Friday, 30 December 2016

Today's Word - Psalm 30:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 30:12
To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O LORD my God, I will give thanks unto thee for ever.
என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை என்றென்றைக்கும் துதிப்பேன்.
నీవు నా గోనెపట్ట విడిపించి, సంతోషవస్త్రము నన్ను ధరింపజేసియున్నావు యెహోవా నా దేవా, నిత్యము నేను నిన్ను స్తుతించె దను.

Prayer:
As we are about to close this year by your grace, we lift up our hearts in praise. Fill our hearts and mouth with songs of praise. And let our praises be a sweet fragrance in your presence always. In Jesus matchless name we pray. Amen.

Thursday, 29 December 2016

Today's Word - 1 Chronicles 29:12

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Chronicles 29:12

Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.
ஐசுவரியமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது; தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர்; உம்முடைய கரத்திலே சத்துவமும் வல்லமையும் உண்டு; எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முடைய கரத்தினால் ஆகும்.
ఐశ్వర్యమును గొప్పతనమును నీవలన కలుగును, నీవు సమస్తమును ఏలువాడవు, బలమును పరాక్రమమును నీ దానములు, హెచ్చించు వాడవును అందరికి బలము ఇచ్చువాడవును నీవే.

Prayer:

You are our Master Oh Lord. Every single blessing, is from you presence. Address the needs of every single person, either spiritual, health related, broken marriages, married for long without children. Give them the blessing, according to your plan. Let the waiting not go in vain. Pray for Mongolia. Bless this country and choose them to serve you. In Jesus gracious name we pray. Amen.

Wednesday, 28 December 2016

Today's Word - Deuteronomy 28:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 28:12

The LORD shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand: and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow.
ஏற்றகாலத்தில் உன் தேசத்திலே மழை பெய்யவும், நீ கையிட்டுச்செய்யும் வேலைகளையெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும், கர்த்தர் உனக்குத் தமது நல்ல பொக்கிஷசாலையாகிய வானத்தைத் திறப்பார்; நீ அநேகம் ஜாதிகளுக்குக் கடன்கொடுப்பாய், நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய்.
యెహోవా నీ దేశముమీద వర్షము దాని కాలమందు కురిపించుటకును నీవు చేయు కార్యమంతటిని ఆశీర్వదించుటకును, ఆకాశ మను తన మంచి ధననిధిని తెరచును. నీవు అనేకజనము లకు అప్పిచ్చెదవు కాని అప్పుచేయవు.
Prayer:
Lord you know the desire of our heart, and we would invest. Open your plans according to your purpose and shower blessings upon everyone who is reading this verse and prayer. Bless them, bless their families, their work or business. Use every single person according to your plan. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

Tuesday, 27 December 2016

Today's Word - Isaiah 27:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Isaiah 27:12

And it shall come to pass in that day, that the LORD shall beat off from the channel of the river unto the stream of Egypt, and ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel.
அக்காலத்திலே பெரிய எக்காளம் ஊதப்படும்; அப்பொழுது, அசீரியா தேசத்திலே சிதறடிக்கப்பட்டவர்களும், எகிப்துதேசத்திலே துரத்திவிடப்பட்டவர்களும் வந்து, எருசலேமிலுள்ள பரிசுத்த பர்வதத்திலே கர்த்தரைப் பணிந்துகொள்ளுவார்கள்.
ఆ దినమున యూఫ్రటీసు నదీప్రవాహము మొదలు కొని ఐగుప్తునదివరకు యెహోవా తన ధాన్య మును త్రొక్కును. ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరు ఒకరినొకరు కలిసికొని కూర్చబడుదురు.
Prayer:
Thank you Lord Jesus, for you have allowed us to see the harvest, as you have blessed the work of our hands. Glory and Honor be unto your name. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Monday, 26 December 2016

Today's Word - Leviticus 26:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Leviticus 26:12

And I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people.
நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி, உங்கள் தேவனாயிருப்பேன், நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள்.
నేను మీ మధ్య నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు ప్రజలై యుందురు.

Prayer:

Thank you Lord, for the wonderful promise. Though we are yet sinners, you chose us to be your children and you also have promised to be with us. You are an unchanging God, the same yesterday, today and forever. We pray for Slovenia. Bless this nation. Be with them and lead them. In Jesus matchless name we pray. Amen.

Saturday, 24 December 2016

Today's Word - Genesis 24:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Genesis 24:12

And he said O LORD God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham.
என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமுக்கு தேவனாயிருக்கிற கர்த்தாவே, இன்றைக்கு நீர் எனக்குக் காரியம் சித்திக்கப்பண்ணி, என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமுக்குத் தயவுசெய்தருளும்.
నా యజమానుడగు అబ్రాహాము దేవుడవైన యెహోవా, నేనువచ్చిన కార్యమును త్వరలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబ్రాహాము మీద అనుగ్రహము చూపుము.
Prayer:

Like this servant of Abraham Lord, help us to whole heartedly fulfill the assignments you have given us to be carried out during our stay in this world. Pray for Libya. Bless this country and its citizens. Let them serve you with all their heart and might. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

Friday, 23 December 2016

Today's Word - Matthew 23:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 23:12

And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.
தன்னை உயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான்.
తన్నుతాను హెచ్చించు కొనువాడు తగ్గింపబడును; తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడు హెచ్చింపబడును.
Prayer:
Dear Lord Jesus, this is the second time in the same month, your word reminds us of humbleness. Let's not blow our own horn, but be humble, so that you will lift us up, in your time. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

Thursday, 22 December 2016

Today's Word - Revelation 20:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Revelation 20:12

And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.
இதோ, சீக்கிரமாய் வருகிறேன், அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடேகூட வருகிறது.
ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వానివాని క్రియచొప్పున ప్రతివాని కిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన జీతము నాయొద్ద ఉన్నది.

Prayer:

Come soon Lord Jesus, as our King & Judge. Help us to stay true in you, so that we may receive the crown you have for us. In Jesus matchless name we pray. Amen.

Wednesday, 21 December 2016

Today's Word - John 21:12

<THEOPHONY>

Today's Word - John 21:12

Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? knowing that it was the Lord.
இயேசு அவர்களை நோக்கி: வாருங்கள், போஜனம்பண்ணுங்கள் என்றார். அவரைக் கர்த்தரென்று சீஷர்கள் அறிந்தபடியினால் அவர்களில் ஒருவனும்: நீர் யார் என்று கேட்கத் துணியவில்லை.
చేపలు అంత విస్తారముగా పడినను వల పిగలలేదు. యేసురండి భోజనము చేయుడని వారితో అనెను. ఆయన ప్రభువని వారికి తెలిసినందుననీవెవడవని శిష్యులలో ఎవడును ఆయనను అడుగ తెగింపలేదు.

Prayer:

Cleanse our dis-belief Oh Lord, so that we may grow in faith not only by seeing miracles, but to believe even without seeing any sign. Strengthen our belief in you. In Jesus mighty name we pray. Amen.


Tuesday, 20 December 2016

Today's Word - Exodus 20:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Exodus 20:12

Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு, உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம்பண்ணுவாயாக.
నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము.

Prayer:

Give us and our children a heart to honor our parents and blessed. In the name of fashion, children calling parents by name or nick names go. Let's go back to olden days of respecting elders. In Jesus gracious name we pray. Amen.

Monday, 19 December 2016

Today's Word - Psalms 19:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalms 19:12

Who can understand his errors? cleanse thou me from secret faults.
தன் பிழைகளை உணருகிறவன் யார்? மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்கலாக்கும்.
తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్నునిర్దోషినిగా తీర్చుము.

Prayer:

Today's world Lord, is enslaved to mobile phone and internet bringing sin straight to the palm and close the heart. Give us your children the control to stay away from temptations and lead a life of righteousness in your presence. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Sunday, 18 December 2016

Today's Word - Proverbs 18:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 18:12

Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
அழிவு வருமுன் மனுஷனுடைய இருதயம் இறுமாப்பாயிருக்கும்; மேன்மைக்கு முன்னானது தாழ்மை.
ఆపత్తు రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయ పడును ఘనతకు ముందు వినయముండును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, as your words warns, help us to leave pride and be humble, so that we may be honored for the humbleness. We pray for Qatar on their national day. Bless this country and it's citizens. Give them a humble heart to serve you. In Jesus glorious name we pray. Amen.

Saturday, 17 December 2016

Today's Word - Jeremiah 17:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Jeremiah 17:12

A glorious high throne from the beginning is the place of our sanctuary.
எங்கள் பரிசுத்த ஸ்தானம் ஆதிமுதற்கொண்டு உயர்ந்த மகிமையுள்ள சிங்காசனமாயிருக்கிறது.
ఉన్నతస్థలముననుండు మహిమగల సింహాసనము మొదటినుండి మా పరిశుద్ధాలయ స్థానము.

Prayer
Thank you Lord, for you've lifted us high to your glory. Help us to stay true to you always. In Jesus precious name we pray. Amen.

Friday, 16 December 2016

Today's Word - 2 Samuel 16:12

<THEOPHONY>

Today's Word - 2 Samuel 16:12

It may be that the LORD will look on mine affliction, and that the LORD will requite me good for his cursing this day.
ஒருவேளை கர்த்தர் என் சிறுமையைப் பார்த்து, இந்த நாளில் அவன் நிந்தித்த நிந்தனைகளுக்குப் பதிலாக எனக்கு நன்மையைச் சரிக்கட்டுவார் என்றான்.
యెహోవా నా శ్రమను లక్ష్యపెట్టునేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో.

Prayer:

Dear Lord Jesus, please forgive our sins, remove the curses we brought by our arrogance, and give us a new life. We pray for Kazakhstan and Bahrain. Bless them. Let these countries be, washed by the love of Jesus, let a new revival break through which no gates could contain. In Jesus marvelous name we pray. Amen.


Thursday, 15 December 2016

Today's Word - John 15:12

<THEOPHONY>

Today's Word - John 15:12

This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.

நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறதுபோல நீங்களும் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருக்கவேண்டுமென்பதே என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கிறது.

నేను మిమ్మును ప్రేమించిన ప్రకారము, మీ రొకని నొకడు ప్రేమించ వలెననుటయే నా ఆజ్ఞ

Prayer:

Cleanse our heart from anxiety, jealousy, pride and arrogance. Give us a heart caring for the poor and needy. In this season, let's help the needy and show your love and bring joy in their lives. In Jesus compassionate name we pray. Amen.


Wednesday, 14 December 2016

Today's Word - 1 Corinthians 14:12

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Corinthians 14:12

Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.
நீங்களும் ஆவிக்குரிய வரங்களை நாடுகிறவர்களானபடியால், சபைக்குப் பக்திவிருத்தி உண்டாகத்தக்கதாக அவைகளில் தேறும்படி நாடுங்கள்;
మీరు ఆత్మసంబంధమైన వరముల విషయమై ఆసక్తిగలవారు గనుక సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగునిమిత్తము అవి మీకు విస్తరించునట్లు ప్రయత్నము చేయుడి.

Prayer:

Dear Lord Jesus, our hearts are glued to worldy things, like property, richness and so on. Turn our hearts towards, heavenly things, which no thief can steal nor bugs do not eat. Make us to choose the everlasting blessing. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Tuesday, 13 December 2016

Today's Word - Roman 13:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Roman 13:12

The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.
இரவு சென்றுபோயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று; ஆகையால் அந்தகாரத்தின்கிரியைகளை நாம் தள்ளிவிட்டு, ஒளியின் ஆயுதங்களைத் தரித்துக்கொள்ளக்கடவோம்.
రాత్రి చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉన్నది గనుక మనము అంధకార క్రియలను విసర్జించి, తేజస్సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు ధరించు కొందము.

Prayer:
Dear Lord Jesus, in this world of darkness, you made us to be light. As we read in Psalm 119:105, "Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path", in the light of thy word, let's lead the ones in darkness, towards you, especially in these times of trials and tribulations. In Jesus gracious name we pray. Amen.

Monday, 12 December 2016

Today's Word - Roman's 12:12


<THEOPHONY>

Today's Word - Roman's 12:12
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள்; உபத்திரவத்திலே பொறுமையாயிருங்கள்; ஜெபத்திலே உறுதியாய்த்தரித்திருங்கள்.
నిరీక్షణగలవారై సంతోషించుచు, శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై, ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగియుండుడి.

Prayer:
Give us a humble heart Lord. Let's not rejoice too much in happiness, be troubled much in times of trouble. But lift our hearts in thanksgiving, to you all the time. Pray for Kenya. Bless this country. Give them the hope in you. In Jesus magnificient name, we pray. Amen.

Saturday, 10 December 2016

Today's Word - Romans 10:12

<THEOPHONY>
Today's Word - Romans 10:12
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him.
யூதனென்றும் கிரேக்கனென்றும் வித்தியாசமே இல்லை; எல்லாருக்குங் கர்த்தரானவர் தம்மைத் தொழுதுகொள்ளுகிற யாவருக்கும் ஐசுவரியசம்பன்னராயிருக்கிறார்.
యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని భేదము లేదు; ఒక్క ప్రభువే అందరికి ప్రభువై యుండి, తనకు ప్రార్థనచేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశ్వర్యవంతుడై యున్నాడు.
Prayer:
People may identify themselves as athiests, scholars, different sect, caste, crede. Whatsoever division, we have, you are our Lord, who created us in your image. You don't distinguish people by caste or creed. We have hope in you. In Jesus hope filled name we pray. Amen.

Friday, 9 December 2016

Today's Word - Zechariah 9:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Zechariah 9:12

Turn you to the strong hold, ye prisoners of hope: even to day do I declare that I will render double unto thee;
நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே, அரணுக்குத் திரும்புங்கள்; இரட்டிப்பான நன்மையைத் தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன்.
బంధకములలో పడియుండియు నిరీక్షణగలవారలారా, మీ కోటను మరల ప్రవేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసెదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, Thank You, for the restoration in double. As we come close the end of this year, restore back, what everyone has lost, health, wealth, family, jobs, in double measure. Pray for Tanzania. Bless this country. In Jesus compassionate name, we pray. Amen.

Thursday, 8 December 2016

Today's Word - Hebrews 8:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Hebrews 8:12
For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.
ஏனெனில் நான் அவர்கள் அநியாயங்களைக் கிருபையாய் மன்னித்து, அவர்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் இனி நினையாமலிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.
నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను ఎన్నడును జ్ఞాపకము చేసికొననని ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు.
Prayer:

Thank you Lord for your grace. You will not remember our sins, rather, show mercy. Change our evil nature, transform us, so that, we may be like you. In Jesus precious name we pray. Amen.

Wednesday, 7 December 2016

Today's Word - Revelation 7:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Revelation 7:12

Saying, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honour, and power, and might, be unto our God for ever and ever. Amen.
ஆமென், எங்கள் தேவனுக்குத் துதியும் மகிமையும் ஞானமும் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் வல்லமையும் பெலனும் சதாகாலங்களிலும் உண்டாவதாக; ஆமென், என்றார்கள்.
యుగయుగములవరకు మా దేవునికి స్తోత్రమును మహిమయు జ్ఞానమును కృతజ్ఞతా స్తుతియు ఘనతయు శక్తియు బలమును కలుగును గాకని చెప్పుచు దేవునికి నమస్కారము చేసిరి; ఆమేన్‌.

Prayer:

Lord you are the coming king. Blessing and Honor, Glory and Power, be yours Lord today and forevermore. In Jesus mighty name we pray. Amen.

Monday, 5 December 2016

Today's Word - 1 John 5:12

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 John 5:12

He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.

குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன், தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன்.

దేవుని కుమారుని నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్యజీవముగలవారని తెలిసికొనునట్లు నేను ఈ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, many of us today, are active dead bodies. Fill us back with your anointing, so that we may be revived in you, and go with strength to strength and live this life for you. In Jesus magnificient name, we pray. Amen.


Sunday, 4 December 2016

Today's Word - Exodus 4:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Exodus 4:12

Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say.
ஆதலால், நீ போ; நான் உன் வாயோடே இருந்து, நீ பேசவேண்டியதை உனக்குப் போதிப்பேன் என்றார்.
కాబట్టి వెళ్లుము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది నీకు బోధించెదనని అతనితో చెప్పెను.

Prayer:

Use us Lord. Speak through us, so we will not be bothered, to address a greater crowd.If you are with our mouth, then it would be words of blessing, comfort and goodness. Be with us forevermore. In Jesus gracious name we pray. Amen.

Saturday, 3 December 2016

Today's Word - Malachi 3:12

<THEOPHONY> 

Today's Word - Malachi 3:12

And all nations shall call you blessed: for ye shall be a delightsome land, saith the LORD of hosts.

அப்பொழுது எல்லா ஜாதிகளும் உங்களைப் பாக்கியவான்கள் என்பார்கள்; தேசம் விரும்பப்படத்தக்கதாயிருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక అన్యజనులందరును మిమ్మును ధన్యులందురని సైన్య ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

Prayer:

Thank you Lord, for such a great promise. Let the whole world know your love and whomsoever, standing as living witness to your name be happy by all means in all places. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Friday, 2 December 2016

Today's Word - Ruth 2:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Ruth 2:12

The LORD recompense thy work, and a full reward be given thee of the LORD God of Israel, under whose wings thou art come to trust.

உன் செய்கைக்குத்தக்க பலனைக் கர்த்தர் உனக்குக் கட்டளையிடுவாராக. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின்கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன்கிடைப்பதாக என்றான்.

యెహోవా నీవు చేసినదానికి ప్రతిఫలమిచ్చును; ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా రెక్కలక్రింద సురక్షితముగా నుండునట్లు నీవు వచ్చితివి; ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమాన మిచ్చునని ఆమెకుత్తర మిచ్చెను.

Prayer:

We come under your wings Lord Jesus, our reward comes with you. Help us to stay truthful, till the very end, and, obtain the crown of reward. Pray for United Arab Emirates. Let this country be washed by the blood of Jesus and let there be a big revival. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 1 December 2016

Today's Word - Nahum 1:12

<THEOPHONY>

Today's Word - Nahum 1:12

Thus saith the LORD; Though they be quiet, and likewise many, yet thus shall they be cut down, when he shall pass through. Though I have afflicted thee, I will afflict thee no more.

கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: அவர்கள் சம்பூரணமடைந்து அநேகராயிருந்தாலும் அறுப்புண்டு போவார்கள்; அவன் ஒழிந்துபோவான்; உன்னை நான் சிறுமைப்படுத்தினேன், இனி உன்னைச் சிறுமைப்படுத்தாதிருப்பேன்.

యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగావారు విస్తారజనమై పూర్ణ బలము కలిగియున్నను కోతయందైనట్లు వారు కోయబడి నిర్మూల మగుదురు; నేను నిన్ను బాధ పరచితినే, నేను నిన్నిక బాధపెట్టను.

Prayer:

Dear Lord Jesus, those who stand against you and your children might be many and powerful. But they will perish. Pray for all churches and believers persecuted all over the world. Heal them and comfort them. Change the heart of people who govern or change the government itself. Pray for Portugal and Dominican Republic. Bless this land and you govern them. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 30 November 2016

Today's Word - Psalm 30:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 30:11

Thou hast turned for me my mourning into dancing: thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness;

என் புலம்பலை ஆனந்தக் களிப்பாக மாறப்பண்ணினீர்; என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உம்மைக் கீர்த்தனம் பண்ணும்படியாக நீர் என் இரட்டைக் களைந்துபோட்டு, மகிழ்ச்சியென்னும் கட்டினால் என்னை இடைகட்டினீர்.

నా ప్రాణము మౌనముగా నుండక నిన్ను కీర్తించునట్లు నా అంగలార్పును నీవు నాట్యముగా మార్చి యున్నావు.

Prayer:

Thank you Lord for such a transformation in our lives. Mourning to dancing, and grief to joy. Pray for Yemen and Barbados. Bless these countries and let them rejoice in you. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 29 November 2016

Today's Word - Psalm 29:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 29:11

The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.

கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குப் பெலன்கொடுப்பார்; கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குச் சமாதானம் அருளி, அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார்.

యెహోవా తన ప్రజలకు బలము ననుగ్రహించును యెహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగజేసి వారి నాశీర్వదించును.

Prayer:

Strengthen us Lord, that we may go out in to this world, and preach the gospel, to every living being, in every part of the world. Let's take this message of love to people in corners, who haven't yet heard this. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 28 November 2016

Today's Word - Deuteronomy 28:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 28:11

And the LORD shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the LORD sware unto thy fathers to give thee.

உனக்குக் கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்தில், கர்த்தர் உன் கர்ப்பத்தின் கனியிலும், உன் மிருகஜீவன்களின் பலனிலும், உன் நிலத்தின் கனியிலும் உனக்குப் பரிபூரண நன்மை உண்டாகக் கட்டளையிடுவார்.

మరియు యెహోవా నీకిచ్చెదనని నీ పితరులతో ప్రమాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గర్భఫల విషయములోను నీ పశు వుల విషయములోను నీ నేలపంట విషయములోను నీకు సమృద్ధిగా మేలు కలుగజేయును.

Prayer:

Lord we pray that, make us grow in both spiritual, and worldly wisdom, and in all aspects of life. Bless the couples who do not have children. Bless the business which are struggling. Let's stand as witness to your name. Pray for Panama, Mauritania and Albania. Bless these countries, Let them also grow in you. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 27 November 2016

Today's Word - Proverbs 27:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 27:11

My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me.

என் மகனே, என்னை நிந்திக்கிறவனுக்கு நான் உத்தரவுகொடுக்கத்தக்கதாக, நீ ஞானவானாகி, என் இருதயத்தைச் சந்தோஷப்படுத்து.

నా కుమారుడా, జ్ఞానమును సంపాదించి నా హృద యమును సంతోషపరచుము. అప్పుడు నన్ను నిందించువారితో నేను ధైర్యముగా మాటలాడుదును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, be it far from us, putting your name to shame. Help us to use every single chance, to glorify your name and let the world see your love, in our walk and talk. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 26 November 2016

Today's Word - Leviticus 26:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Leviticus 26:11

And I set my tabernacle among you: and my soul shall not abhor you.

உங்கள் நடுவில் என் வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபிப்பேன்; என் ஆத்துமா உங்களை அரோசிப்பதில்லை.

నా మందిరమును మీ మధ్య ఉంచెదను; మీ యందు నా మనస్సు అసహ్యపడదు.

Prayer:

Thank you Lord for giving us, such a great privilege, by this promise. Let your house be built, in every ones heart. Be with us today and forever more. Lead us according to your will. In Jesus powerful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 25 November 2016

Today's Word - Proverbs 25:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 25:11

A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver.

ஏற்ற சமயத்தில் சொன்ன வார்த்தை வெள்ளித்தட்டில் வைக்கப்பட்ட பொற்பழங்களுக்குச் சமானம்.

సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చిత్రమైన వెండి పళ్లెములలో నుంచబడిన బంగారు పండ్లవంటిది.

Prayer:

Bless our tongue Lord, that we may speak your word at the right time, which brings healing, comfort and confidence. Pray for Suriname. Bless this country, and let your word lead them through. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 24 November 2016

Today's Word - Exodus 24:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Exodus 24:11

And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand: also they saw God, and did eat and drink.

அவர் இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய அதிபதிகள்மேல் தம்முடைய கையை நீட்டவில்லை; அவர்கள் தேவனைத் தரிசித்து, பின்பு புசித்துக் குடித்தார்கள்.

ఆయన ఇశ్రాయేలీయులలోని ప్రధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; వారు దేవుని చూచి అన్నపానములు పుచ్చుకొనిరి.

Prayer:

Dear Lord Jesus, forgive our sins, keep us away from your wrath. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 23 November 2016

Today's Word - Proverbs 23:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 23:11

For their redeemer is mighty; he shall plead their cause with thee.

அவர்களுடைய மீட்பர் வல்லவர்; அவர் உன்னுடனே அவர்களுக்காக வழக்காடுவார்.

వారి విమోచకుడు బలవంతుడు ఆయన వారిపక్షమున నీతో వ్యాజ్యెమాడును.

Prayer:

Let the world look at us and say, our saviour is strong, and he takes up our cases against anyone. Thank you Lord, for taking care of us, like the apple of your eye. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 22 November 2016

Today's Word - Revelation 22:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Revelation 22:11

He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.

அநியாயஞ்செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயஞ்செய்யட்டும்; அசுத்தமாயிருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாயிருக்கட்டும்; நீதியுள்ளவன் இன்னும் நீதிசெய்யட்டும்; பரிசுத்தமுள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும்.

అన్యాయము చేయువాడు ఇంకను అన్యాయమే చేయనిమ్ము, అపవిత్రుడైన వాడు ఇంకను అపవిత్రుడుగానే యుండ నిమ్ము, నీతి మంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిమ్ము. పరి శుద్ధుడు ఇం.

Prayer:

Grant us Lord, the hearts desire, to be amidst the righteous crowd, and let our hearts rejoice in you. As we live in the end times, let's not get carried away, by the happiness and riches the wicked hold, but to hold on to you. Pray for Lebanon. Bless its citizens and let them hold on to you for everything. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 21 November 2016

Today's Word - Proverbs 21:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 21:11

When the scorner is punished, the simple is made wise: and when the wise is instructed, he receiveth knowledge.

பரியாசக்காரனைத் தண்டிக்கும்போது பேதை ஞானமடைவான். ஞானவான் போதிக்கப்படும்போது அறிவடைவான்.

అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జ్ఞానము లేని వాడు జ్ఞానము పొందును జ్ఞానముగలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, give us this smartness of learning from others mistake, rather we burning our fingers. At the same time, as your word says, let's warn them, who get into trouble, to keep them safe with love in Jesus. We pray this in the name of our Lord and Saviour, Jesus Christ. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 20 November 2016

Today's Word - Jeremiah 20:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Jeremiah 20:11

But the LORD is with me as a mighty terrible one: therefore my persecutors shall stumble, and they shall not prevail: they shall be greatly ashamed; for they shall not prosper: their everlasting confusion shall never be forgotten.

கர்த்தரோ பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் என்னோடு இருக்கிறார்; ஆகையால் என்னைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் மேற்கொள்ளாமல் இடறுவார்கள்; தங்கள் காரியம் வாய்க்காதபடியால் மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள்; மறக்கப்படாத நித்திய இலச்சை அவர்களுக்கு உண்டாகும்.

అయితే పరాక్రమముగల శూరునివలె యెహోవా నాకు తోడైయున్నాడు; నన్ను హింసించు వారు నన్ను గెలువక తొట్రిల్లుదురు; వారు యుక్తిగా జరుపుకొనరు గనుక బహుగా సిగ్గుపడుదురు, వారెన్న డును మరువబడని నిత్యావమానము పొందుదురు.

Prayer:

Thank you Lord, that, You've turned our mourning into dancing. When you make our enemies to be our footstool Lord, make us humble. Let's not rejoice over their fall, but learn a lesson and keep in mind that, YOU, ARE, in control and thank you. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 19 November 2016

Today's Word - 2 Chronicles 19:11

<THEOPHONY>

Today's Word - 2 Chronicles 19:11

Whatever case comes to you, from your brethren who dwell in their cities, whether of bloodshed or offences, against law or commandment, against statutes or ordinances, you shall warn them, lest they trespass against the Lord, and wrath come upon you and your brethren. Do this, and you will not be guilty, - 2 Chronicles 19:10

Prayer:

Dear Lord Jesus, make us like Joab, that we may encourage and help each other in the spiritual warfare, and hold each other to escape, the bloodshed of, losing family, children, peace and happiness. Let's not sin against you anymore, in any way, knowingly or unknowingly. In Jesus mighty name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 18 November 2016

Today's Word - Matthew 18:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 18:11

For the Son of man is come to save that which was lost.

Prayer:

Dear Lord Jesus, thank you, for you came to this world to save us from our sins. But let's not turn back to our sins, as the dog returns to it vomit. We pray for Morocco and Latvia, bless these countries on their national day. Let them be washed with your blood, as you came to save them as well. In Jesus adorable name we pray. Amen.

Thursday, 17 November 2016

Today's Word - Acts 17:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Acts 17:11

These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.

அந்தப் பட்டணத்தார் மனோவாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, காரியங்கள் இப்படியிருக்கிறதா என்று தினந்தோறும் வேதவாக்கியங்களை ஆராய்ந்துபார்த்ததினால், தெசலோனிக்கேயில் உள்ளவர்களைப்பார்க்கிலும் நற்குணசாலிகளாயிருந்தார்கள்.

వీరు థెస్సలొనీకలో ఉన్న వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెప్పిన సంగతులు ఆలాగున్నవో లేవో అని ప్రతిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచ్చిరి.

Prayer:

Today's gadgets are so tempting, that we use them for reading Bible, but, get distracted to reading emails and social chats. Help us Lord, that we become like men, mentioned in this verse, who gave serious attention to your word. Let our quiet time and Prayer Time, be free from gadgets, or anything, which can steal our time with you. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 16 November 2016

Today's Word - 1 Chronicles 16:11

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Chronicles 16:11

Seek the LORD and his strength, seek his face continually.

கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையையும் நாடுங்கள்; அவர் சமுகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள்.

యెహోవాను ఆశ్రయించుడి ఆయన బలము నాశ్రయించుడిఆయన సన్నిధి నిత్యము వెదకుడి.

Prayer:

A small exercise: Please take a piece of paper. Pen down your spend for the past 6 months. Is our spend on the Lord and His kingdom or on our likes and lust

Forgive us Lord, we've been searching for peace, joy and hope in all the wrong places, but we forgot to look to you. Please forgive us and cleanse our hearts, so our focus stays in you and only you. In Jesus merciful name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 15 November 2016

Today's Word - Exodus 15:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Exodus 15:11

Who is like unto thee, O LORD, among the gods? who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?

கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? பரிசுத்தத்தில் மகத்துவமுள்ளவரும், துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரும், அற்புதங்களைச் செய்கிறவருமாகிய உமக்கு ஒப்பானவர் யார்?

యెహోవా, వేల్పులలో నీవంటివాడెవడు పరిశుద్ధతనుబట్టి నీవు మహానీయుడవు స్తుతికీర్తనలనుబట్టి పూజ్యుడవు అద్భుతములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు.

Prayer:

There's none like you Oh Lord. You are Lord of Lords, King of Kings who is holy and thou art worthy of praise. Your ways, none can imagine. Thank you for making us your children. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 14 November 2016

Today's Word - Luke 14:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Luke 14:11

For whosoever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

தன்னைத்தான் உயர்த்துகிறவனெவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார்.

తన్ను తాను హెచ్చించుకొను ప్రతివాడును తగ్గింపబడును; తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడు హెచ్చింపబడునని చెప్పెను.

Prayer:

Give us a humble heart Lord, that by our every single move, your name be glorified Lord Jesus. Let's not boast about anything or anyone, but you alone. Help us to wait on you, and you'll lift us in your time. In the name of our Lord and Saviour Jesus Christ we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 13 November 2016

Today's Word - Mark 13:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Mark 13:11

But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost.

அவர்கள் உங்களைக் கொண்டுபோய் ஒப்புக்கொடுக்கும்போது, நீங்கள் என்ன பேசுவோமென்று முன்னதாகக் கவலைப்படாமலும் சிந்தியாமலுமிருங்கள்; அந்த நாழிகையிலே உங்களுக்கு எது அருள்செய்யப்படுமோ அதையே பேசுங்கள்; ஏனெனில் பேசுகிறவர்கள் நீங்களல்ல, பரிசுத்த ஆவியே பேசுகிறவர்.

వారు మిమ్మును అప్పగించుటకు కొనిపోవు నప్పుడు మీరుఏమి చెప్పుదుమా అని ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయ్యబడునో అదే చెప్పుడి; చెప్పువాడు పరిశుద్ధాత్మయే గాని మీరు కారు.

Prayer:

In times of trouble and persecution Lord, be with us, and fill us with your holy spirit, that we may not prepare in advance, but wait for your word in time. Let your name be glorified. In Jesus compassionate name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 11 November 2016

Today's Word - Deuteronomy 11:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 11:11

But the land, whither ye go to possess it, is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven:

நீங்கள் சுதந்தரிக்கப்போகிற தேசமோ, மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளுமுள்ள தேசம்; அது வானத்தின் மழைத் தண்ணீரைக் குடிக்கும் தேசம்;

మీరు నది దాటి స్వాధీన పరచుకొనుటకు వెళ్లుచున్న దేశము కొండలు లోయలు గల దేశము.

Prayer:

We commit and surrender to your will Lord. Wherever you lead, we'll go, as that would be a land of blessing, filled with hills and valleys, with fresh water. We pray for Rhodesia, Poland and Angola. Bless them and let also surrender to your will. In Jesus marvellous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 10 November 2016

Today's Word - Proverbs 10:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 10:11

The mouth of a righteous man is a well of life: but violence covereth the mouth of the wicked.

நீதிமானுடைய வாய் ஜீவஊற்று; கொடுமையோ துன்மார்க்கனுடைய வாயை அடைக்கும்.

నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భక్తిహీనుల నోరు బలాత్కారము మరుగుపరచును.

www.theophony.org

Wednesday, 9 November 2016

Today's Word - Psalm 9:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 9:11

Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.

சீயோனில் வாசமாயிருக்கிற கர்த்தரைக் கீர்த்தனம்பண்ணி, அவர் செய்கைகளை ஜனங்களுக்குள்ளே அறிவியுங்கள்.

సీయోను వాసియైన యెహోవాను కీర్తించుడిఆయన క్రియలను ప్రజలలో ప్రచురము చేయుడి.

Prayer:

Dear Lord Jesus, fill our mouths with your praise. Give us new songs, and heavenly tunes. Pray for Cambodia on their national day. Let them praise your name today and forever. In Jesus matchless name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 8 November 2016

Today's Word - Proverbs 8:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 8:11

For wisdom is better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it.

முத்துக்களைப்பார்க்கிலும் ஞானமே நல்லது; இச்சிக்கப்படத்தக்கவைகளெல்லாம் அதற்கு நிகரல்ல.

జ్ఞానము ముత్యములకన్న శ్రేష్ఠమైనది విలువగల సొత్తులేవియు దానితో సాటి కావు.

Prayer:

Dear Lord Jesus, fill us with your wisdom and strength, that we may wear a jewel, which never fades, none steals, else someone takes our life for it. Give us the heavenly wisdom, which was given to Solomon, Paul and so on, which is still the talk of the world, even after many thousand years. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 7 November 2016

Today's Word - Matthew 7:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 7:11

If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?

ஆகையால், பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளைக் கொடுக்க அறிந்திருக்கும்போது, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளைக் கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா?

పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి యీవుల నిచ్చును.

Prayer:

Your grace is limitless, hence, you've sacrificed your son for our sins. Help us to grow in belief. We lift up our heart's plea to your holy presence. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 6 November 2016

Today's Word - 1 Corinthians 6:11

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Corinthians 6:11

And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.

உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்தீர்கள்; ஆயினும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலும், நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், நீதிமான்களாக்கப்பட்டீர்கள்.

మీలో కొందరు అట్టివారై యుంటిరి గాని, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామమునను మన దేవుని ఆత్మయందును మీరు కడుగబడి, పరిశుద్ధపరచబడినవారై నీతిమంతులుగా తీర్చ బడితిరి.

Prayer:

Wash us Oh Lord, that we may be made holy, righteous and your spirit lives in us. In the name of our Lord and Saviour Jesus Christ we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 5 November 2016

Today's Word - 1 John 5:11

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 John 5:11

And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.

தேவன் நமக்கு நித்தியஜீவனைத் தந்திருக்கிறார், அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறதென்பதே அந்தச் சாட்சியாம்.

దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని అంగీకరింపని వాడు జీవములేని వాడే.

Prayer:

Dear Lord Jesus, let our witness be similar to the one in this verse. Our life is in you. Let our witness also be in you. Lead and guide us through. In Jesus marvellous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 4 November 2016

Today's Word - Acts 4:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Acts 4:11

This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner.

வீடுகட்டுகிறவர்களாகிய உங்களால் அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட அவரே மூலைக்குத் தலைக்கல்லானவர்.

ఇల్లు కట్టువారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను.

Prayer:

This is how you turn, the lives of the ones who look unto you Lord. When the whole world rejects, you lift your children, to heights amazing, in the sight of others. Thank you, and help us, to keep our focus in you, even when you keep us in such great heights. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 3 November 2016

Today's Word - Ecclesiastes 3:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Ecclesiastes 3:11

He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end.

அவர் சகலத்தையும் அதினதின் காலத்திலே நேர்த்தியாகச் செய்திருக்கிறார்; உலகத்தையும் அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்திருக்கிறார்; ஆதலால் தேவன் ஆதிமுதல் அந்தம்மட்டும் செய்துவரும் கிரியையை மனுஷன் கண்டுபிடியான்.

దేనికాలమునందు అది చక్కగా నుండునట్లు సమస్తమును ఆయన నియమించియున్నాడు; ఆయన శాశ్వతకాల జ్ఞానమును నరుల హృదయమందుంచి యున్నాడుగాని దేవుడు చేయుక్రియలను పరిశీలనగా తెలిసికొనుటకు అది చాలదు.

Prayer:

Many a times Lord, we tend to forget your goodness, and we still keep on asking for more. Create in us a contented heart, filled with thanksgiving, so that we remain grateful to you. We pray for Panama and Dominica. Bless these nations, and let them also be grateful to you, for the grace showered on them. In Jesus adorable name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 2 November 2016

Today's Word - Proverbs 2:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Proverbs 2:11

Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:

நல்யோசனை உன்னைக் காப்பாற்றும், புத்தி உன்னைப் பாதுகாக்கும்.

బుద్ధి నిన్ను కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును.

Prayer:

Dear Lord Jesus, as your word says, help us to grow wise, and gain knowledge according to your purpose, so that our ways are guarded and we stand safe. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 1 November 2016

Today's Word - Deuteronomy 1:11

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 1:11

The LORD God of your fathers make you a thousand times so many more as ye are, and bless you, as he hath promised you!

நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறதைப் பார்க்கிலும் ஆயிரமடங்கு அதிகமாகும்படி உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குச் சொல்லியபடியே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.

మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీ జనసంఖ్యను వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువచేసి, తాను మీతో చెప్పినట్లు మిమ్మును ఆశీర్వదించునుగాక.

Prayer:

Thank you Lord for such a promise in the beginning of this month. We claim this promise in your name. Increase our faith, our time in prayer. Increase our love for you. We pray for Antigua and Barbuda. Let the citizens of these countries also grow in believing you. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 31 October 2016

Today's Word - 2 Chronicles 31:10

<THEOPHONY>

Today's Word - 2 Chronicles 31:10

And Azariah the chief priest of the house of Zadok answered him, and said, Since the people began to bring the offerings into the house of the LORD, we have had enough to eat, and have left plenty: for the LORD hath blessed his people; and that which is left is this great store.

சாதோக்கின் சந்ததியானாகிய அசரியா என்னும் பிரதான ஆசாரியன் அவனை நோக்கி: இந்தக் காணிக்கையைக் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குக் கொண்டுவரத் தொடங்கினதுமுதல் நாங்கள் சாப்பிட்டுத் திர்ப்தியடைந்தோம்; இன்னும் மிச்சமும் இருக்கிறது; கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதித்ததினால் இந்தத் திரட்சியான அம்பாரம் மீந்திருக்கிறது என்றான்.

యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచ్చుట మొదలుపెట్టినప్పటినుండి మేము సమృద్ధిగా భోజనముచేసినను చాలా మిగులుచున్నది; యెహోవా తన జనులను ఆశీర్వదించినందున ఇంత గొప్పరాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా

Prayer:

Our father, let not only our hearts, let our barns also be full, because of your blessing. Give us a thankful heart, so that we may bring in our time, tithe and talent as offering to you, without fail. Let our offering be pleasing in your presence In Jesus marvellous name we pray. Amen.

www.theophony.org

Sunday, 30 October 2016

Today's Word - Psalm 30:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 30:10

Hear, O LORD, and have mercy upon me: LORD, be thou my helper.

கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன்; கர்த்தரை நோக்கிக் கெஞ்சினேன்.

యెహోవా, ఆలకింపుము నన్ను కరుణింపుము యెహోవా, నాకు సహాయుడవై యుండుము.

Prayer:

Dear Lord Jesus, let us not become complacent when you bless, and leave you. Rather let's be glorifying your name, and go extra miles in your strength. Hear our cry, have mercy on us, and be our helper. In Jesus gracious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Saturday, 29 October 2016

Today's Word - 1 Chronicles 29:10

<THEOPHONY>

Today's Word - 1 Chronicles 29:10

Wherefore David blessed the LORD before all the congregation: and David said, Blessed be thou, LORD God of Israel our father, for ever and ever.

ஆகையால் தாவீது சபை அனைத்தின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்திச் சொன்னது: எங்கள் தகப்பனாகிய இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, சதாகாலங்களிலும் தேவரீருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக.

రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము పూర్ణముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇట్లు స్తోత్రములు చెల్లించెనుమాకు తండ్రిగానున్న ఇశ్రాయేలీయుల దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు స్తోత్రార్హుడవు.

Prayer:

Yes Lord, in the day you give us victory, let's be like David, praising and thanking you for what you've done. Teach us to humble ourselves and win over everything. Pray for Turkey. Bless them from this independence day onwards, that every living creature in Turkey praises your holy name. In Jesus precious name we pray. Amen.

www.theophony.org

Friday, 28 October 2016

Today's Word - 1 Chronicles 28:10

📌              <THEOPHONY>              📌

📖 Today's Word - 1 Chronicles 28:10 📖

Take heed now; for the LORD hath chosen thee to build an house for the sanctuary: be strong, and do it.

இப்போதும் எச்சரிக்கையாயிரு; பரிசுத்த ஸ்தலமாக ஒரு ஆலயத்தைக் கட்டுவதற்குக் கர்த்தர் உன்னைத் தெரிந்துகொண்டார்; நீ திடன்கொண்டு அதை நடப்பி என்று சொன்னான்.

పరిశుద్ధ స్థలముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కట్టించుటకై యెహోవా నిన్ను కోరుకొనిన సంగతి మనస్సునకు తెచ్చుకొని ధైర్యము వహించి పని జరిగింపుము.

🙏 Prayer: 🙏

Amen Lord. Thank you for selected us to be part in building your house. Strengthen our faith, physic and in every aspect, so that the greater commission be fulfilled, according to YOUR plan and purpose. We pray for Czech Republic. Bless them, and select every Czech citizen to build your kingdom. In Jesus glorious name we pray. Amen.

📱📻 www.theophony.org 📽📡

Thursday, 27 October 2016

Today's Word - Psalm 27:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 27:10

When my father and my mother forsake me, then the LORD will take me up.

என் தகப்பனும் என் தாயும் என்னைக் கைவிட்டாலும், கர்த்தர் என்னைச் சேர்த்துக்கொள்ளுவார்.

నా తలిదండ్రులు నన్ను విడిచినను యెహోవా నన్ను చేరదీయును.

Prayer:

Lord you are our support, anytime and every time. Our parents, spouses, children, friends, any other may forsake us. But you will be with us till the very end. We pray for Turkmenistan, Saint Vincent and the Grenadines. Bless them. Be their support forever. In Jesus name we pray. Amen.

www.theophony.org

Wednesday, 26 October 2016

Today's Word - Matthew 26:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Matthew 26:10

When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.

இயேசு அதை அறிந்து, அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் இந்த ஸ்திரீயை ஏன் தொந்தரவுபடுத்துகிறீர்கள்? என்னிடத்தில் நற்கிரியையைச் செய்திருக்கிறாள்.

యేసు ఆ సంగతి తెలిసి కొనిఈ స్త్రీ నా విషయమై యొక మంచి కార్యము చేసెను; ఈమెను మీరేల తొందరపెట్టుచున్నారు?

Prayer:

Lord, either knowingly or unknowingly, let us not be a hindrance to our fellow believers. By our walk and talk, let people be touched with your love and give us a greater part in building your kingdom. Pray for Austria today on their national day. Bless this country. Let them stand forever as witnesses to you. In Jesus beloved name we pray. Amen.

www.theophony.org

Tuesday, 25 October 2016

Today's Word - Psalm 25:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Psalm 25:10

All the paths of the LORD are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.

கர்த்தருடைய உடன்படிக்கையையும் அவருடைய சாட்சிகளையும் கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு, அவருடைய பாதைகளெல்லாம் கிருபையும் சத்தியமுமானவைகள்.

ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసన ములను గైకొనువారి విషయములో యెహోవాత్రోవలన్నియు కృపాసత్యమయములై యున్నవి.

Prayer:

Yes Lord. Your word in conditional. If we keep your agreement, and stand as witness, your ways are full of mercy and good faith. Help us to remain so, and take your word seriously, with holy reverence. In Jesus magnificent name we pray. Amen.

www.theophony.org

Monday, 24 October 2016

Today's Word - Proverbs 24:10

📌              *<THEOPHONY>*              📌

📖 Today's Word - Proverbs 24:10  📖

If thou faint in the day of adversity, thy strength is small.

ஆபத்துக்காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாயானால், உன் பெலன் குறுகினது.

శ్రమదినమున నీవు క్రుంగినయెడల నీవు చేతకాని వాడవగుదువు.

🙏🏻 *Prayer*: 🙏🏻

Help us Lord, to get rid of our unbelief. Let's not look at the problem, and wonder how big it is, but to trust in you, and claim, "I have a big God". Let's not give up in times of trouble. Let your sustaining grace carry us. Pray for Zambia. Bless the Zambians, lead them and use them. In Jesus compassionate name we pray. Amen.

📱📻 *www.theophony.org* 📽📡

Sunday, 23 October 2016

Today's Word - Job 23:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Job 23:10

But he knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold.

ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார்; அவர் என்னைச் சோதித்தபின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன்.

నేను నడచుమార్గము ఆయనకు తెలియునుఆయన నన్ను శోధించిన తరువాత నేను సువర్ణమువలె కనబడుదును.

Prayer:

Yes Lord. You are the potter, and we are the clay. Though you press and shake, it's for us to take shape. Once we've gone through the grill, we will be shining. Help us to endure and be true to you. In Jesus amazing name we pray. Amen.

www.theophony.org

Thursday, 20 October 2016

Today's Word - Deuteronomy 20:10

<THEOPHONY>

Today's Word - Deuteronomy 20:10

When thou comest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it.

நீ ஒரு பட்டணத்தின்மேல் யுத்தம்பண்ண நெருங்கும்போது, அந்தப் பட்டணத்தாருக்குச் சமாதானம் கூறக்கடவாய்.

యుధ్దము చేయుటకు మీరొక పురముమీదికి సమీ పించునప్పుడు సమాధానము నిమిత్తము రాయబారమును పంపవలెను. సమాధానమని అది నీకు ఉత్తర మిచ్చి.

Prayer:

Such a glorious position you've put us in Lord. When we declare peace to others, if they accept then will serve us, if not you make win over them and they still serve. We are conquerors in your name. Dear Lord Jesus, we proclaim peace to those who stand against you and your kingdom. Let your will be fulfilled and your heavenly peace fill this earth. In Jesus marvelous name we pray. Amen.

www.theophony.org