Monday, 31 October 2016

Today's Word - 2 Chronicles 31:10

<THEOPHONY>

Today's Word - 2 Chronicles 31:10

And Azariah the chief priest of the house of Zadok answered him, and said, Since the people began to bring the offerings into the house of the LORD, we have had enough to eat, and have left plenty: for the LORD hath blessed his people; and that which is left is this great store.

சாதோக்கின் சந்ததியானாகிய அசரியா என்னும் பிரதான ஆசாரியன் அவனை நோக்கி: இந்தக் காணிக்கையைக் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குக் கொண்டுவரத் தொடங்கினதுமுதல் நாங்கள் சாப்பிட்டுத் திர்ப்தியடைந்தோம்; இன்னும் மிச்சமும் இருக்கிறது; கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதித்ததினால் இந்தத் திரட்சியான அம்பாரம் மீந்திருக்கிறது என்றான்.

యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచ్చుట మొదలుపెట్టినప్పటినుండి మేము సమృద్ధిగా భోజనముచేసినను చాలా మిగులుచున్నది; యెహోవా తన జనులను ఆశీర్వదించినందున ఇంత గొప్పరాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా

Prayer:

Our father, let not only our hearts, let our barns also be full, because of your blessing. Give us a thankful heart, so that we may bring in our time, tithe and talent as offering to you, without fail. Let our offering be pleasing in your presence In Jesus marvellous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 30 October 2016

Today's Word - Psalm 30:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 30:10

Hear, O LORD, and have mercy upon me: LORD, be thou my helper.

கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன்; கர்த்தரை நோக்கிக் கெஞ்சினேன்.

యెహోవా, ఆలకింపుము నన్ను కరుణింపుము యెహోవా, నాకు సహాయుడవై యుండుము.

Prayer:

Dear Lord Jesus, let us not become complacent when you bless, and leave you. Rather let's be glorifying your name, and go extra miles in your strength. Hear our cry, have mercy on us, and be our helper. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 29 October 2016

Today's Word - 1 Chronicles 29:10

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Chronicles 29:10

Wherefore David blessed the LORD before all the congregation: and David said, Blessed be thou, LORD God of Israel our father, for ever and ever.

ஆகையால் தாவீது சபை அனைத்தின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்திச் சொன்னது: எங்கள் தகப்பனாகிய இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, சதாகாலங்களிலும் தேவரீருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக.

రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము పూర్ణముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇట్లు స్తోత్రములు చెల్లించెనుమాకు తండ్రిగానున్న ఇశ్రాయేలీయుల దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు స్తోత్రార్హుడవు.

Prayer:

Yes Lord, in the day you give us victory, let's be like David, praising and thanking you for what you've done. Teach us to humble ourselves and win over everything. Pray for Turkey. Bless them from this independence day onwards, that every living creature in Turkey praises your holy name. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 28 October 2016

Today's Word - 1 Chronicles 28:10

📌              <THEOPHONY>              📌

📖 Today's Word - 1 Chronicles 28:10 📖

Take heed now; for the LORD hath chosen thee to build an house for the sanctuary: be strong, and do it.

இப்போதும் எச்சரிக்கையாயிரு; பரிசுத்த ஸ்தலமாக ஒரு ஆலயத்தைக் கட்டுவதற்குக் கர்த்தர் உன்னைத் தெரிந்துகொண்டார்; நீ திடன்கொண்டு அதை நடப்பி என்று சொன்னான்.

పరిశుద్ధ స్థలముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కట్టించుటకై యెహోవా నిన్ను కోరుకొనిన సంగతి మనస్సునకు తెచ్చుకొని ధైర్యము వహించి పని జరిగింపుము.

🙏 Prayer: 🙏

Amen Lord. Thank you for selected us to be part in building your house. Strengthen our faith, physic and in every aspect, so that the greater commission be fulfilled, according to YOUR plan and purpose. We pray for Czech Republic. Bless them, and select every Czech citizen to build your kingdom. In Jesus glorious name we pray. Amen.

📱📻 www.theophony.org 📽📡

Thursday, 27 October 2016

Today's Word - Psalm 27:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 27:10

When my father and my mother forsake me, then the LORD will take me up.

என் தகப்பனும் என் தாயும் என்னைக் கைவிட்டாலும், கர்த்தர் என்னைச் சேர்த்துக்கொள்ளுவார்.

నా తలిదండ్రులు నన్ను విడిచినను యెహోవా నన్ను చేరదీయును.

Prayer:

Lord you are our support, anytime and every time. Our parents, spouses, children, friends, any other may forsake us. But you will be with us till the very end. We pray for Turkmenistan, Saint Vincent and the Grenadines. Bless them. Be their support forever. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 26 October 2016

Today's Word - Matthew 26:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 26:10

When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.

இயேசு அதை அறிந்து, அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் இந்த ஸ்திரீயை ஏன் தொந்தரவுபடுத்துகிறீர்கள்? என்னிடத்தில் நற்கிரியையைச் செய்திருக்கிறாள்.

యేసు ఆ సంగతి తెలిసి కొనిఈ స్త్రీ నా విషయమై యొక మంచి కార్యము చేసెను; ఈమెను మీరేల తొందరపెట్టుచున్నారు?

Prayer:

Lord, either knowingly or unknowingly, let us not be a hindrance to our fellow believers. By our walk and talk, let people be touched with your love and give us a greater part in building your kingdom. Pray for Austria today on their national day. Bless this country. Let them stand forever as witnesses to you. In Jesus beloved name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 25 October 2016

Today's Word - Psalm 25:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 25:10

All the paths of the LORD are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.

கர்த்தருடைய உடன்படிக்கையையும் அவருடைய சாட்சிகளையும் கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு, அவருடைய பாதைகளெல்லாம் கிருபையும் சத்தியமுமானவைகள்.

ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసన ములను గైకొనువారి విషయములో యెహోవాత్రోవలన్నియు కృపాసత్యమయములై యున్నవి.

Prayer:

Yes Lord. Your word in conditional. If we keep your agreement, and stand as witness, your ways are full of mercy and good faith. Help us to remain so, and take your word seriously, with holy reverence. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 24 October 2016

Today's Word - Proverbs 24:10

📌              *<THEOPHONY>*              📌

📖 Today's Word - Proverbs 24:10  📖

If thou faint in the day of adversity, thy strength is small.

ஆபத்துக்காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாயானால், உன் பெலன் குறுகினது.

శ్రమదినమున నీవు క్రుంగినయెడల నీవు చేతకాని వాడవగుదువు.

🙏🏻 *Prayer*: 🙏🏻

Help us Lord, to get rid of our unbelief. Let's not look at the problem, and wonder how big it is, but to trust in you, and claim, "I have a big God". Let's not give up in times of trouble. Let your sustaining grace carry us. Pray for Zambia. Bless the Zambians, lead them and use them. In Jesus compassionate name we pray. Amen.

📱📻 *www.theophony.org* 📽📡

Sunday, 23 October 2016

Today's Word - Job 23:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Job 23:10

But he knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold.

ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார்; அவர் என்னைச் சோதித்தபின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன்.

నేను నడచుమార్గము ఆయనకు తెలియునుఆయన నన్ను శోధించిన తరువాత నేను సువర్ణమువలె కనబడుదును.

Prayer:

Yes Lord. You are the potter, and we are the clay. Though you press and shake, it's for us to take shape. Once we've gone through the grill, we will be shining. Help us to endure and be true to you. In Jesus amazing name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 20 October 2016

Today's Word - Deuteronomy 20:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 20:10

When thou comest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it.

நீ ஒரு பட்டணத்தின்மேல் யுத்தம்பண்ண நெருங்கும்போது, அந்தப் பட்டணத்தாருக்குச் சமாதானம் கூறக்கடவாய்.

యుధ్దము చేయుటకు మీరొక పురముమీదికి సమీ పించునప్పుడు సమాధానము నిమిత్తము రాయబారమును పంపవలెను. సమాధానమని అది నీకు ఉత్తర మిచ్చి.

Prayer:

Such a glorious position you've put us in Lord. When we declare peace to others, if they accept then will serve us, if not you make win over them and they still serve. We are conquerors in your name. Dear Lord Jesus, we proclaim peace to those who stand against you and your kingdom. Let your will be fulfilled and your heavenly peace fill this earth. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 19 October 2016

Today's Word - Psalms 19:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 19:10

More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.

அவைகள் பொன்னிலும், மிகுந்த பசும்பொன்னிலும் விரும்பப்படத்தக்கதும், தேனிலும் தேன்கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளிதேனிலும் மதுரமுள்ளதுமாய் இருக்கிறது.

అవి బంగారుకంటెను విస్తారమైన మేలిమి బంగారు కంటెను కోరదగినవితేనెకంటెను జుంటితేనెధారలకంటెను మధురమైనవి.

Prayer:

Yes Lord, more than gold, riches of this world or even honey, your word transforms fools to wise, your righteousness brings clarity and fear of the Lord makes us withstand and make right decisions. Lead us Lord, till the very end. In Jesus name we pray. Amen

www.theophony.org

Tuesday, 18 October 2016

Today's Word - Acts 18:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Acts 18:10

For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee: for I have much people in this city.

நான் உன்னுடனேகூட இருக்கிறேன், உனக்குத் தீங்குசெய்யும்படி ஒருவனும் உன்மேல் கைபோடுவதில்லை; இந்தப் பட்டணத்தில் எனக்கு அநேக ஜனங்கள் உண்டு என்றார்.

నేను నీకు తోడైయున్నాను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి ఎవడును రాడు; ఈ పట్టణములో నాకు బహు జనమున్నదని పౌలుతో చెప్పగా.

Prayer:

Thank you Lord, for you've given us victory over those, who were against us. As your word says, YOU, have made the rejected stone to be a cornerstone. Thank you that you've shown that you stand by your children. In Jesus powerful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 17 October 2016

Today's Word - 1 Chronicles 17:10

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Chronicles 17:10

And since the time that I commanded judges to be over my people Israel. Moreover I will subdue all thine enemies. Furthermore I tell thee that the LORD will build thee an house.

உன் சத்துருக்களையெல்லாம் கீழ்ப்படுத்தினேன். இப்போதும் கர்த்தர் உனக்கு ஒரு வீட்டைக் கட்டுவார் என்பதை உனக்கு அறிவிக்கிறேன்.

నీ పగవారినందరిని నేను అణచి వేసెదను. అదియు గాకయెహోవా నీకు సంతతి కలుగజేయునని నేను నీకు తెలియజేసితిని.

Prayer:

Thank you Lord, for you've given us victory over those, who were against us. As your word says, YOU, have made the rejected stone to be a cornerstone. Thank you that you've shown that you stand by your children. In Jesus powerful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 16 October 2016

Today's Word - 1 Chronicles 16:10

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Chronicles 16:10

Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD.

அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தைக் குறித்து மேன்மைபாராட்டுங்கள்; கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களின் இருதயம் மகிழ்வதாக.

ఆయన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అతిశయించుడి యెహోవాను వెదకువారు హృదయమునందు సంతో షించుదురు గాక.

Prayer:

There's power in your holy name Dear Lord Jesus, and by your blood we are saved. We claim victory, over every power of darkness, sickness, pain and agony, In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 15 October 2016

Today's Word - 1 Corinthians 15:10

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Corinthians 15:10

But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed upon me was not in vain; but I laboured more abundantly than they all: yet not I, but the grace of God which was with me.

ஆகிலும் நான் இருக்கிறது தேவகிருபையினாலே இருக்கிறேன்; அவர் எனக்கு அருளிய கிருபை விருதாவாயிருக்கவில்லை; அவர்களெல்லாரிலும் நான் அதிகமாய்ப் பிரயாசப்பட்டேன்; ஆகிலும் நான் அல்ல, என்னுடனே இருக்கிற தேவகிருபையே அப்படிச் செய்தது.

అయినను నేనేమైయున్నానో అది దేవుని కృపవలననే అయియున్నాను. మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయనకృప నిష్ఫలము కాలేదు గాని, వారందరికంటె నేనెక్కువగా ప్రయాసపడితిని.

Prayer:

We are what we are today, is not because of our family background, positions and power we hold, or the financial backing, but, purely, your grace Lord. Though we do not deserve, but yet you are still gracious on us. Thank you Lord. Help us to glorify your name. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 14 October 2016

Today's Word - Joshua 14:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Joshua 14:10

And now, behold, the LORD hath kept me alive, as he said, these forty and five years, even since the LORD spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness: and now, lo, I am this day fourscore and five years old.

இப்போதும், இதோ, கர்த்தர் சொன்னபடியே என்னை உயிரோடே காத்தார்; இஸ்ரவேலர் வனாந்தரத்தில் சஞ்சரிக்கையில், கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை மோசேயோடே சொல்லி இப்போது நாற்பத்தைந்து வருஷமாயிற்று; இதோ, இன்று நான் எண்பத்தைந்து வயதுள்ளவன்.

యెహోవా చెప్పి నట్లు యెహోవా మోషేకు ఆ మాట సెలవిచ్చినప్పటి నుండి ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్యములో నడచిన యీ నలు వది ఐదు ఏండ్లు ఆయన నన్ను సజీవునిగా కాపాడి యున్నాడు; ఇదిగో నేనిప్పుడు ఎనబదియయిదేండ్ల వాడను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, it's not only for Moses, to Joshua, but for everyone of us. Your grace has been sufficient, and carried us this far. Even if we wander in waste land, there your grace surrounds us. Thank you and lead us in the days to come. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 13 October 2016

Today's Word - 1 Corinthians 13:10

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Corinthians 13:10

But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.

நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒழிந்துபோம்.

పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణముకానిది నిరర్థక మగును.

Prayer:

Yes Lord. When you come all the things of this world, which are unnecessary will fall apart, and they world would be filled with glory. Till then, give us the strength to stand firm in you. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 12 October 2016

Today's Word - Romans 12:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Romans 12:10

Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;

சகோதரசிநேகத்திலே ஒருவர்மேலொருவர் பட்சமாயிருங்கள்; கனம்பண்ணுகிறதிலே ஒருவருக்கொருவர் முந்திக்கொள்ளுங்கள்.

సహోదర ప్రేమ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగముగల వారై, ఘనతవిషయములో ఒకని నొకడు గొప్పగా ఎంచుకొనుడి.

Prayer:

Dear Lord Jesus, in the current world, we look at everyone as competition, in work,  family, ministry, and in every walk trying to overcome others. As your word says, help us to honor each other and be closely knit. In Jesus loving name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 10 October 2016

Today's Word - Jeremiah 10:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Jeremiah 10:10

But the LORD is the true God, he is the living God, and an everlasting king: at his wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide his indignation.

கர்த்தரோ மெய்யான தெய்வம்; அவர் ஜீவனுள்ள தேவன், நித்திய ராஜா; அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும்; அவருடைய உக்கிரத்தை ஜாதிகள் சகிக்கமாட்டார்கள்.

యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగ్రతకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు.

Prayer:

Forgive us our sins and keep us away from your anger Lord, as you are the true and eternal God. Let's sin no more and live according to your plans. Bless Fiji Island. From this National Day, let them know you more. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 9 October 2016

Today's Word - Proverbs 9:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 9:10

For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.

என்னாலே உன் நாட்கள் பெருகும்; உன் ஆயுசின் வருஷங்கள் விருத்தியாகும்.

నావలన నీకు దీర్ఘాయువు కలుగును నీవు జీవించు సంవత్సరములు అధికములగును.

Prayer:

Thank you Lord Jesus, for such a great blessing. As you multiply increase our days, make us fruitful in your kingdom, more than ever in the days to come. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 8 October 2016

Today's Word - Isaiah 8:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Isaiah 8:10

Take counsel together, and it shall come to nought; speak the word, and it shall not stand: for God is with us.

ஆலோசனை செய்யுங்கள், அது அபத்தமாகும்; வார்த்தையை வசனியுங்கள், அது நிற்காது; தேவன் எங்களோடே இருக்கிறார்.

ఆలోచన చేసికొనినను అది వ్యర్థమగును మాట పలికినను అది నిలువదు. దేవుడు మాతోనున్నాడు.

Prayer:

Thank you for yet another promise like, "No weapon formed against you shall prosper". As your word confirms our protection Lord, take all this anxiety from us and help us to simplify trust you and get rid of unbelief. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 6 October 2016

Today's Word - Ephesians 6:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Ephesians 6:10

Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.

கடைசியாக, என் சகோதரரே, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள்.

తుదకు ప్రభువుయొక్క మహాశక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.

Prayer:

Dear Lord Jesus, let's be rooted strong in you, put on your armor, delight in your strength and power. Use us ordinary people to do extraordinary things in your name. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 5 October 2016

Today's Word - Song of Solomon 5:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Song of Solomon 5:10

My beloved is white and ruddy, the chiefest among ten thousand.

என் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர்; பதினாயிரம்பேர்களில் சிறந்தவர்.

నా ప్రియుడు ధవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు పదివేలమంది పురుషులలో.

Prayer:

Lord, you are God, the Lily of the valley, King of Kings, Our Healer, Provider, Chief among Chiefs. We love you and adore you. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 4 October 2016

Today's Word - James 4:10

<THEOPHONY>

Today's Word - James 4:10

Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.

கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார்.

ప్రభువు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి. అప్పుడాయన మిమ్మును హెచ్చించును.

Prayer:

Lord, you love a broken and contrite spirit and lift them. Help us to be humble and lifted up. We surrender unto you to be conqueror in your name. We surrender unto you. Pray for Lesotho. Bless this country and let them be rooted in you. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 3 October 2016

Today's Word - Malachi 3:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Malachi 3:10

Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it.

என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படித் தசமபாகங்களையெல்லாம் பண்டசாலையிலே கொண்டு வாருங்கள்; அப்பொழுது நான் வானத்தின் பலகணிகளைத் திறந்து, இடங்கொள்ளாமற்போகுமட்டும் உங்கள்மேல் ஆசீர்வாதத்தை வருஷிக்கமாட்டேனோவென்று அதினால் என்னைச் சோதித்துப் பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

నా మందిరములో ఆహారముండునట్లు పదియవభాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు నన్ను శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండ్లను విప్పి,పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించెదనని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, you are our provider. Forgive us on robbing off the time, tithe and talents which you've given to us. We surrender everything in to your presence. Fill us with your Holy Spirit. Fill our mouths with praises and fulfill our needs too. Above all, use us in building your kingdom. We pray for Iraq on their national day. Let the citizens have freedom to worship you. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 2 October 2016

Today's Word - Revelation 2:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Revelation 2:10

Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.

நீ படப்போகிற பாடுகளைக்குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே; இதோ, நீங்கள் சோதிக்கப்படும்பொருட்டாகப் பிசாசானவன் உங்களில் சிலரைக் காவலில் போடுவான்; பத்துநாள் உபத்திரவப்படுவீர்கள். ஆகிலும் நீ மரணபரியந்தம் உண்மையாயிரு, அப்பொழுது ஜீவகிரீடத்தை உனக்குத் தருவேன்.

ఇదిగో మీరు శోధింపబడునట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోవుచున్నాడు; పది దినములు శ్రమ కలుగును; మరణమువరకు నమ్మకముగా ఉండుము. నేను నీకు జీవకిరీట మిచ్చెదను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, you shed your life for our sins. How can we forget this love? Strengthen our faith, so that we may strong in you, till the very end, and obtain the crown you bring for us. Let no trial, tribulation or struggle take us away from you. Pray for Guinea. Let them be rooted in you. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 1 October 2016

Today's Word Deuteronomy - 1:10

<THEOPHONY>

Today's Word Deuteronomy - 1:10

The LORD your God hath multiplied you, and, behold, ye are this day as the stars of heaven for multitude.

உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களைப் பெருகப்பண்ணினார்; இதோ, இந்நாளில் நீங்கள் வானத்து நட்சத்திரங்களைப்போலத் திரளாயிருக்கிறீர்கள்.

మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్ము విస్తరింప జేసెను గనుక నేడు మీరు ఆకాశ నక్షత్రములవలె విస్తరించి యున్నారు.

Prayer:

Thank you Lord for the blessings you've showered on us. Thank you for blessing us with a new month too. As we step in to this month, we commit ourselves in your hands. Take care of children, health and spiritual life. We pray for Cyprus, Nigeria and Tuvalu on their national day. Let them increase in you. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org