Wednesday, 30 November 2016

Today's Word - Psalm 30:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 30:11

Thou hast turned for me my mourning into dancing: thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness;

என் புலம்பலை ஆனந்தக் களிப்பாக மாறப்பண்ணினீர்; என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உம்மைக் கீர்த்தனம் பண்ணும்படியாக நீர் என் இரட்டைக் களைந்துபோட்டு, மகிழ்ச்சியென்னும் கட்டினால் என்னை இடைகட்டினீர்.

నా ప్రాణము మౌనముగా నుండక నిన్ను కీర్తించునట్లు నా అంగలార్పును నీవు నాట్యముగా మార్చి యున్నావు.

Prayer:

Thank you Lord for such a transformation in our lives. Mourning to dancing, and grief to joy. Pray for Yemen and Barbados. Bless these countries and let them rejoice in you. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 29 November 2016

Today's Word - Psalm 29:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 29:11

The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.

கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குப் பெலன்கொடுப்பார்; கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குச் சமாதானம் அருளி, அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார்.

యెహోవా తన ప్రజలకు బలము ననుగ్రహించును యెహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగజేసి వారి నాశీర్వదించును.

Prayer:

Strengthen us Lord, that we may go out in to this world, and preach the gospel, to every living being, in every part of the world. Let's take this message of love to people in corners, who haven't yet heard this. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 28 November 2016

Today's Word - Deuteronomy 28:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 28:11

And the LORD shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the LORD sware unto thy fathers to give thee.

உனக்குக் கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்தில், கர்த்தர் உன் கர்ப்பத்தின் கனியிலும், உன் மிருகஜீவன்களின் பலனிலும், உன் நிலத்தின் கனியிலும் உனக்குப் பரிபூரண நன்மை உண்டாகக் கட்டளையிடுவார்.

మరియు యెహోవా నీకిచ్చెదనని నీ పితరులతో ప్రమాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గర్భఫల విషయములోను నీ పశు వుల విషయములోను నీ నేలపంట విషయములోను నీకు సమృద్ధిగా మేలు కలుగజేయును.

Prayer:

Lord we pray that, make us grow in both spiritual, and worldly wisdom, and in all aspects of life. Bless the couples who do not have children. Bless the business which are struggling. Let's stand as witness to your name. Pray for Panama, Mauritania and Albania. Bless these countries, Let them also grow in you. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 27 November 2016

Today's Word - Proverbs 27:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 27:11

My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me.

என் மகனே, என்னை நிந்திக்கிறவனுக்கு நான் உத்தரவுகொடுக்கத்தக்கதாக, நீ ஞானவானாகி, என் இருதயத்தைச் சந்தோஷப்படுத்து.

నా కుమారుడా, జ్ఞానమును సంపాదించి నా హృద యమును సంతోషపరచుము. అప్పుడు నన్ను నిందించువారితో నేను ధైర్యముగా మాటలాడుదును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, be it far from us, putting your name to shame. Help us to use every single chance, to glorify your name and let the world see your love, in our walk and talk. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 26 November 2016

Today's Word - Leviticus 26:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Leviticus 26:11

And I set my tabernacle among you: and my soul shall not abhor you.

உங்கள் நடுவில் என் வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபிப்பேன்; என் ஆத்துமா உங்களை அரோசிப்பதில்லை.

నా మందిరమును మీ మధ్య ఉంచెదను; మీ యందు నా మనస్సు అసహ్యపడదు.

Prayer:

Thank you Lord for giving us, such a great privilege, by this promise. Let your house be built, in every ones heart. Be with us today and forever more. Lead us according to your will. In Jesus powerful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 25 November 2016

Today's Word - Proverbs 25:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 25:11

A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver.

ஏற்ற சமயத்தில் சொன்ன வார்த்தை வெள்ளித்தட்டில் வைக்கப்பட்ட பொற்பழங்களுக்குச் சமானம்.

సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చిత్రమైన వెండి పళ్లెములలో నుంచబడిన బంగారు పండ్లవంటిది.

Prayer:

Bless our tongue Lord, that we may speak your word at the right time, which brings healing, comfort and confidence. Pray for Suriname. Bless this country, and let your word lead them through. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 24 November 2016

Today's Word - Exodus 24:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Exodus 24:11

And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand: also they saw God, and did eat and drink.

அவர் இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய அதிபதிகள்மேல் தம்முடைய கையை நீட்டவில்லை; அவர்கள் தேவனைத் தரிசித்து, பின்பு புசித்துக் குடித்தார்கள்.

ఆయన ఇశ్రాయేలీయులలోని ప్రధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; వారు దేవుని చూచి అన్నపానములు పుచ్చుకొనిరి.

Prayer:

Dear Lord Jesus, forgive our sins, keep us away from your wrath. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 23 November 2016

Today's Word - Proverbs 23:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 23:11

For their redeemer is mighty; he shall plead their cause with thee.

அவர்களுடைய மீட்பர் வல்லவர்; அவர் உன்னுடனே அவர்களுக்காக வழக்காடுவார்.

వారి విమోచకుడు బలవంతుడు ఆయన వారిపక్షమున నీతో వ్యాజ్యెమాడును.

Prayer:

Let the world look at us and say, our saviour is strong, and he takes up our cases against anyone. Thank you Lord, for taking care of us, like the apple of your eye. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 22 November 2016

Today's Word - Revelation 22:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Revelation 22:11

He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.

அநியாயஞ்செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயஞ்செய்யட்டும்; அசுத்தமாயிருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாயிருக்கட்டும்; நீதியுள்ளவன் இன்னும் நீதிசெய்யட்டும்; பரிசுத்தமுள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும்.

అన్యాయము చేయువాడు ఇంకను అన్యాయమే చేయనిమ్ము, అపవిత్రుడైన వాడు ఇంకను అపవిత్రుడుగానే యుండ నిమ్ము, నీతి మంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిమ్ము. పరి శుద్ధుడు ఇం.

Prayer:

Grant us Lord, the hearts desire, to be amidst the righteous crowd, and let our hearts rejoice in you. As we live in the end times, let's not get carried away, by the happiness and riches the wicked hold, but to hold on to you. Pray for Lebanon. Bless its citizens and let them hold on to you for everything. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 21 November 2016

Today's Word - Proverbs 21:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 21:11

When the scorner is punished, the simple is made wise: and when the wise is instructed, he receiveth knowledge.

பரியாசக்காரனைத் தண்டிக்கும்போது பேதை ஞானமடைவான். ஞானவான் போதிக்கப்படும்போது அறிவடைவான்.

అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జ్ఞానము లేని వాడు జ్ఞానము పొందును జ్ఞానముగలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, give us this smartness of learning from others mistake, rather we burning our fingers. At the same time, as your word says, let's warn them, who get into trouble, to keep them safe with love in Jesus. We pray this in the name of our Lord and Saviour, Jesus Christ. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 20 November 2016

Today's Word - Jeremiah 20:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Jeremiah 20:11

But the LORD is with me as a mighty terrible one: therefore my persecutors shall stumble, and they shall not prevail: they shall be greatly ashamed; for they shall not prosper: their everlasting confusion shall never be forgotten.

கர்த்தரோ பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் என்னோடு இருக்கிறார்; ஆகையால் என்னைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் மேற்கொள்ளாமல் இடறுவார்கள்; தங்கள் காரியம் வாய்க்காதபடியால் மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள்; மறக்கப்படாத நித்திய இலச்சை அவர்களுக்கு உண்டாகும்.

అయితే పరాక్రమముగల శూరునివలె యెహోవా నాకు తోడైయున్నాడు; నన్ను హింసించు వారు నన్ను గెలువక తొట్రిల్లుదురు; వారు యుక్తిగా జరుపుకొనరు గనుక బహుగా సిగ్గుపడుదురు, వారెన్న డును మరువబడని నిత్యావమానము పొందుదురు.

Prayer:

Thank you Lord, that, You've turned our mourning into dancing. When you make our enemies to be our footstool Lord, make us humble. Let's not rejoice over their fall, but learn a lesson and keep in mind that, YOU, ARE, in control and thank you. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 19 November 2016

Today's Word - 2 Chronicles 19:11

<THEOPHONY>

Today's Word - 2 Chronicles 19:11

Whatever case comes to you, from your brethren who dwell in their cities, whether of bloodshed or offences, against law or commandment, against statutes or ordinances, you shall warn them, lest they trespass against the Lord, and wrath come upon you and your brethren. Do this, and you will not be guilty, - 2 Chronicles 19:10

Prayer:

Dear Lord Jesus, make us like Joab, that we may encourage and help each other in the spiritual warfare, and hold each other to escape, the bloodshed of, losing family, children, peace and happiness. Let's not sin against you anymore, in any way, knowingly or unknowingly. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 18 November 2016

Today's Word - Matthew 18:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 18:11

For the Son of man is come to save that which was lost.

Prayer:

Dear Lord Jesus, thank you, for you came to this world to save us from our sins. But let's not turn back to our sins, as the dog returns to it vomit. We pray for Morocco and Latvia, bless these countries on their national day. Let them be washed with your blood, as you came to save them as well. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Thursday, 17 November 2016

Today's Word - Acts 17:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Acts 17:11

These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.

அந்தப் பட்டணத்தார் மனோவாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, காரியங்கள் இப்படியிருக்கிறதா என்று தினந்தோறும் வேதவாக்கியங்களை ஆராய்ந்துபார்த்ததினால், தெசலோனிக்கேயில் உள்ளவர்களைப்பார்க்கிலும் நற்குணசாலிகளாயிருந்தார்கள்.

వీరు థెస్సలొనీకలో ఉన్న వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెప్పిన సంగతులు ఆలాగున్నవో లేవో అని ప్రతిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచ్చిరి.

Prayer:

Today's gadgets are so tempting, that we use them for reading Bible, but, get distracted to reading emails and social chats. Help us Lord, that we become like men, mentioned in this verse, who gave serious attention to your word. Let our quiet time and Prayer Time, be free from gadgets, or anything, which can steal our time with you. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 16 November 2016

Today's Word - 1 Chronicles 16:11

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Chronicles 16:11

Seek the LORD and his strength, seek his face continually.

கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையையும் நாடுங்கள்; அவர் சமுகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள்.

యెహోవాను ఆశ్రయించుడి ఆయన బలము నాశ్రయించుడిఆయన సన్నిధి నిత్యము వెదకుడి.

Prayer:

A small exercise: Please take a piece of paper. Pen down your spend for the past 6 months. Is our spend on the Lord and His kingdom or on our likes and lust

Forgive us Lord, we've been searching for peace, joy and hope in all the wrong places, but we forgot to look to you. Please forgive us and cleanse our hearts, so our focus stays in you and only you. In Jesus merciful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 15 November 2016

Today's Word - Exodus 15:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Exodus 15:11

Who is like unto thee, O LORD, among the gods? who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?

கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? பரிசுத்தத்தில் மகத்துவமுள்ளவரும், துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரும், அற்புதங்களைச் செய்கிறவருமாகிய உமக்கு ஒப்பானவர் யார்?

యెహోవా, వేల్పులలో నీవంటివాడెవడు పరిశుద్ధతనుబట్టి నీవు మహానీయుడవు స్తుతికీర్తనలనుబట్టి పూజ్యుడవు అద్భుతములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు.

Prayer:

There's none like you Oh Lord. You are Lord of Lords, King of Kings who is holy and thou art worthy of praise. Your ways, none can imagine. Thank you for making us your children. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 14 November 2016

Today's Word - Luke 14:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Luke 14:11

For whosoever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

தன்னைத்தான் உயர்த்துகிறவனெவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார்.

తన్ను తాను హెచ్చించుకొను ప్రతివాడును తగ్గింపబడును; తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడు హెచ్చింపబడునని చెప్పెను.

Prayer:

Give us a humble heart Lord, that by our every single move, your name be glorified Lord Jesus. Let's not boast about anything or anyone, but you alone. Help us to wait on you, and you'll lift us in your time. In the name of our Lord and Saviour Jesus Christ we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 13 November 2016

Today's Word - Mark 13:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Mark 13:11

But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost.

அவர்கள் உங்களைக் கொண்டுபோய் ஒப்புக்கொடுக்கும்போது, நீங்கள் என்ன பேசுவோமென்று முன்னதாகக் கவலைப்படாமலும் சிந்தியாமலுமிருங்கள்; அந்த நாழிகையிலே உங்களுக்கு எது அருள்செய்யப்படுமோ அதையே பேசுங்கள்; ஏனெனில் பேசுகிறவர்கள் நீங்களல்ல, பரிசுத்த ஆவியே பேசுகிறவர்.

వారు మిమ్మును అప్పగించుటకు కొనిపోవు నప్పుడు మీరుఏమి చెప్పుదుమా అని ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయ్యబడునో అదే చెప్పుడి; చెప్పువాడు పరిశుద్ధాత్మయే గాని మీరు కారు.

Prayer:

In times of trouble and persecution Lord, be with us, and fill us with your holy spirit, that we may not prepare in advance, but wait for your word in time. Let your name be glorified. In Jesus compassionate name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 11 November 2016

Today's Word - Deuteronomy 11:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 11:11

But the land, whither ye go to possess it, is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven:

நீங்கள் சுதந்தரிக்கப்போகிற தேசமோ, மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளுமுள்ள தேசம்; அது வானத்தின் மழைத் தண்ணீரைக் குடிக்கும் தேசம்;

మీరు నది దాటి స్వాధీన పరచుకొనుటకు వెళ్లుచున్న దేశము కొండలు లోయలు గల దేశము.

Prayer:

We commit and surrender to your will Lord. Wherever you lead, we'll go, as that would be a land of blessing, filled with hills and valleys, with fresh water. We pray for Rhodesia, Poland and Angola. Bless them and let also surrender to your will. In Jesus marvellous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 10 November 2016

Today's Word - Proverbs 10:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 10:11

The mouth of a righteous man is a well of life: but violence covereth the mouth of the wicked.

நீதிமானுடைய வாய் ஜீவஊற்று; கொடுமையோ துன்மார்க்கனுடைய வாயை அடைக்கும்.

నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భక్తిహీనుల నోరు బలాత్కారము మరుగుపరచును.

www.theophony.org

Wednesday, 9 November 2016

Today's Word - Psalm 9:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 9:11

Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.

சீயோனில் வாசமாயிருக்கிற கர்த்தரைக் கீர்த்தனம்பண்ணி, அவர் செய்கைகளை ஜனங்களுக்குள்ளே அறிவியுங்கள்.

సీయోను వాసియైన యెహోవాను కీర్తించుడిఆయన క్రియలను ప్రజలలో ప్రచురము చేయుడి.

Prayer:

Dear Lord Jesus, fill our mouths with your praise. Give us new songs, and heavenly tunes. Pray for Cambodia on their national day. Let them praise your name today and forever. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 8 November 2016

Today's Word - Proverbs 8:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 8:11

For wisdom is better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it.

முத்துக்களைப்பார்க்கிலும் ஞானமே நல்லது; இச்சிக்கப்படத்தக்கவைகளெல்லாம் அதற்கு நிகரல்ல.

జ్ఞానము ముత్యములకన్న శ్రేష్ఠమైనది విలువగల సొత్తులేవియు దానితో సాటి కావు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, fill us with your wisdom and strength, that we may wear a jewel, which never fades, none steals, else someone takes our life for it. Give us the heavenly wisdom, which was given to Solomon, Paul and so on, which is still the talk of the world, even after many thousand years. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 7 November 2016

Today's Word - Matthew 7:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 7:11

If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?

ஆகையால், பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளைக் கொடுக்க அறிந்திருக்கும்போது, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளைக் கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா?

పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి యీవుల నిచ్చును.

Prayer:

Your grace is limitless, hence, you've sacrificed your son for our sins. Help us to grow in belief. We lift up our heart's plea to your holy presence. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 6 November 2016

Today's Word - 1 Corinthians 6:11

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Corinthians 6:11

And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.

உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்தீர்கள்; ஆயினும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலும், நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், நீதிமான்களாக்கப்பட்டீர்கள்.

మీలో కొందరు అట్టివారై యుంటిరి గాని, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామమునను మన దేవుని ఆత్మయందును మీరు కడుగబడి, పరిశుద్ధపరచబడినవారై నీతిమంతులుగా తీర్చ బడితిరి.

Prayer:

Wash us Oh Lord, that we may be made holy, righteous and your spirit lives in us. In the name of our Lord and Saviour Jesus Christ we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 5 November 2016

Today's Word - 1 John 5:11

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 John 5:11

And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.

தேவன் நமக்கு நித்தியஜீவனைத் தந்திருக்கிறார், அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறதென்பதே அந்தச் சாட்சியாம்.

దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని అంగీకరింపని వాడు జీవములేని వాడే.

Prayer:

Dear Lord Jesus, let our witness be similar to the one in this verse. Our life is in you. Let our witness also be in you. Lead and guide us through. In Jesus marvellous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 4 November 2016

Today's Word - Acts 4:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Acts 4:11

This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner.

வீடுகட்டுகிறவர்களாகிய உங்களால் அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட அவரே மூலைக்குத் தலைக்கல்லானவர்.

ఇల్లు కట్టువారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను.

Prayer:

This is how you turn, the lives of the ones who look unto you Lord. When the whole world rejects, you lift your children, to heights amazing, in the sight of others. Thank you, and help us, to keep our focus in you, even when you keep us in such great heights. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 3 November 2016

Today's Word - Ecclesiastes 3:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Ecclesiastes 3:11

He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end.

அவர் சகலத்தையும் அதினதின் காலத்திலே நேர்த்தியாகச் செய்திருக்கிறார்; உலகத்தையும் அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்திருக்கிறார்; ஆதலால் தேவன் ஆதிமுதல் அந்தம்மட்டும் செய்துவரும் கிரியையை மனுஷன் கண்டுபிடியான்.

దేనికాలమునందు అది చక్కగా నుండునట్లు సమస్తమును ఆయన నియమించియున్నాడు; ఆయన శాశ్వతకాల జ్ఞానమును నరుల హృదయమందుంచి యున్నాడుగాని దేవుడు చేయుక్రియలను పరిశీలనగా తెలిసికొనుటకు అది చాలదు.

Prayer:

Many a times Lord, we tend to forget your goodness, and we still keep on asking for more. Create in us a contented heart, filled with thanksgiving, so that we remain grateful to you. We pray for Panama and Dominica. Bless these nations, and let them also be grateful to you, for the grace showered on them. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 2 November 2016

Today's Word - Proverbs 2:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 2:11

Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:

நல்யோசனை உன்னைக் காப்பாற்றும், புத்தி உன்னைப் பாதுகாக்கும்.

బుద్ధి నిన్ను కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, as your word says, help us to grow wise, and gain knowledge according to your purpose, so that our ways are guarded and we stand safe. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 1 November 2016

Today's Word - Deuteronomy 1:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 1:11

The LORD God of your fathers make you a thousand times so many more as ye are, and bless you, as he hath promised you!

நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறதைப் பார்க்கிலும் ஆயிரமடங்கு அதிகமாகும்படி உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குச் சொல்லியபடியே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.

మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీ జనసంఖ్యను వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువచేసి, తాను మీతో చెప్పినట్లు మిమ్మును ఆశీర్వదించునుగాక.

Prayer:

Thank you Lord for such a promise in the beginning of this month. We claim this promise in your name. Increase our faith, our time in prayer. Increase our love for you. We pray for Antigua and Barbuda. Let the citizens of these countries also grow in believing you. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org