lord Jesus, our reward comes with you. Help us to stay truthful, till the very end, and, obtain the crown of reward. Pray for United Arab Emirates. Let this country be washed by the blood of Jesus and let there be a big revival. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 1 December 2016

Today's Word - Nahum 1:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Nahum 1:12

Thus saith the LORD; Though they be quiet, and likewise many, yet thus shall they be cut down, when he shall pass through. Though I have afflicted thee, I will afflict thee no more.

கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: அவர்கள் சம்பூரணமடைந்து அநேகராயிருந்தாலும் அறுப்புண்டு போவார்கள்; அவன் ஒழிந்துபோவான்; உன்னை நான் சிறுமைப்படுத்தினேன், இனி உன்னைச் சிறுமைப்படுத்தாதிருப்பேன்.

యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగావారు విస్తారజనమై పూర్ణ బలము కలిగియున్నను కోతయందైనట్లు వారు కోయబడి నిర్మూల మగుదురు; నేను నిన్ను బాధ పరచితినే, నేను నిన్నిక బాధపెట్టను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, those who stand against you and your children might be many and powerful. But they will perish. Pray for all churches and believers persecuted all over the world. Heal them and comfort them. Change the heart of people who govern or change the government itself. Pray for Portugal and Dominican Republic. Bless this land and you govern them. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org