Wednesday, 31 August 2016

Today's Word - Deuteronomy 31:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 31:8

And the LORD, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.

கர்த்தர்தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை; நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம் என்றான்.

నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు తోడై యుండును, ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్ను ఎడబాయడు. భయ పడకుము విస్మయమొందకు మని ఇశ్రాయేలీయు లందరియెదుట అతనితో చెప్పెను.

Prayer:
Send your presence before us Lord, every single second. Do not let us travel alone in this worldly journey. Give us the courage to deal with things, the way, you'll deal with them. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 30 August 2016

Today's Word - Isaiah 30:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Isaiah 30:8

Now go, write it before them in a table, and note it in a book, that it may be for the time to come for ever and ever:

இப்பொழுது நீ போய், இது பிற்காலத்துக்கு என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படி, இதை அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு பலகையில் எழுதி, ஒரு புஸ்தகத்தில் வரை.

రాబోవు దినములలో చిరకాలమువరకు నిత్యము సాక్ష్యార్థముగా నుండునట్లు నీవు వెళ్లి వారియెదుట పలకమీద దీని వ్రాసి గ్రంథ ములో లిఖింపుము

Prayer:
Dear Lord Jesus, make us living testimonies in this world, that by watching our behavior, the world sees you in us. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 29 August 2016

Today's Word - Psalms 29:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 29:8

The voice of the LORD shaketh the wilderness; the LORD shaketh the wilderness of Kadesh.

கர்த்தருடைய சத்தம் வனாந்தரத்தை அதிரப்பண்ணும்; கர்த்தர் காதேஸ் வனாந்தரத்தை அதிரப்பண்ணுகிறார்.

యెహోవా స్వరము అరణ్యమును కదలించును యెహోవా కాదేషు అరణ్యమును కదలించును

Prayer:
Dear Lord Jesus, heaven and earth, tremble on hearing your voice. Who are we, little creatures master. Have mercy on us. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 28 August 2016

Today's Word - Acts 28:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Acts 28:8

And it came to pass, that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux: to whom Paul entered in, and prayed, and laid his hands on him, and healed him.

புபிலியுவினுடைய தகப்பன் ஜுரத்தினாலும் இரத்தபேதியினாலும் வருத்தப்பட்டுக் கிடந்தான்; பவுல் அவனிடத்திற்குப் போய் ஜெபம்பண்ணி, அவன் மேல் கைகளை வைத்து, அவனைக் குணமாக்கினான்.

అప్పుడు పొప్లియొక్క తండ్రి జ్వరముచేతను రక్తభేదిచేతను బాధపడుచు పండుకొని యుండెను. పౌలు అతనియొద్దకు వెళ్లి ప్రార్థనచేసి, అతనిమీద చేతులుంచి స్వస్థపరచెను

Prayer:
Lord as we pray this minute, let your prevailing grace, flow over the ones who are sick and suffering. Heal them father. Let the pain and agony go. Let the anxiety and tear vanish. Fill them with your heavenly strength. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 27 August 2016

Today's Word - Psalms 28:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 28:8

When thou saidst, Seek ye my face; my heart said unto thee, Thy face, LORD, will I seek.

என் முகத்தைத் தேடுங்கள் என்று சொன்னீரே, உம்முடைய முகத்தையே தேடுவேன் கர்த்தாவே, என்று என் இருதயம் உம்மிடத்தில் சொல்லிற்று.

నా సన్నిధి వెదకుడని నీవు సెలవియ్యగా యెహోవా, నీ సన్నిధి నేను వెదకెదనని నా హృదయము నీతో అనెను

Prayer:
Human love and anything of this world is vain. Who else do we seek Lord, except for you. We seek you early in the morning, noon, evening and night. Be with us for today and evermore. In Jesus prayer answering name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 26 August 2016

Today's Word - Psalms 26:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 26:8

LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.

கர்த்தாவே, உமது ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்தையும், உமது மகிமை தங்கிய ஸ்தானத்தையும் வாஞ்சிக்கிறேன்.

యెహోవా, నీ నివాసమందిరమును నీ తేజోమహిమ నిలుచు స్థలమును నేను ప్రేమించు చున్నాను

Prayer:
The desire of our souls is praising your name Lord. Grant us one such life, that we may continue to be in thy presence all day long and all of our lives. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 25 August 2016

Today's Word - Psalms 25:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 25:8

Prayer:
You are our God, Saviour, Teacher, Friend and Guide. Though we are sinners, you came to save us. Teach us to stay away from sinful thoughts, deeds and talk. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 24 August 2016

Today's Word - Psalms 24:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 24:8

Who is this King of glory? The LORD strong and mighty, the LORD mighty in battle.

யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமமுமுள்ள கர்த்தர்; அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமமுள்ள கர்த்தராமே.

మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌర్యములుగల యెహోవా యుద్ధశూరుడైన యెహోవా

Prayer:
You are almighty God. King of glory. Prince of peace. Strong in war. Lord of strength and power. Lord as we pray today, wipe away fear that enemy has planted about career, family, wealth and so on. Fill every heart with joy. Strengthen every broken heart and break away every bondage. In Jesus miraculous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 23 August 2016

Today's Word - Matthews 24:8

📌              *THEOPHONY*               📌

📖 Today's Word - Matthews 23:8 📖

But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren.

நீங்களோ ரபீ என்றழைக்கப்படாதிருங்கள்; கிறிஸ்து ஒருவரே உங்களுக்குப் போதகராயிருக்கிறார், நீங்கள் எல்லாரும் சகோதரராயிருக்கிறீர்கள்.

మీరైతే బోధకులని పిలువబడవద్దు, ఒక్కడే మీ బోధకుడు, మీరందరు సహోదరులు

🙏 *Prayer: 🙏
Dear Lord Jesus, teach us the way, we need to walk.  Take away the hatred. Help us to love our fellow brethren and live in unity and peace. In Jesus name we pray. Amen.

📱📻 www.theophony.org 🎙🎥

Monday, 22 August 2016

Today's Word - 2 Kings 22:8

<THEOPHONY>

Today's Word - 2 Kings 22:8

And Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the LORD. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it.

அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா சம்பிரதியாகிய சாப்பானை நோக்கி: நான் கர்த்தரின் ஆலயத்திலே நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தைக் கண்டுபிடித்தேன் என்று சொல்லி, அந்தப் புஸ்தகத்தைச் சாப்பானிடத்தில் கொடுத்தான்; அவன் அதை வாசித்தான்.

అంతట ప్రధానయాజకుడైన హిల్కీయాయెహోవా మందిరమందు ధర్మశాస్త్రగ్రంథము నాకు దొరికెనని షాఫాను అను శాస్త్రితో చెప్పి ఆ గ్రంథ మును షాఫానునకు అప్పగించెను. అతడు దానిని చదివి

Prayer:
We have time to work, play games, read books and many other ways to spend time in multiple things, but Lord we robbed you off your time. Give us a heart filled with Holy reverence, so that we may come back to you again and renew our relationship with you. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 21 August 2016

Today's Word - Proverbs 21:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 21:8

The way of man is froward and strange: but as for the pure, his work is right.

குற்றமுள்ளவன் தன் வழிகளில் மாறுபாடுள்ளவன்; சுத்தமுள்ளவனோ தன் கிரியையில் செம்மையானவன்.

దోషభరితుని మార్గము మిక్కిలి వంకరమార్గము పవిత్రుల కార్యము యథార్థము

Prayer:
You love a clean and contrite spirit Lord. Many a times, we commit sin against our coworkers by way of gossip, jealous approach and pride. Create in us a clean heart. Let's be a representative of your love and care. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 20 August 2016

Today's Word - Leviticus 20:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Leviticus 20:8

And ye shall keep my statutes, and do them: I am the LORD which sanctify you.

என் கட்டளைகளைக் கைக்கொண்டு நடவுங்கள்; நான் உங்களைப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர்.

మీరు నా కట్టడలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింప వలెను, నేను మిమ్మును పరిశుద్ధపరచు యెహోవాను

Prayer:
Give us a heart of obedience Lord. Many a times, we hear, but not heed. Help us to follow your commandments, and stick to them without turning to any side. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 19 August 2016

Today's Word - Proverbs 19:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 19:8

He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.

ஞானத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுகிறவன் தன் ஆத்துமாவைச் சிநேகிக்கிறான்; புத்தியைக் காக்கிறவன் நன்மையடைவான்.

బుద్ధి సంపాదించుకొనువాడు తన ప్రాణమునకు ఉప కారి వివేచనను లక్ష్యము చేయువాడు మేలు పొందును

Prayer:
Fill us with your heavenly wisdom Abba father, so that our thoughts, speech and actions, be pleasing in your sight and blessing to many. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 18 August 2016

Today's Word - Acts 18:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Acts 18:8

And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house; and many of the Corinthians hearing believed, and were baptized.

ஜெபஆலயத்தலைவனாகிய கிறிஸ்பு என்பவன் தன் வீட்டார் அனைவரோடும் கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவனானான். கொரிந்தியரில் அநேகரும் சுவிசேஷத்தைக் கேட்டு, விசுவாசித்து, ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள்.

ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన క్రిస్పు తన యింటివారందరితోకూడ ప్రభువునందు విశ్వాస ముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని విశ్వ సించి బాప్తిస్మము పొందిరి

Prayer:
Dear Lord Jesus, as the gospel is preached, many who do not know you, accept you as personal saviour. But we the so called born believers have gone astray into arrogance. Forgive us and renew the covenant you made with us, by your grace. In Jesus loving name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 17 August 2016

Today's Word - Psalms 17:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 17:8

Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings,

கண்மணியைப்போல என்னைக் காத்தருளும்.

నీ కృపాతిశయములను చూపుము

Prayer:
What more can we as Lord? Keep us as the apple of your eye. Cover us in the shade of your wings. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 16 August 2016

Today's Word - Psalms 16:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 16:8

I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.

கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை.

సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచున్నాను.ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు గనుకనేను కదల్చబడను

Prayer:
We have kept you before us Lord. What can shake us. Poverty? Calamity? Trials or Persecution? Or Sickness? Thank you Lord, you've been with us this far. Lead us by your grace till the very end. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 15 August 2016

Today's Word - Proverbs 15:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 15:8

The sacrifice of the wicked is an abomination to the LORD: but the prayer of the upright is his delight.

துன்மார்க்கருடைய பலி கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது; செம்மையானவர்களின் ஜெபமோ அவருக்குப் பிரியம்.

భక్తిహీనులు అర్పించు బలులు యెహోవాకు హేయ ములు యథార్థవంతుల ప్రార్థన ఆయనకు ఆనందకరము

Prayer:
Lord, more than offering, you look for an obedient. Upright heart. In this day of India's independence, we come into your presence, praying, give every single Indian a clean heart to obey you. Let this country know your love. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 14 August 2016

Today's Word - Joshua 14:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Joshua 14:8

Nevertheless my brethren that went up with me made the heart of the people melt: but I wholly followed the LORD my God.

ஆனாலும் என்னோடேகூட வந்த என் சகோதரர் ஜனத்தின் இருதயத்தைக் கரையப்பண்ணினார்கள்; நானோ என் தேவனாகிய கர்த்தரை உத்தமமாய்ப் பின்பற்றினேன்.

నాతోకూడ బయలుదేరి వచ్చిన నా సహోదరులు జనుల హృదయము లను కరుగచేయగా నేను నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనస్సుతో అనుసరించితిని

Prayer:
Dear Lord Jesus, many might come and go. Their speech or action might hurt us too. But help us to be true to you in all circumstances. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 13 August 2016

Today's Word - Hebrews 13:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Hebrews 13:8

Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.

இயேசுகிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார்.

యేసుక్రీస్తు నిన్న, నేడు, ఒక్కటేరీతిగా ఉన్నాడు; అవును యుగయుగములకును ఒక్కటే రీతిగా ఉండును

Prayer:
Dear Lord Jesus, you are an unchanging God, everlasting Saviour. Be with us and lead us today and forevermore. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 11 August 2016

Today's Word - Proverbs 11:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 11:8

The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.

நீதிமான் இக்கட்டினின்று விடுவிக்கப்படுவான்; அவன் இருந்த இடத்திலே துன்மார்க்கன் வருவான்.

నీతిమంతుడు బాధనుండి తప్పింపబడును భక్తిహీనుడు బాధపాలగును

Prayer:
Dear Lord Jesus, we commit all the ones who plot against your children wickedly. Let them be like Naman. What he planned for Mordecai came upon him. Let your children be like Mordecai and you lift them up. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 10 August 2016

Today's Word - Matthew 10:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 10:8

Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

வியாதியுள்ளவர்களைச் சொஸ்தமாக்குங்கள், குஷ்டரோகிகளைச் சுத்தம்பண்ணுங்கள், மரித்தோரை எழுப்புங்கள், பிசாசுகளைத் துரத்துங்கள்; இலவசமாய்ப் பெற்றீர்கள், இலவசமாய்க் கொடுங்கள்.

రోగులను స్వస్థపరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుష్ఠరోగులను శుద్ధులనుగా చేయుడి, దయ్యములను వెళ్లగొట్టుడి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయ్యుడి

Prayer:
Lord as we pray today, we ask for the gifts of the Holy Spirit, heal the sick, free the ones in bondage, cleanse the leprous, caste out demons and raise the dead. Let every knee bow and every tongue confess, that Jesus Christ is Lord. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 9 August 2016

Today's Word - 2 Corinthians 9:8

<THEOPHONY>

Today's Word - 2 Corinthians 9:8

And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

மேலும், நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூரணமுடையவர்களாயும், சகலவித நற்கிரியைகளிலும் பெருகுகிறவர்களாயுமிருக்கும்படியாக, தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையையும் பெருகச்செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார்.

మరియు అన్నిటియందు ఎల్లప్పుడును మీలో మీరు సర్వసమృద్ధిగలవారై ఉత్తమమైన ప్రతికార్యము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపచేయగలడు

Prayer:
Dear Lord Jesus, bless the work of our hands, so that whatever we do, speak and think, be according to the plans you have for us. In Jesus miraculous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 8 August 2016

Today's Word - Matthew 8:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 8:8

The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதியுத்தரமாக: ஆண்டவரே! நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல; ஒரு வார்த்தைமாத்திரம் சொல்லும், அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான்.

ఆ శతాధిపతిప్రభువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచ్చు టకు నేను పాత్రుడను కాను; నీవు మాటమాత్రము సెల విమ్ము, అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును

Prayer:
Dear Lord Jesus, we stand in your awesome presence, asking for your grace. Send your word that we may be healed from sickness both physically and spiritually. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 7 August 2016

Today's Word - Micah 7:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Micah 7:8

Rejoice not against me, O mine enemy: when I fall, I shall arise; when I sit in darkness, the LORD shall be a light unto me.

என் சத்துருவே, எனக்கு விரோதமாய்ச் சந்தோஷப்படாதே; நான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன்; நான் இருளிலே உட்கார்ந்தால், கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார்.

నా శత్రువా, నామీద అతిశయింపవద్దు, నేను క్రిందపడినను, తిరిగి లేతును; నేను అంధకారమందు కూర్చున్నను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును

Prayer:
Dear Lord Jesus, let our enemies not rejoice when we fall and let us also not rejoice in their falling. Especially between the loved ones when there's a misunderstanding, give them a heart to forgive one another and rejoice in you. In Jesus peacemaking name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 6 August 2016

Today's Word - Matthew 6:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 6:8

Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.

அவர்களைப்போல நீங்கள் செய்யாதிருங்கள்; உங்கள் பிதாவை நோக்கி நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கு முன்னமே உங்களுக்கு இன்னது தேவை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார்.

మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునుపే మీకు అక్కరగా నున్నవేవో ఆయనకు తెలి యును

Prayer:
Thank you Lord, for you know our needs, even before we ask in prayer. Thank you for watching over us with care all the time. Give us a heart filled with thanksgiving. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 5 August 2016

Today's Word - John 5:8

<THEOPHONY>

Today's Word - John 5:8

Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

இயேசு அவனை நோக்கி: எழுந்திரு, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார்.

యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెత్తికొని నడువుమని వానితో చెప్పగా

Prayer:
Dear Lord Jesus, many of us are crippled in our faith today. Heal us, raise us from this crippled nature. Let's be men and women of faith doing great and mighty things your name, according to your will. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 4 August 2016

Today's Word - 1 John 4:8

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 John 4:8

He that loveth not knoweth not God; for God is love.

அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான்; தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்.

దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి, ప్రేమలేని వాడు దేవుని ఎరుగడు

Prayer:
For you so loved us, you gave your only son as penalty for our sins. Help us to exhibit this love with whomever we interact, and be a witness to your name. Not only our words, let our behavior also depict your love. In Jesus loving name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 3 August 2016

Today's Word - Revelation 3:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Revelation 3:8

I know thy works: behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it: for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name.

உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன்; உனக்குக் கொஞ்சம் பெலன் இருந்தும், நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல், என் வசனத்தைக் கைக்கொண்டபடியினாலே, இதோ, திறந்தவாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்டமாட்டான்.

నీ క్రియలను నేనెరుగుదును; నీకున్న శక్తి కొంచెమై యుండినను నీవు నా వాక్యమును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచి యున్నాను; దానిని ఎవడును

Prayer:
Our Father, open only the door according to your will and close all others as no one close what you've opened and open what you've closed. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 2 August 2016

Today's Word - Ephesians 2:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Ephesians 2:8

For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:

8 கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக்கொண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு;

8 మీరు విశ్వాసముద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు; ఇది మీవలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే

Prayer:
Dear Lord Jesus, our salvation is purely because of your grace and mercy, not by our thoughts, deeds, qualifications or memberships. Thank you Lord for the wonderful gift given to us, your grace. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 1 August 2016

Today's Word - Revelations 1:8

<THEOPHONY>

Today's Word - Revelations 1:8

I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர்: நான் அல்பாவும், ஓமெகாவும், ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன் என்று திருவுளம்பற்றுகிறார்.

అల్ఫాయు ఓమెగయు నేనే5. వర్తమాన భూత భవిష్యత్కాలములలో ఉండువాడను నేనే అని సర్వాధి కారియు దేవుడునగు ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు

Prayer:
Lord you are the one, who is, who was and who is to come. You are the Alpha and Omega. Maranatha. Come Lord Jesus, come soon. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org