Saturday, 30 April 2016

Today's Word - 2 Corinthians 12:9

And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

அதற்கு அவர்: என் கிருபை உனக்குப்போதும்; பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். ஆகையால், கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி, என் பலவீனங்களைக்குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மைபாராட்டுவேன்.

అందుకునా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పెను. కాగా క్రీస్తు శక్తి నామీద నిలిచియుండు నిమిత్తము, విశేషముగా నా బలహీనతలయందె

Friday, 29 April 2016

Today's Word - James 4:10

Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.

கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார்.

ప్రభువు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి. అప్పుడాయన మిమ్మును హెచ్చించును

Thursday, 28 April 2016

Today's Word - Job 19:25

For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth:

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கிறார் என்றும், அவர் கடைசிநாளில் பூமியின்மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன்.

అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాతఆయన భూమిమీద నిలుచుననియు నేనెరుగుదును.

Wednesday, 27 April 2016

Today's Word - Jeremiah 1:19

And they shall fight against thee; but they shall not prevail against thee; for I am with thee, saith the LORD, to deliver thee.

அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம்பண்ணுவார்கள்; ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ளமாட்டார்கள்; உன்னை இரட்சிக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

వారు నీతో యుద్ధము చేతురు గాని నిన్ను విడిపించుటకు నేను నీకు తోడై యున్నందున వారు నీపైని విజయము పొంద జాలరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

Tuesday, 26 April 2016

Today's Word - 1 Chronicles 28:10

Take heed now; for the LORD hath chosen thee to build an house for the sanctuary: be strong, and do it.

இப்போதும் எச்சரிக்கையாயிரு; பரிசுத்த ஸ்தலமாக ஒரு ஆலயத்தைக் கட்டுவதற்குக் கர்த்தர் உன்னைத் தெரிந்துகொண்டார்; நீ திடன்கொண்டு அதை நடப்பி என்று சொன்னான்.

పరిశుద్ధ స్థలముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కట్టించుటకై యెహోవా నిన్ను కోరుకొనిన సంగతి మనస్సునకు తెచ్చుకొని ధైర్యము వహించి పని జరిగింపుము.

Monday, 25 April 2016

Today's Word - Revelations 4:8

Today's Word - 2 Corinthians 5:19

And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation;

இவையெல்லாம் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது; அவர் இயேசுகிறிஸ்துவைக்கொண்டு நம்மைத் தம்மோடே ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தார்.

సమస్తమును దేవుని వలననైనవి; ఆయన మనలను క్రీస్తుద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచర్యను మాకు అనుగ్రహించెను.

Friday, 22 April 2016

Today's Word - 1 Chronicles 16:11

1 Chronicles 16:11

Seek the LORD and his strength, seek his face continually.

கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையையும் நாடுங்கள்; அவர் சமுகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள்.

యెహోవాను ఆశ్రయించుడి ఆయన బలము నాశ్రయించుడిఆయన సన్నిధి నిత్యము వెదకుడి.

Wednesday, 20 April 2016

School called marriage

THE SCHOOL CALLED MARRIAGE

Marriage is the only school where you get the Certificate before you start.

It's also a school where you will never graduate.

It's a school without a break or a free period.

It's a school where no one is allowed to drop out.

It's a school you will have to attend every day of your life.

It's a school where there is no sick leave or holidays.

It's a school founded by God:

1.On the foundation of love.

2.The walls are made out of trust.

3.The door made out of acceptance.

4.The windows made out of understanding

5.The furniture made out of blessings

6.The roof made out of faith.

Be reminded that you are just a student not the principal.

God is the only Principal.

Even in times of storms, don't be unwise and run outside.

Keep in mind that, this school is the safest place to be.

Never go to sleep before completing your
assignments for the day.

Never forget the C-word...Communicate.

Communicate with your classmate and with the Principal.

If you find out something in your classmate (spouse) that you do not appreciate,

Remember your classmate is also just a student not a graduate,

God is not finished with him/her yet.

So take it as a challenge and work on it together.

Do not forget to study the Holy Book (the main textbook of this school).

Start each day with a sacred assembly and end it the same way.

Sometimes you will feel like not attending classes, yet you have to.

When tempted to quit find courage and continue.

Some tests and exams may be tough but remember,

the Principal knows how much you can bear and yet

it's a school better than any other.

It's one of the best schools on earth;

joy, peace and happiness accompany each lesson of the day.

Different subjects are offered in this school, yet love is the major subject.

After all the years of theorizing about it, now you have a chance to practice it.

To be loved is a good thing, but to love is the greatest privilege of them all.

Marriage is a place of love, so love your spouse.
More grace from God.

Send this to all your married friends to encourage them, and to your unmarried friends to counsel and educate them.👍👏

Today's Word - 1 Corinthians 14:1

Monday, 18 April 2016

Signs outside churches

Good use of puns,
😜😃
Signs and notices outside churches :

1. There was a church that had problems with outsiders parking in its parking lots so they put up a sign :

CHURCH CAR PARK -
FOR MEMBERS ONLY.   Trespassers will be baptized.

2. "No God - No Peace;
Know God - Know Peace."

3. "Free trip to heaven.
Details inside!"

4. "Try our Sundays.
They are better than Baskin Robbins."

5. "Searching for a new look?
Have your faith lifted here!"

6. An ad for one Church has a picture of two hands holding stone tablets on which the Ten Commandments are inscribed and a headline that reads :
"For fast, fast, fast relief, take two tablets."

7. When the restaurant next to Church put out a big sign with red letters that said,
"Open Sundays," the church reciprocated with its own message :
"We are open on Sundays, too."

8. "People are like tea bags --
you have to put them in hot water before you know how strong they are."

9. "Fight truth decay --
study the Bible daily."

10. "How will you spend eternity:Smoking or Non-smoking?"

11. "Dusty Bibles lead to dirty lives"

12. "Come work for the Lord.
The work is hard, the hours are long and the pay is low.
But the retirement benefits are out of this world."

13. "It is unlikely there'll be a reduction in the wages of sin."

14. "Do not wait for the hearse to take you to church."

15. "If you're headed in the wrong direction,
God allows U-turns."

16. "If you don't like the way you were born,
try being born again."

17. "Looking at the way some people live,
they ought to obtain eternal fire insurance soon."

18. "This is a ch_ _ ch.
What is missing?"
(U R)

19. "In the dark?
Follow the Son."

20. "Running low on faith?
Step in for a fill-up."

21. "If you can't sleep, don't count sheep.
Talk to the Shepherd."

Enjoy 😄

Today's Word - Psalms 59:16

Thursday, 7 April 2016

Which one do you choose

📡📡📡 பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு:

வண்டி எண்6⃣6⃣6⃣ பூலோத்திலிருந்து, காரிருள், பாதாளம்
வழியாக,அக்கினிக்கடல் சென்றடையும் பாதாள  Express,
தடம் எண் 2⃣ல் இருந்து இன்னும் சில நாட்களில் புறப்பட தயராக இருக்கிறது.

இந்தவண்டிக்கான டிக்கட் எல்லாச்சாராயக் கடைகளிலும்
எல்லா விபச்சார விடுதிகளிலும், எல்லா போதைப் பொருள் விற்பனை நிலையங்களிலும், வாங்கும் பொருளுடன் இந்த
வண்டியின் டிக்கட்டும் சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும்.💔

மேலும் துர்சிந்தையேடு நடக்
கிறவர்களுக்கும், தேவனுக்கு
பிரியமில்லாத காரியங்கள்
செய்யும் ஒவ்வொருவருக்கும்
இந்த டிக்கட் இலவசமாய் கிடைக்கும்.

இந்த டிக்கட்டை உடையவர்கள்
இந்த வண்டியில் 6⃣6⃣6⃣ல்
பயனம்செய்தே ஆகவேண்டும். இனி தப்பித்துக்கொள்ள முடியாது. இதுகாலத்தின் கட்டாயம்.
இந்தவண்டி செல்லுமிடமெல்
லாம், வேதனையும், துன்பமும்,அழுகையும், பற்கடிப்பும்தான்.

📡📡📡
பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு:

வண்டிஎண் 7⃣7⃣7⃣

பூலேகத்திலிருந்து, மத்தியஆகாயம், ஆயிரம்வருட
அரசாட்சி வழியாக இளைப்பாறுதலுக்குள் சென்றடையும் பரலோகExpress,
தடம் எண் 1⃣ல் இன்னும் சில
நாட்களில் புறப்பட தயராக உள்ளது. ✝✝✝✝✝✝✝

இதற்கான டிக்கெட் எல்லா ஆவிக்குரிய திருச்சபைகளி
லும் இரட்சிப்பு என்ற பெயரில்
இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

மேலும் இயேசுகிறிஸ்துவின்
இரத்தால் கழுவப்பட்ட யாவருக்கும், மற்றும் ஆவியின்கனிகளோடு நடக்கும் யாவருக்கும் இந்த
டிக்கெட் இலவசமாய் வழங்கப்படுகிறது.

மேலும்
இதைப்பற்றி அறிந்துகெள்ளும் கையேடு
எல்லாக் கிறிஸ்தவப் புத்தக நிலையங்களிலும், பரிசுத்த வேதாகமம் என்ற பெயரில் மிகக் குறைந்த விலையில் விற்கப்படுகிறது.
✝📖✝

வாங்கிப்படித்து பயனடையுங்கள்.

📡📡📡
இந்த அரிய வாய்ப்பைபயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

மேலும் இந்த வண்டியின் யாத்திரை  தருவது: சமாதானம்,சந்தேசம்,நிறைந்தது.
இந்த வண்டியை ஓட்டுபவர் பரிசுத்த
ஆவியானவர்.

இந்த வண்டியை நடத்துபவர்
இயேசுவானவர்.

இந்த வண்டி சென்றடையும் இடம்
பிதாவின்சமூகம். 💒

அது தான்,

பரலோக இராஐ்ஜியம்

✈✈✈✈✈✈✈✈

சகோதரனே, சகோதரியே.....

எந்த வண்டியில் ஏறப்போறீங்க??

பாவத்தோடு வாழ்ந்தால்,👇🏻

பாதாளExpress..🛬🛬

பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தால்,👇🏻

பரலோக Express✈✈

முடிவு உங்கள் கையில்..

காலம்  சமீபமாயிற்று.

Repent..
Come To The Lord!
Prepare to meet the Judgement Day..

Today's Word - Romans 5:1

Wednesday, 6 April 2016

Does God Exist - Good Answer

Something interesting regarding those who believe and those who don't believe in God ! Very interesting. It stimulates our lateral thinking :
This lovely parable is from "Your Sacred Self" by Dr. Wayne Dyer.
In a mother's womb were two babies. One asked the other: "Do you believe in life after delivery?"The other replied, "Why, of course. There has to be something after delivery. Maybe we are here to prepare ourselves for what we will be later."
"Nonsense" said the first. "There is no life after delivery. What kind of life would that be?"
The second said, "I don't know, but there will be more light than here. Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths. Maybe we will have other senses that we can't understand now."
The first replied, "That is absurd. Walking is impossible. And eating with our mouths? Ridiculous! The umbilical cord supplies nutrition and everything we need. But the umbilical cord is so short. Life after delivery is to be logically excluded."
The second insisted, "Well I think there is something and maybe it's different than it is here. Maybe we won't need this physical cord anymore."
The first replied, "Nonsense. And moreover if there is life, then why has no one ever come back from there? Delivery is the end of life, and in the after-delivery there is nothing but darkness and silence and oblivion. It takes us nowhere."
"Well, I don't know," said the second, "but certainly we will meet Mother and she will take care of us."
The first replied "Mother? You actually believe in Mother? That's laughable. If Mother exists then where is She now?"
The second said, "She is all around us. We are surrounded by her. We are of Her. It is in Her that we live. Without Her this world would not and could not exist."
Said the first: "Well I don't see Her, so it is only logical that She doesn't exist."
To which the second replied, "Sometimes, when you're in silence and you focus and  listen, you can perceive Her presence, and you can hear Her loving voice, calling down from above."
May be this was one of the best explanations to the  concept of 'GOD'.

Today's Word - Jeremiah 17:8