Sunday, 31 July 2016

Today's Word - Psalms 31:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 31:7

I will be glad and rejoice in thy mercy: for thou hast considered my trouble; thou hast known my soul in adversities;

உமது கிருபையிலே களிகூர்ந்து மகிழுவேன்; நீர் என் உபத்திரவத்தைப் பார்த்து, என் ஆத்துமவியாகுலங்களை அறிந்திருக்கிறீர்.

నీవు నా బాధను దృష్టించి యున్నావు నా ప్రాణబాధలను నీవు కనిపెట్టి యున్నావు కావున నీ కృపనుబట్టి నేను ఆనందభరితుడనై సంతో షించెదను

Prayer:
Dear Lord Jesus, you turned our mourning into dancing and wiped away our tears. We'll rejoice in your mercy and grace. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 30 July 2016

Today's Word - Jeremiah 30:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Jeremiah 30:7

Alas! for that day is great, so that none is like it: it is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it.

ஐயோ! அந்த நாள் பெரியது; அதைப்போலொத்த நாளில்லை; அது யாக்கோபுக்கு இக்கட்டுக்காலம்; ஆனாலும் அவன் அதற்கு நீங்கலாகி இரட்சிக்கப்படுவான்.

అయ్యో, యెంత భయంకరమైన దినము! అట్టి దినము మరియొకటి రాదు; అది యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచ్చుదినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రక్షింపబడుదురు

Prayer:
Days of darkness are here Lord, but you are our everything. Invention of new currency, digitization and so on fulfill the prophecies in revelation. Save us from the end day perils and suffering. In Jesus blessed name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 29 July 2016

Today's Word - Psalms 29:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 29:7

The voice of the LORD divideth the flames of fire.

கர்த்தருடைய சத்தம் அக்கினி ஜுவாலைகளைப் பிளக்கும்.

యెహోవా స్వరము అగ్నిజ్వాలలను ప్రజ్వలింప జేయుచున్నది

Prayer:
Nothing is too difficult for them our Lord. Declare Your peace and Joy, in our nation and all nations worldwide. Let our leaders know what's good governance. Teach them to walk in your ways. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 28 July 2016

Today's Word - Psalms 28:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 28:7

The LORD is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him.

கர்த்தர் என் பெலனும் என் கேடகமுமாயிருக்கிறார்; என் இருதயம் அவரை நம்பியிருந்தது; நான் சகாயம் பெற்றேன்; ஆகையால் என் இருதயம் களிகூருகிறது; என் பாட்டினால் அவரைத் துதிப்பேன்.

యెహోవా నా ఆశ్రయము, నా కేడెము నా హృదయము ఆయనయందు నమి్మకయుంచెన గనుక నాకు సహాయము కలిగెను. కావున నా హృదయము ప్రహర్షించుచున్నది కీర్తనలతో నేను ఆయనను స్తుతించుచున్నాను

Prayer:
Dear Lord Jesus, you are our strength, shield and very present help. Hallelujah! We rejoice in you as you've given us songs of praise, be exalted in our praises. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 27 July 2016

Today's Word - Psalms 27:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 27:7

Hear, O LORD, when I cry with my voice: have mercy also upon me, and answer me.

கர்த்தாவே, நான் கூப்பிடுகிற சத்தத்தை நீர் கேட்டு, எனக்கு இரங்கி, எனக்கு உத்தரவு அருளிச்செய்யும்.

యెహోవా, నేను కంఠధ్వని యెత్తి నిన్ను ప్రార్థించు నప్పుడు నా మనవి ఆలకింపుము కరుణతో నాకుత్తరమిమ్ము

Prayer:
Hear us Oh Lord as we pray. Have mercy on us sinners. Heal the sick, and bless the needy. Answer our prayer and restore your children back from calamities, trials and tribulations. Especially we pray for missionaries stranded in flood with no food, clothing and children to take care. Take care of them. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 26 July 2016

Today's Word - Isaiah 26:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Isaiah 26:7

The way of the just is uprightness: thou, most upright, dost weigh the path of the just.

நீதிமானுடைய பாதை செம்மையாயிருக்கிறது; மகா நீதிபரராகிய நீர் நீதிமானுடைய பாதையைச் செம்மைப்படுத்துகிறீர்.

నీతిమంతులు పోవుమార్గము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల త్రోవను నీవు సరాళము చేయుచున్నావు. యెహోవా, నీ తీర్పుల మార్గమున నీవు వచ్చుచున్నావని

Prayer:
Lord, you love righteousness. Make us one among those who act according to your heart. Let our thought,  action and speech be pleasing in your sight. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 25 July 2016

Today's Word - Psalms 25:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 25:7

Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness' sake, O LORD.

என் இளவயதின் பாவங்களையும் என் மீறுதல்களையும் நினையாதிரும்; கர்த்தாவே, உம்முடைய தயவினிமித்தம் என்னை உமது கிருபையின்படியே நினைத்தருளும்.

నా బాల్యపాపములను నా అతిక్రమములను జ్ఞాపకము చేసికొనకుము. యెహోవా నీ కృపనుబట్టి నీ దయచొప్పున నన్ను జ్ఞాపకములో ఉంచు కొనుము

Prayer:
God you know our sina, but you call us by name, but Satan knows our name but calls us by sins. Thank you for forgiving our sins and calling us your children. Let's sin no more. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 23 July 2016

Today's Word - Leviticus 23:7

[THEOPHONY]

Today's Word - Leviticus 23:7

In the first day ye shall have an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

7 முதலாம்நாள் உங்களுக்குப் பரிசுத்தமான சபைகூடுதல்; அதிலே சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செய்யவேண்டாம்.

7 మొదటి దినమున మీరు పరిశుద్ధ సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధి యైన ఏ పనియు చేయకూడదు

Prayer:
Dear Lord Jesus,  as your word says, seek ye first the kingdom of God,  help us to seek you first every single day. Help us to start and end every day, work in your presence. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 22 July 2016

Today's Word - Revelation 22:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Revelation 22:7

Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book.

இதோ, சீக்கிரமாய் வருகிறேன்; இந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்களைக் கைக்கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான் என்றார்.

ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను, ఈ గ్రంథములోని ప్రవచనవాక్యములను గైకొనువాడు ధన్యుడు

Prayer:
As your coming is near, let's have holy reverence to your word and not be carried away by false teachings and doctrines. Help us to hear your still voice amidst the roar of the world.  In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 21 July 2016

Today's Word - Revelations 21:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Revelations 21:7

He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.

ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுவான்; நான் அவன் தேவனாயிருப்பேன், அவன் என் குமாரனாயிருப்பான்.

జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించు కొనును; నేనతనికి దేవుడనై యుందును అతడు నాకు కుమారుడై యుండును

Prayer :
Father, I thank you for Jesus. He is our bondage breaker. His blood sets us free. Thank you for the power we have in His blood. Thank you for the divine authority you gave us through His blood and name. I break all bondages that have held my family and me in so many areas. You are our sovereign God. I keep my people and me under the cover of Jesus' name and your mighty wings. Dear Lord, Break open for us a new bright future.  In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 20 July 2016

Today's Word - Proverbs 20:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 20:7

The just man walketh in his integrity: his children are blessed after him.

நீதிமான் தன் உத்தமத்திலே நடக்கிறான்; அவனுக்குப்பிறகு அவன் பிள்ளைகளும் பாக்கியவான்களாயிருப்பார்கள்.

యథార్థవర్తనుడగు నీతిమంతుని పిల్లలు వాని తదనంతరము ధన్యులగుదురు

Prayer :
Dear Lord Jesus, help us to realise that walking with integrity is a Blessing to us and our future generation and also we have a responsibility of standing before them as role models. Help us Lord to walk upright before you. In Jesus precious name we pray. Amen

www.theophony. org

Tuesday, 19 July 2016

Today's Word - Psalms 18:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 18:7

Then the earth shook and trembled; the foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth.

அப்பொழுது பூமி அசைந்து அதிர்ந்தது, அவர் கோபங்கொண்டபடியால் பர்வதங்களின் அஸ்திபாரங்கள் குலுங்கி அசைந்தது.

అప్పుడు భూమి కంపించి అదిరెను పర్వతముల పునాదులు వణకెనుఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను

Prayer:
Dear Lord Jesus, you do not tolerate your children to suffer. Avenge Oh Lord, for the blood your children had she'd for your name's sake. Let the new rule brought up against gospel go away in Jesus name. Help us to stay closer to you. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 17 July 2016

Today's Word - Jeremiah 17:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Jeremiah 17:7

Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is.

கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கைவைத்து, கர்த்தரைத் தன் நம்பிக்கையாகக் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.

యెహోవాను నమ్ముకొను వాడు ధన్యుడు, యెహోవా వానికి ఆశ్రయముగా ఉండును

Prayer:
We come to you Lord Jesus, protect us and do not let's to get defeated. Be our refuge and guide. In Jesus miraculous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 16 July 2016

Today's Word - 1 Samuel 16:7

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Samuel 16:7

But the LORD said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the LORD seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the LORD looketh on the heart.

கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி: நீ இவனுடைய முகத்தையும், இவனுடைய சரிர வளர்ச்சியையும் பார்க்கவேண்டாம்; நான் இவனைப் புறக்கணித்தேன்; மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன்; மனுஷன் முகத்தைப் பார்ப்பான்; கர்த்தரோ இருதயத்தைப் பார்க்கிறார் என்றார்.

అయితే యెహోవా సమూ యేలుతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను అతని రూపమును అతని యెత్తును లక్ష్యపెట్టకుము, మనుష్యులు లక్ష్యపెట్టువాటిని యెహోవా లక్ష్యపెట్టడు; నేను అతని త్రోసివేసియున్నాను. మనుష్యులు పైరూపమును లక్ష్యపెట్టుదురు గాని యెహోవా హృదయమును లక్ష్యపెట్టును

Prayer:
Help us Lord, that we may treat everyone with respect and judge not by their stature or outlook. Help us look at them from your eyes. In Jesus precious name we pray. Amen.

theophony.org

Friday, 15 July 2016

Today's Word - 2 Chronicles 15:7

<THEOPHONY>

Today's Word - 2 Chronicles 15:7

Be ye strong therefore, and let not your hands be weak: for your work shall be rewarded.

நீங்களோ உங்கள் கைகளை நெகிழவிடாமல் திடன்கொள்ளுங்கள்; உங்கள் கிரியைகளுக்குப் பலன் உண்டு என்றான்.

కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైర్యము వహించుడి, మీ కార్యము సఫలమగును

Prayer:
Yes Lord, strengthen our hand, let's realize that those who have lost anything or anyone for your kingdom's sake, will not go empty handed, but their reward comes from you and you're not indebted to anyone. In Jesus gracious name we pray. Amen.

http://www.theophony.org

Thursday, 14 July 2016

Today's Word - Acts 14:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Acts 14:7

And there they preached the gospel.

அங்கே சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள்.

లుస్త్రలో బలహీన పాదములుగల యొకడుండెను

Prayer:
Dear Lord Jesus, let this be our daily walk of life. Make us living testimonies, so that we can preach the gospel by our walk, talk and thoughts. Let all closed doors for gospel be open from now, till your coming. In Jesus mighty name we pray. Amen.

http://www.theophony.org

Wednesday, 13 July 2016

Today's Word - John 13:7

<THEOPHONY>

Today's Word - John 13:7

Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.

இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நான் செய்கிறது இன்னதென்று இப்பொழுது நீ அறியாய், இன்மேல் அறிவாய் என்றார்.

అందుకు యేసు నేను చేయుచున్నది ఇప్పుడు నీకు తెలియదుగాని యికమీదట తెలిసికొందువని అతనితో చెప్పగా

Prayer:
We get distracted with many things of this world, help us to understand your will and follow your foot prints. Enable us to train our children in following you, without turning to left or right. In Jesus mighty name we pray. Amen.

http://www.theophony.org

Tuesday, 12 July 2016

Today's Word - Genesis 12:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Genesis 12:7

And the LORD appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land: and there builded he an altar unto the LORD, who appeared unto him.

கர்த்தர் ஆபிராமுக்குத் தரிசனமாகி: உன் சந்ததிக்கு இந்தத் தேசத்தைக் கொடுப்பேன் என்றார். அப்பொழுது அவன் தனக்குத் தரிசனமான கர்த்தருக்கு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தைக் கட்டினான்.

యెహోవా అబ్రా మునకు ప్రత్యక్షమయినీ సంతానమునకు ఈ దేశ మిచ్చెదనని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టెను

Prayer:
Dear Lord Jesus, let this world be an altar unto you, that we may offer our praises all through and enjoy your presence. Help us to bring our next generation in your love and teach them the path of righteousness. In Jesus mighty name we pray. Amen.

http://www.theophony.org

Monday, 11 July 2016

Today's Word - Psalms 11:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 11:7

For the righteous LORD loveth righteousness; his countenance doth behold the upright.

கர்த்தர் நீதியுள்ளவர், நீதியின்மேல் பிரியப்படுவார்; அவருடைய முகம் செம்மையானவனை நோக்கியிருக்கிறது.

యెహోవా నీతిమంతుడు, ఆయన నీతిని ప్రేమించు వాడుయథార్థవంతులు ఆయన ముఖదర్శనము చేసెదరు

Prayer:
Dear Lord Jesus, arrogance, hatred, and struggling has turned to be the way of life. Fill our street, city, state, nation and the entire world with righteousness, so that we may live in peace. In Jesus peacemaking name we pray. Amen.

http://www.theophony.org

Saturday, 9 July 2016

Today's Word - 2 Corinthians 9:7

<THEOPHONY>

Today's Word - 2 Corinthians 9:7

Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.

அவனவன் விசனமாயுமல்ல, கட்டாயமாயுமல்ல, தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்கக்கடவன்; உற்சாகமாய்க் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார்.

సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు ప్రతివాడును తన హృదయములో నిశ్చ యించుకొనిన ప్రకారము ఇయ్య వలెను; దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువానిని ప్రేమించును

Prayer:
Dear Lord Jesus, we robbed you off, of your time, tithe and spent them in worldly things and bought a curse upon ourselves. Forgive us and help us to get rid of selfishness, so that we may give cheerfully to your kingdom and to the poor and needy. In Jesus healing name we pray. Amen.

http://www.theophony.org

Friday, 8 July 2016

Today's Word - Job 8:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Job 8:7

Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase.

உம்முடைய துவக்கம் அற்பமாயிருந்தாலும், உம்முடைய முடிவு சம்பூரணமாயிருக்கும்.

అప్పుడు నీ స్థితి మొదట కొద్దిగా నుండినను తుదను నీవు మహాభివృద్ధి పొందుదువు.

Prayer:
Dear Lord Jesus, we look back today as to where we started and where we are today. It's purely because of your grace. Thank you for leading us all through. Carry us till the very end. In Jesus name we pray. Amen.

http://www.theophony.org

Thursday, 7 July 2016

Today's Word - Matthew 7:7

THEOPHONY

Today's Word - Matthew 7:7

Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்;

అడుగుడి మీకియ్యబడును. వెదకుడి మీకు దొరకును,ఒ తట్టుడి మీకు తీయబడును

Prayer:
Dear Lord Jesus, we ask not for riches, but we ask in your name today, increase our faith, heal the sick, give us a heart of compassion, so that we may help the poor, give us the 9 gifts of Holy Spirit. In Jesus precious name we pray. Amen.

http://www.theophony.org

Tuesday, 5 July 2016

Today's Word - James 5:7

<THEOPHONY>

Today's Word - James 5:7

Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain.

இப்படியிருக்க, சகோதரரே, கர்த்தர் வருமளவும் நீடிய பொறுமையாயிருங்கள். இதோ, பயிரிடுகிறவன் பூமியின் நற்பலனை அடையவேண்டுமென்று, முன்மாரியும் பின்மாரியும் வருமளவும், நீடிய பொறுமையோடே காத்திருக்கிறான்.

సహోదరులారా, ప్రభువు రాకడవరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; వ్యవసాయకుడు తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము నిమిత్తము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెట్టును గదా

Prayer:
Dear Lord Jesus, our toil in your kingdom might seem foolish to many, even to our own. But your coming is near, and our rewards you bring. Help us to stay true till the end for and receive the crown. In Jesus prayer answering name we pray. Amen.

http://www.theophony.org

Monday, 4 July 2016

Today's Word - Deuteronomy 4:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 4:7

For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the LORD our God is in all things that we call upon him for?

நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நாம் தொழுதுகொள்ளுகிறபோதெல்லாம், அவர் நமக்குச் சமீபமாயிருக்கிறதுபோல, தேவனை இவ்வளவு சமீபமாய்ப் பெற்றிருக்கிற வேறே பெரிய ஜாதி எது?

ఏలయనగా మనము ఆయనకు మొఱ పెట్టునప్పుడెల్ల మన దేవుడైన యెహోవా మనకు సమీపముగానున్నట్టు మరి ఏ గొప్ప జనమునకు ఏ దేవుడు సమీపముగా నున్నాడు?

Prayer:
What a privilege it is for us Lord, you are so nigh unto us when we call upon your name. We don't have to search for some one is some place. Thank you. In Jesus miraculous name we pray. Amen.

http://www.theophony.org

Sunday, 3 July 2016

Today's Word - Joshua 3:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Joshua 3:7

And the LORD said unto Joshua, This day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that, as I was with Moses, so I will be with thee.

கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி: நான் மோசேயோடே இருந்ததுபோல, உன்னோடும் இருக்கிறேன் என்பதை இஸ்ரவேலரெல்லாரும் அறியும்படிக்கு, இன்று அவர்கள் கண்களுக்குமுன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்.

అప్పుడు యెహోవా యెహోషువతో ఇట్లనెను నేను మోషేకు తోడైయుండినట్లు నీకును తోడైయుందు నని ఇశ్రాయేలీయులందరు ఎరుగునట్లు నేడు వారి కన్నులయెదుట నిన్ను గొప్పచేయ మొదలు పెట్టెదను

Prayer:
Dear Lord Jesus, as you've been with Joshua, be with us also, so that we may bring down the current walls of Jericho in the form of trials, tribulations and cults or any other unknown vices. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 2 July 2016

Today's Word - Colossians 2:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Colossians 2:7

Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving.

நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே, விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு, ஸ்தோத்திரத்தோடே அதிலே பெருகுவீர்களாக.

మీరు నేర్చుకొనిన ప్రకారముగా విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుచు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటయందు విస్తరించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి

Prayer:
Help us Lord Jesus, to be rooted and built in you, so that, we may not be shaken by disease, calamity, trials and tribulations, but we may stand steadfast in your love. Help the ones who are struggling and strengthen them. In Jesus name we pray. Amen.

http://www.theophony.org

Friday, 1 July 2016

Today's Word - Proverbs 1:7

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 1:7

The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.

கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம்; மூடர் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டைபண்ணுகிறார்கள்.

యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట తెలి వికి మూలము మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు

Prayer:
Dear Lord Jesus, world may say we're living in a period of grace and there's no need to fear the Lord, but your word says "Fear of the Lord is beginning of wisdom". Give us a heart filled with Holy reverence, and fear of your presence. In Jesus mighty name we pray. Amen.

theophony.org