Thursday, 29 September 2016

Today's Word - Psalms 29:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 29:9

The voice of the LORD maketh the hinds to calve, and discovereth the forests: and in his temple doth every one speak of his glory.

கர்த்தருடைய சத்தம் பெண்மான்களை ஈனும்படி செய்து, காடுகளை வெளியாக்கும்; அவருடைய ஆலயத்திலுள்ள யாவரும் அவருடைய மகிமையைப் பிரஸ்தாபிக்கிறார்கள்.

యెహోవా స్వరము లేళ్ళను ఈనజేయును అది ఆకులు రాల్చును. ఆయన ఆలయములో నున్నవన్నియు ఆయనకే ప్రభా వము అనుచున్నవి.

Prayer:

Glory be to God. Yes. There's power in the name of Jesus. You move kings away from thrones and lift the humble. Glory, Glory, Glory to your name. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 28 September 2016

Today's Word - Deuteronomy 28:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 28:9

The LORD shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the LORD thy God, and walk in his ways.

நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளைக் கைக்கொண்டு, அவர் வழிகளில் நடக்கும்போது, கர்த்தர் உனக்கு ஆணையிட்டபடியே, உன்னைத் தமக்குப் பரிசுத்த ஜனமாக நிலைப்படுத்துவார்.

నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞల ననుసరించి ఆయన మార్గములలో నడుచుకొనిన యెడల యెహోవా నీకు ప్రమాణము చేసియున్నట్లు ఆయన తనకు ప్రతిష్టితజనముగా నిన్ను స్థాపించును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, help us to walk in your ways and keep your commandments. Let's not turn to right or left from doing your will. Keep us as your children forever. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 27 September 2016

Today's Word - Psalms 27:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 27:9

Hide not thy face far from me; put not thy servant away in anger: thou hast been my help; leave me not, neither forsake me, O God of my salvation.

உமது முகத்தை எனக்கு மறையாதேயும்; நீர் கோபத்துடன் உமது அடியேனை விலக்கிப்போடாதேயும்; நீரே எனக்குச் சகாயர்; என் இரட்சிப்பின் தேவனே, என்னை நெகிழவிடாமலும் என்னைக் கைவிடாமலும் இரும்.

నీ ముఖమును నాకు దాచకుము కోపముచేత నీ సేవకుని తోలివేయకుము. నా సహాయుడవు నీవే రక్షణకర్తవగు నా దేవా, నన్ను దిగనాడకుము నన్ను విడువకుము.

Prayer:

Dear Lord Jesus, we run to you for everything. If you cover your face for a moment, we would perish. Do not leave us out of your sight. In Jesus merciful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 26 September 2016

Today's Word - Leviticus 26:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Leviticus 26:9

For I will have respect unto you, and make you fruitful, and multiply you, and establish my covenant with you.

நான் உங்கள்மேல் கண்ணோக்கமாயிருந்து, உங்களைப் பலுகவும் பெருகவும்பண்ணி, உங்களோடே என் உடன்படிக்கையைத் திடப்படுத்துவேன்.

ఏలయనగా నేను మిమ్మును కటాక్షించి మీకు సంతానమిచ్చి మిమ్మును విస్త రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను స్థాపించెదను.

Prayer:

Thank you Lord for your promise. Remember your covenant and renew it with us. Forgive our sins. Bless us. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 25 September 2016

Today's Word - Psalms 25:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 25:9

The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.

சாந்தகுணமுள்ளவர்களை நியாயத்திலே நடத்தி, சாந்தகுணமுள்ளவர்களுக்குத் தமது வழியைப் போதிக்கிறார்.

న్యాయవిధులనుబట్టి ఆయన దీనులను నడిపించును తన మార్గమును దీనులకు నేర్పును.

Prayer:

Lord, you do not despise a contrite and broken heart. You make your ways clear to those who are humble and upright. Help us to be amidst this group, know your will and obey you. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 24 September 2016

Today's Word - Psalms 24:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 24:9

Lift up your heads, O ye gates; even lift them up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come in.

வாசல்களே, உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள்; அநாதி கதவுகளே, உயருங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார்.

గుమ్మములారా, మీ తలలు పైకెత్తికొనుడి, పురాతనమైన తలుపులారా, మహిమగల రాజు ప్రవేశించునట్లు మిమ్మును లేవనెత్తికొనుడి.

Prayer:

Come Lord Jesus, you are the King of Kings. Come soon. Let all the eternal doors be lifted up. Bless Guinea-Bissau as they celebrate their national day today. Let them know you more. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 23 September 2016

Today's Word - Matthew 23:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 23:9

And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.

பூமியிலே ஒருவனையும் உங்கள் பிதா என்று சொல்லாதிருங்கள்; பரலோகத்திலிருக்கிற ஒருவரே உங்களுக்குப் பிதாவாயிருக்கிறார்.

మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండ్రి అని పేరుపెట్టవద్దు; ఒక్కడే మీ తండ్రి; ఆయన పరలోకమందున్నాడు.

Prayer:

You gave us your name. Allowed us to call you Abba father. Help us to walk as your children in ways, which please you. Thank you. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 22 September 2016

Today's Word - Proverbs 22:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 22:9

Seest thou a man diligent in his business? he shall stand before kings; he shall not stand before mean men.

தன் வேலையில் ஜாக்கிரதையாயிருக்கிறவனை நீ கண்டால், அவன் நீசருக்கு முன்பாக நில்லாமல், ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான்.

తన పనిలో నిపుణతగలవానిని చూచితివా? అల్పులైనవారి యెదుట కాదు వాడు రాజుల యెదు టనే నిలుచును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, most of the times, we envy our neighbors, for what they have and we don't. Turn our eyes to look at poor and needy, compete in the act of compassion and help them at least with the basics for a living. We pray for Bulgaria and Mali today celebrating independence. Bless them, uphold them, in your live. In Jesus compassionate name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 21 September 2016

Today's Word - Matthew 21:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 21:9

And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.

முன்நடப்பாரும் பின்நடப்பாருமாகிய திரளான ஜனங்கள்: தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா! கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், உன்னதத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள்.

జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళ్లుచుండినవారును వెనుక వచ్చుచుండిన వారును దావీదు కుమారునికి జయము1ప్రభువు పేరట వచ్చువాడు స్తుతింపబడునుగాక సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము1అని కేకలు వేయుచుండిరి.

Prayer:

Lord, we praise and adore you, singing"Glory to the son of David. Blessing on him who comes in the name of the Lord: Glory in the highest". Be lifted in the throne of our praises. Bless Armenia, Belize and Malta on their national day. Keep them close to you and lead them. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 20 September 2016

Today's Word - Psalms 20:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 20:9

Save, LORD: let the king hear us when we call.

கர்த்தாவே, இரட்சியும்; நாங்கள் கூப்பிடுகிற நாளிலே ராஜா எங்களுக்குச் செவிகொடுப்பாராக.

యెహోవా, రక్షించుము మేము మొఱ్ఱపెట్టునపుడు రాజు మాకుత్తరమిచ్చును గాక.

Prayer:

Hear the cry of our heart, our Lord and Master. Restore us , so that we may, walk boldly as living testimonies of your goodness. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 19 September 2016

Today's Word - Psalms 19:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 19:9

The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether.

கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும், என்றைக்கும் நிலைக்கிறதுமாயிருக்கிறது; கர்த்தருடைய நியாயங்கள் உண்மையும், அவைகள் அனைத்தும் நீதியுமாயிருக்கிறது.

యెహోవాయందైన భయము పవిత్రమైనది, అది నిత్యము నిలుచునుయెహోవా న్యాయవిధులు సత్యమైనవి, అవి కేవలము న్యాయమైనవి

Prayer:

Yes Lord, your decisions are righteous and you are not human to change your mind frequently. As your word says, fear of the Lord is beginning of wisdom, grant us the Holy reverence, that we fear you and not powers of the world. On their national day, bless Saint Kitts and Nevis. Let them hold on to you. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 18 September 2016

Today's Word - Acts 18:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Acts 18:9

Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid, but speak, and hold not thy peace:

இராத்திரியிலே கர்த்தர் பவுலுக்குத் தரிசனமாகி: நீ பயப்படாமல் பேசு, மவுனமாயிராதே;

రాత్రివేళ దర్శనమందు ప్రభువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, మౌనముగా ఉండకుము

Prayer:

Dear Lord Jesus, give us the courage to preach like Paul, in any given situation. You've given lot more than what Paul had, in terms of facilities. Help us to invest in your kingdom, our time, talent and tithe. In Jesus wonderful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 17 September 2016

Today's Word - Job 17:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Job 17:9

The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger.

நீதிமான் தன் வழியை உறுதியாய்ப் பிடிப்பான்; சுத்தமான கைகளுள்ளவன் மேன்மேலும், பலத்துப்போவான்.

అయితే నీతిమంతులు తమ మార్గమును విడువకప్రవర్తించుదురునిరపరాధులు అంతకంతకు బలము నొందుదురు

Prayer:

Strengthen us and make us to walk upright before you Lord, that we may do greater things in you, which no one can imagine. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 16 September 2016

Today's Word - 1 Chronicles 16:9

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Chronicles 16:9

Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works.

அவரைப் பாடி, அவரைக் கீர்த்தனம்பண்ணி, அவருடைய அதிசயங்களையெல்லாம் தியானித்துப் பேசுங்கள்.

ఆయననుగూర్చి పాడుడి ఆయనను కీర్తించుడిఆయన అద్భుత క్రియలన్నిటినిగూర్చి సంభాషణ చేయుడి

Prayer:

Dear Lord Jesus, we surrender us to you and the talents you've given us as offering. Use us too in glorifying your name. We pray for Malaysia, Mexico and Papua New Guinea. Bless these countries as they celebrate their national Day. Let them be filled with your love and use them for your glory. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 15 September 2016

Today's Word - Proverbs 15:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 15:9

The way of the wicked is an abomination unto the LORD: but he loveth him that followeth after righteousness.

துன்மார்க்கனுடைய வழி கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது; நீதியைப் பின்பற்றுகிறவனையோ அவர் நேசிக்கிறார்.

భక్తిహీనుల మార్గము యెహోవాకు హేయము నీతి ననుసరించువానిని ఆయన ప్రేమించును.

Prayer:

Keep us away from evil thoughts and doing. Help us to walk in righteous path and be dear to you. Today we remember our brothers and sisters in Christ, from El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras and Nicaragua, celebrating their National Day. Keep them in righteous path all through. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 14 September 2016

Today's Word - Zechariah 14:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Zechariah 14:9

And the LORD shall be king over all the earth: in that day shall there be one LORD, and his name one.

அப்பொழுது கர்த்தர் பூமியின் மீதெங்கும் ராஜாவாயிருப்பார்; அந்நாளில் ஒரே கர்த்தர் இருப்பார், அவருடைய நாமமும் ஒன்றாயிருக்கும்.

యెహోవా సర్వలోక మునకు రాజైయుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒక్కడే అనియు, ఆయనకు పేరు ఒక్కటే అనియు తెలియ బడును.

Prayer:

Yes Lord, let every knee bow and every tongue confess that JESUS CHRIST IS LORD. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 13 September 2016

Today's Word - Hosea 13:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Hosea 13:9

O Israel, thou hast destroyed thyself; but in me is thine help.

இஸ்ரவேலே, நீ உனக்குக் கேடுண்டாக்கிக்கொண்டாய்; ஆனாலும் என்னிடத்தில் உனக்குச் சகாயம் உண்டு.

ఇశ్రాయేలూ, నీ సహాయకర్తనగు నాకు నీవు విరోధివై నిన్ను నీవే నిర్మూలము చేసికొనుచున్నావు

Prayer:

Forgive our sins Lord. If you do not watch over us even for a while, we'll be in pain. Be our help. Grant us your grace and lead us away from sin. In Jesus forgiving name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 12 September 2016

Today's Word - 2 Corinthians 12:9

<THEOPHONY>

Today's Word - 2 Corinthians 12:9

And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

அதற்கு அவர்: என் கிருபை உனக்குப்போதும்; பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். ஆகையால், கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி, என் பலவீனங்களைக்குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மைபாராட்டுவேன்.

అందుకునా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పెను. కాగా క్రీస్తు శక్తి నామీద నిలిచియుండు నిమిత్తము, విశేషముగా నా బలహీనతలయందె

Prayer:

Dear Lord Jesus, when we are weak, your grace takes us through. Thank you Lord, for carrying us thus far. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 11 September 2016

Today's Word - Isaiah 11:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Isaiah 11:9

They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain: for the earth shall be full of the knowledge of the LORD, as the waters cover the sea.

என் பரிசுத்த பர்வதமெங்கும் தீங்குசெய்வாருமில்லை; கேடுசெய்வாருமில்லை; சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும்.

నా పరిశుద్ధ పర్వతమందంతటను ఏ మృగమును హాని చేయదు నాశముచేయదు సముద్రము జలముతో నిండియున్నట్టు లోకము యెహోవానుగూర్చిన జ్ఞానముతో నిండి యుండును.

Prayer:

As the sea covered with water, fill the earth, with your word Lord, and give us also a share in taking your word to nations. Take away the pain and suffering. Let your children live in peace. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 10 September 2016

Today's Word - Romans 10:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Romans 10:9

That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.

என்னவென்றால், கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு, தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினாரென்று உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் இரட்சிக்கப்படுவாய்.

అదేమనగాయేసు ప్రభువని నీ నోటితో ఒప్పుకొని, దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయ నను లేపెనని నీ హృదయ మందు విశ్వసించినయెడల, నీవు రక్షింపబడుదువు

Prayer:
Lord, as your word says that if we have faith to the size of mustard seed, we can even move a mountain. Strengthen our faith Lord, so that, people around us can see greater things in you through us. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 9 September 2016

Today's Word - Psalms 9:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 9:9

The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.

சிறுமைப்பட்டவனுக்குக் கர்த்தர் அடைக்கலமானவர்; நெருக்கப்படுகிறகாலங்களில் அவரே தஞ்சமானவர்.

నలిగినవారికి తాను మహా దుర్గమగునుఆపత్కాలములలో వారికి మహా దుర్గమగును

Prayer:
We run into your presence, our tower of refuge. When we are crushed stand by us us and take us through. Thank you for being our Abba father. Bless Tajikistan today as this being their national day. Let the country be filled with your glory. In Jesus compassionate name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 8 September 2016

Today's Word - Nehemiah 8:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Nehemiah 8:9

And Nehemiah, which is the Tirshatha, and Ezra the priest the scribe, and the Levites that taught the people, said unto all the people, This day is holy unto the LORD your God; mourn not, nor weep. For all the people wept, when they heard the words of the law.

ஜனங்கள் எல்லாரும் நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளைக் கேட்டபோது, அழுதபடியால், திர்ஷாதா என்னப்பட்ட நெகேமியாவும், வேதபாரகனாகிய எஸ்றா என்னும் ஆசாரியனும், ஜனங்களுக்கு விளக்கிக்காட்டின லேவியரும் சகல ஜனங்களையும் நோக்கி: இந்த நாள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமான நாள்; நீங்கள் துக்கப்படவும் அழவும் வேண்டாம் என்றார்கள்.

జనులందరు ధర్మశాస్త్రగ్రంథపు మాటలు విని యేడ్వ మొదలుపెట్టగా, అధికారియైన నెహెమ్యాయు యాజకుడును శాస్త్రియునగు ఎజ్రాయును జనులకు బోధించు లేవీయులునుమీరు దుఃఖపడవద్దు, ఏడ్వవద్దు, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రతిష్ఠిత దినమని జనులతో చెప్పిరి

Prayer:
Dear Lord Jesus, raise up Nehemiahs, Ezras, and Levites within us, so that we may be an encouragement to those who are in tears. Today we pray for Republic of Macedonia. Let them be rooted in your word strongly and be a blessing. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 7 September 2016

Today's Word - Micah 7:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Micah 7:9

I will bear the indignation of the LORD, because I have sinned against him, until he plead my cause, and execute judgment for me: he will bring me forth to the light, and I shall behold his righteousness.

நான் கர்த்தருக்கு விரோதமாகப் பாவஞ்செய்தேன்; அவர் எனக்காக வழக்காடி என் நியாயத்தை விசாரிக்குமட்டும் அவருடைய கோபத்தைச் சுமப்பேன்; அவர் என்னை வெளிச்சத்திலே கொண்டுவருவார், அவருடைய நீதியைப் பார்ப்பேன்.

నేను యెహోవా దృష్టికి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వ్యాజ్యె మాడి నా పక్షమున న్యాయము తీర్చువరకు నేను ఆయన కోపాగ్నిని సహింతును; ఆయన నన్ను వెలుగులోనికి రప్పించును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను

Prayer:
Yes Lord, our sins have built a wall between you and us. Forgive our sins. Put us back on track of righteousness, in which you are pleased. Pray for Brazil, pray all Brazilians celebrating independence. Let them know your righteous path and love you more. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 6 September 2016

Today's Word - Galatians 6:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Galatians 6:9

And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.

நன்மைசெய்கிறதில் சோர்ந்துபோகாமல் இருப்போமாக; நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்றகாலத்தில் அறுப்போம்.

మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము

Prayer:
Many a times, we lose heart and leave good things. Strengthen us Lord, so that , we don't give up of weariness, but continue the good work you started in us. We pray for Swaziland, celebrating independence today. Bless this country and all it's citizens of this country, know you personally as their saviour. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 5 September 2016

Today's Word - Job 5:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Job 5:9

Which doeth great things and unsearchable; marvellous things without number:

ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும், எண்ணிமுடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார்.

ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకార్యములను లెక్కలేనన్ని అద్భుత క్రియలను చేయువాడు

Prayer:

Nothing us too difficult for thee, great and mighty God. Your ways are mysterious, but wonderful. Your works, we cannot comprehend. We praise you. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 4 September 2016

Today's Word - Hebrews 13:15

<THEOPHONY>

Today's Word - Hebrews 13:15

By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to his name.

ஆகையால், அவருடைய நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம்.

కాబట్టి ఆయనద్వారా మనము దేవునికి ఎల్లప్పుడును స్తుతియాగము చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒప్పుకొనుచు, జిహ్వాఫలము అర్పించుదము

Prayer:
Help us Lord, to use our lips to praise you, and not to curse others. Let's exhibit your love in this world. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 3 September 2016

Today's Word - 1 Samuel 3:9

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Samuel 3:9

Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down: and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, LORD; for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place.

சாமுவேலை நோக்கி: நீ போய் படுத்துக்கொள்; உன்னைக் கூப்பிட்டால், அப்பொழுது நீ: கர்த்தாவே சொல்லும்; அடியேன் கேட்கிறேன் என்று சொல் என்றான்; சாமுவேல் போய், தன்னுடைய ஸ்தானத்திலே படுத்துக்கொண்டான்.

నీవు పోయి, పండుకొమ్ము, ఎవరైన నిన్ను పిలిచినయెడలయెహోవా, నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు, ఆజ్ఞనిమ్మని చెప్పుమని సమూయేలుతో అనగా సమూయేలు పోయి తన స్థలమందు పండుకొనెను

Prayer:
Yes Lord, we submit ourselves like Samuel did. It's not because of who we are, but because of your grace, you chose us. We open our ears to you. Help us to realize your calling and fulfill the purpose for which you created us. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 2 September 2016

Today's Word - Jonah 2:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Jonah 2:9

But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving; I will pay that that I have vowed. Salvation is of the LORD.

நானோவெனில் துதியின் சத்தத்தோடே உமக்குப் பலியிடுவேன்; நான் பண்ணின பொருத்தனையைச் செலுத்துவேன்; இரட்சிப்பு கர்த்தருடையது என்றான்.

కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి నేను నీకు బలుల నర్పింతును, నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను. యెహోవాయొద్దనే రక్షణ దొరకును అని ప్రార్థించెను

Prayer:
Dear Lord Jesus, transform our hearts, so that hope is in you and only you and to serve you. We pray for Vietnam and Northern Cyprus, celebrating independence today. Bless these countries. Let them put their hope in you and know you more. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 1 September 2016

Today's Word - Jeremiah 1:9

<THEOPHONY>

Today's Word - Jeremiah 1:9

Then the LORD put forth his hand, and touched my mouth. And the LORD said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth.

கர்த்தர் தமது கரத்தை நீட்டி, என்வாயைத் தொட்டு: இதோ, என் வார்த்தைகளை உன் வாயிலே வைக்கிறேன்.

అప్పుడు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముట్టి యీలాగు సెలవిచ్చెనుఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచియున్నాను

Prayer:
Dear Lord Jesus, in the first day of this month, touch our mouths, fill them with your word. Take control of Uzbekistan, celebrating their independence today. Bless every citizen and fill us too along with them by your anointing and your praises. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org